Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
PRIPREMU PRIJEDLOGA TRAJNOG SMJEŠTAJA
FEDERALNIH ORGANA l TIJELA U SARAJEVU I
MOSTARU I PRIJEDLOGA ZA RJEŠAVANJE PITANJA
OSTALIH NEKRETNINA KOJE SU U VLASNIŠTVU ILI
POSJEDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I DRUGIH FEDERALNIH
INSTITUCIJA

 

I

 

Formira se Interresorna radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa tačkom 2. Zaključka V broj: 1117/2015 od 27.08.2015. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Elvira Dilberović, Federalno ministarstvo obrazo­vanja, predsjednica;
2.     Davorin Korać, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, član;
3.     Samir Iskrić, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član;
4.     Edvin Granić, Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija, član;
5.     Miljenko Jelić, Federalno ministarstvo pravde, član;
6.     Ivan Topić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član;
7.     Dana Perić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član;
8.     Inda Ažman, Federalno pravobranilaštvo - Federalno pravobraniteljstvo, član;
9.     Sead Brajlović, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;
10.   Zoran Božić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član.

 

II

 

Zadatak Interresorne radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da pripremi i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu i Mostaru, kao i prijedlog za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih federalnih institucija.

 

III

 

Predsjednici i članovima Interresorne radne grupe pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1330/2015
01. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.