Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. stav (2) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 71/14), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 25. sjednici, održanoj 05.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA POREZNE
UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE RADI
ISTEKA MANDATA

 

I

 

Vinko Križan razrješava se dužnosti zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, radi isteka mandata, zaključno sa 08.10.2015. godine.

 

II

 

Imenovani iz tačke I ovog rješenja će u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i odredbama općih akata Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine biti raspoređen na odgovarajuće radno mjesto u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1309/2015
05. oktobra/listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.