Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 27. sjednici, održanoj 15.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU
SPORNIH PITANJA MEĐUVLASNIČKIH ODNOSA I
OTVORENIH PITANJA U VEZI SA IZVRŠENJEM
UGOVORNIH OBAVEZA UGOVORNIH STRANA IZ
UGOVORA O DOKAPITALIZACIJI ENERGOPETROL
D.D. SARAJEVO

 

I

 

U Radnu grupu imenuju se:
1. Suvad Osmanagić
2. Inda Ažman
3. Drago Vrbić
4. Fikret Talić
5. Amra Đendušić
6. Aida Soko.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da u saradnji sa predstavnicima Konzorcija INA/MOL, u roku od 30 dana, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi usaglašene stavove spornih pitanja međuvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza, ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo, te da se razmotri mogućnost eventualne nagodbe u vezi sa zahtjevom za arbitražu protiv Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Konzorcij INA/MOL pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Parizu.

 

III

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaju da važe Rješenje o imenovanju Radne grupe za analizu spornih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo, V broj: 426/2012 od 05.04,2012. godine i Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore sa Konzorcijem INA/MOL, a vezano za provođenje Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo V broj: 872/2012 od 30. maja 2012. godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1387/2015
15. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.