Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federaeije Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici održanoj 15.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA FINANCIJSKO -
INFORMATIČKE AGENCIJE

 

1.     Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko - informatičke agencije, u sastavu:
1.     Mira Bradara
2.     Zada Gabela
3.     Mirjana Vučić
4.     Mirsada Jahić
5.     Amra Đendušić
Za obavjjanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Danica Vrdoljak-Radonja.
2.     Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži federalnom ministru financija rang-Iistu sa najboljim kandidatima na daljnje razmatranje.
3. Za učešće u radu Povjerenstva licima iz točke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 1393/2015
15. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.