Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 4. stav (2) Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 71/14), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 25. sjednici, održanoj 05.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA
DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE

 

I

 

Slobodan Vukoja imenuje se za zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, na period od 90 dana odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od 09.10.2015. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1311/2015
05. oktobra/listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.