Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i odredbi Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12) i Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici, održanoj 01.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

Razrješava se dužnosti Upravni odbor Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški imenovan Rješenjem federalnog ministra rada i socijalne politike broj; 05-02/10-477/14 od 23,09.2014. godine, a na koje je saglasnost dala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/14) i to:
1.     Memnuna Mahić, predsjednica,
2.     Tihomir Bradvica, član,
3.     Ivana Jukić, član,
4.     Danijela Sabljić, član,
5.     Jozo Barišić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1295/2015
01. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.