ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU

 

Član 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13) u članu 41. u stavu 3. u tački a) iza riječi: "Federacije BiH" dodaju se riječi: "ili, u slučaju spriječenosti, osoba koju ovlasti Vlada iz Federalnog ministarstva finansija ili Vlade,".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Mira Grgić