Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 67. žurnoj sjednici, održanoj 30.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKTH
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
RADA I SOCIJALNE POLITIKE

1.    Ovlašćuje se Nermin Nikšić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Stjepana Buconjića, stručnog savjetnika za sistem i reformu mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
2.   Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 57/2015
30. siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.