Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. st. (3) i (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH'1, br. 27/05,70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici, održanoj 15.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 1132/2014 od 12.06.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14), V broj: 1391/2014 od 10.07.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH":, broj 60/14), V broj: 1586/2014 od 28.08.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/14), V broj: 713/2015 od 18.06.2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/15) i V broj: 1039/2015 od 20.08.2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/15), u točki I redni brojevi 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"l.    Fahrudin Bečirović, policijski službenik, predsjednik,
2.     Damir Češkić, policijski službenik, član i".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1386/2015
15. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.