Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 67. hitnoj sjednici, održanoj 30.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

1.     Ovlašćuje se Nennin Nikgić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Stjepana Buconjića, stručnog savjetnika za sistem i reformu penzijskog i invalidskog osiguranja u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 57/2015
30. januara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.