Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA
RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA ČLANOVA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
NJIHOVIH SAVJETNIKA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/15) u tački I, u stavu 2., riječi: "Dijana Smailagić, iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.", mijenjaju se i glase: "Andrea Merkez, iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1316/2015
01. oktobra 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.