Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene navine Federacije BiH" br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)/a u vezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

Imenjje se privremeni Nadzorni odbor Ustanove iz djelokruga za socijalne zaštite - Ljubuški u sljedećem sastavu:
1.       Suvad Džafić, predsjednik,
2.       Ivan Jelčić, član,
3.       Jozo Zadro, član.

 

II

 

Privremeni Nadzorni odbor iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1299/2015
01. listopada 2015. Godine
Sarajevo

 

Premijer
Fadil Novalić, v. r.