Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. l/943 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i odredbi Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12) i Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24, sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

Razrješava se dužnosti Nadzorni odbor Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški imenovan Rješenjem federalnog ministra rada i socijalne politike broj: 05-02/10-476/14 od 23.09.2014. godine, a na koje je saglasnost dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/14) i to:
1.     Ivan Kordić, predsjednik,
2.     Krešimir Šimić, član,
3.     Željko Marijanović, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1296/2015
01. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.