ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13) u članku 41. u stavku 3. u točki a) iza riječi:
"Federacije BiH" dodaju se riječi: "ili, u slučaju spriječenosti, osoba koju ovlasti Vlada iz Federalnog ministarstva financija ili Vlade,".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedateljica
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Mira Grgić