Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE
ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA TRAJNOG SMJEŠTAJA
FEDERALNIH ORGANA I TIJELA U SARAJEVU I
MOSTARU l PRIJEDLOGA ZA RJEŠAVANJE PITANJA
OSTALIH NEKRETNINA KOJE SU U VLASNIŠTVU ILI
POSJEDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I DRUGIH FEDERALNIH
INSTITUCIJA

 

I

 

Formira se Interresorna radna skupina Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno točki 2. Zaključka V broj 1117/2015 od 27.08.2015. godine, u sljedećem sastavu:
1.      Elvira Dilberović, Federalno ministarstvo obrazovanja, predsjednica;
2.      Davorin Korać, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, član;
3.      Samir Iskrić, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član;
4.      Edvin Granić, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, član;
5.      Miljenko Jelić, Federalno ministarstvo pravde, član;
6.      Ivan Topić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član;
7.      Dana Perić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član;
8.      Inda Ažman, Federalno pravobraniteljstvo - Federalno pravobranilaštvo, član;
9.      Sead Brajlović, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;
10.    Zoran Božić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član.

 

II

 

Zadatak Interresorne radne skupine iz točke I ovog rješenja je da pripremi i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu i Mostaru, kao i prijedlog za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih federalnih institucija.

 

III

 

Predsjednici i članovima Interresorne radne skupine pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14158/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1330/2015
01. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.