Na temelju čl. 8. i 9. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10) i članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i Uredbe o mjerilima i kriterijima za razvrstavanje javnih cesta ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/11), na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

O D L U K U

O RAZVRSTAVANJU JAVNE CESTE LOT 2 BUTILA -BRIJEŠĆE - SPOJ SA ULICOM SAFETA ZAJKE U JAVNU CESTU KATEGORIJE BRZA CESTA BC 1

 

I

 

Javna cesta Butila - Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke u Sarajevu, razvrstava se kao brza cesta BC 1.

 

II

 

Za realizaciju ove odluke zsdužuju se JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo - Direkcija za puteve.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlji­vanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1801/2015
23. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.