Na osnovu člana 71. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/11) i čl. 2. i 29. Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE
STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U 2014. GODINI

 

1.     Imenuje se Komisija za rashodovan]e stalnih sredstava i sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Omer Popara, predsjednik
2.     Faris Mahmutčehajić. član
3.     Danica Vrdoljak-Radonja, član.
2.     Zadatak Komisije je da uništi stalna sredstva i sitni inventar zbog nemogućnosti korištenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonorničnosti opravke, kao i tehnološke prevaziđenosti, a prema spisku stalnih sredstava i sitnog inventara za otpis u skladu sa Rješenjem o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara broj: 03-34-376/2014 od 19.01.2014. godine, o čemu će se sačiniti zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis i Sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Nakon izvršenog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara je dužna dostaviti Izvještaj o radu Sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4.     Za rad i angažovanje članova Komisije na navedenim poslovima isplatit će se novčana naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i cl. 8. i 9. stav 5. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Herce­govine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 77/14). Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.
5.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-34-376/2014
19. januara/siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.