Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 27. sjednici, održanoj 15.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA DIREKTORA FEDERALNOG
ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Ovim rješenjem imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Komisija).

 

II

 

(l )    U Komisiju se imenuju:
a)     Amra Đendušić, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik
b)     Mario Glibić, Kabinet zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra finansija, član
c)     Denijel Pelidija, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član
d)     Mirjana Vučić, Kabinet zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra finansija, član
e)     Mirsada Jahić, Generalni sekretarijat Vlade Federcije Bosne i Hercegovine, član.
(2)    Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Širaza Jahić, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sekretar Komisije.

 

III

 

Zadatak Komisije je da provede postupale izbora direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje i to: nakon zatvaranja javnog oglasa, pregleda prijave prispjele na oglas, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima, radi razmatranja i imenovanja direktora.

 

IV

 

Članovi i sekretar Komisije imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14. i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 1378/2015
15. oktobra 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.