Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. stav (1) Zakona o fmansijsko - informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog privremenog Upravnog odbora Finansijsko - informatičke agencije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA
FINANSIJSKO -INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Razrješava se dužnosti direktor Finansijsko - informatičke agencije, Edah Ćerimagić, imenovan Rješenjem o imenovanju direktora Finansijsko - informatičke agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/14).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1430/2015
22. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.