Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

DOMAGOJ MATIJAŠEVIĆ privremeno se iiimenuje za ravnatelja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

 

II

 

Mandat imenovanog traje tri mjeseca, odlnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službuene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1297/2015
01. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novaliić, v. r.