Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. sjednici, održanoj 07.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA
PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I
ELEKTRONSKIH PROIZVODA

 

I

 

Imenuje se Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br, 87/12 i 107/14), (u daljem tekstu Koordinaciono tijelo) u sastavu:
1.     Elma Hadžić Ramić, predsjedavajuća, ispred Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine,
2.     Dubravka Krtalić, član, ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove,
3.     Azra Bašić, član, ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
4.     Elma Babić Džihanić, član, ispred "Zeos" eko-sistem d.o.o. Sarajevo, ovlašteni operater sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda,
5.     Erkin Međedović, član, ispred "Kim Tec Eko", d.o.o. Vitez, ovlašteni operater sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

 

II

 

Članovi Koordinacionog tijela se imenuju na period od četiri godine.

 

III

 

Za rad i angažovanje na navedenim poslovima članovi Koordinacionog tijela imaju pravo na novčanu naknadu koju će osigurati Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1348/2015
07. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.