Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i druginri imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

Imenuje se privremeni Upravni odbor Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški u sljedećem sastavu:
1.     Jozo Barišić, predsjednik,
2.     Milan Ševo, član,
3.     Viktor Grbavac, član,
4.     Memnuna Mahić, član,
5.     Kenan Spahić, član.

 

II

 

Privremeni Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1298/2015
01. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.