Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vlsdi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE
BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Mirjana Vučić, predsjednica,
2.     Amra Đendušić, član,
3.     Mirsada Jahić, član,
4.     Jasmin Rustemi, član i
5.     Sabina Jelić, član.
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije  određuje se Danica Vrdoljak-Radonja.
2.     Zadstak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidstima i nakon toga, predloži Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.
3.     Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
4.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1428/2015
22. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.