Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Rosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 26, sjednici, održanoj 07.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR l
IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE l
HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbom kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Mirsada Jahić, predsjednik,
2.     Mirjana Vučić, član,
3.     Amra Đendušić, član,
4.     Mira Bradara, član i
5.     Nusreta Čerkez, član.
Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Danica Vrdoljak-Radonja.
2.     Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na daljnje razmatranje.
3.     Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1355/2015
07. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.