ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU I
SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/01) u članku 2. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:
"8. Certifikacija je postupak potvrđivanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala kroz provedbu stručnog nadzora i izdavanje certifikata o sjemenu, odnosno certifikata o sadnom
materijalu."

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:
"Poslove u području sjemenarstva i rasadničarstva utvrđene ovim zakonom obavljaju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno
ministarstvo), kantonalna ministarstva mjerodavna za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: kantonalna ministarstva) te Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo (u daljnjem tekstu: Poljoprivredni zavod) i Federalni agromediteranski zavod Mostar (u daljnjem tekstu: Agromediteranski zavod), te druge pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba), a koje ovlasti Federalno ministarstvo.
Poljoprivredni zavod vrši stručne i druge poslove iz mjerodavnosti Federacije koji se odnose na certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja na području kontinentalne klimatske regije.
Agromediteranski zavod vrši stručne i druge poslove iz mjerodavnosti Federacije koji se odnose na certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja na području
mediteranske klimatske regije."

 

Članak 3.

 

U članku 6. u točki 1. riječi: "(elitno sjeme)" brišu se.
U točki 2. istoga članka riječi: "(originalno sjeme)" brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 7. u stavku 4. iza riječi: "federalni ministar" briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: "na prijedlog Poljoprivrednog ili Agromediteranskog zavoda ili ovlaštene pravne
osobe."

 

Članak 5.
U članku 9. u stavku 1. riječi: "znanstvena ili znanstvenoistraživačka ustanova koju ovlasti federalni ministar (u daljnjem tekstu: ovlašćena ustanova)", zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba".
U stavku 2. istoga članka riječi: "mjerodavna ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba."
U stavku 3. istoga članka riječi: "Ovlaštena ustanova iz stavka 1. ovoga članka je dužna", zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba su dužni".

 

Članak 6.

 

U članku 10. stavak 1. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba."
U stavku 2. istoga članka riječi: "Ovlaštena ustanova dužna je" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba dužni su".

 

Članak 7.

 

U članku 11. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba."

 

Članak 8.

 

U članku 23. u stavku 1. riječi: "mjerodavnom kantonalnom ministarstvu" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenoj pravnoj osobi."
U stavku 2. istoga članka riječi: "kantonalnim ministarstvima" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenoj pravnoj osobi."

 

Članak 9.

 

U članku 44. u stavku 1. riječi: "znanstvena ili znanstvenoistraživačka ustanova koju ovlasti federalni ministar (u daljnjem tekstu: ovlaštena ustanova)" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba".
U stavku 2. istoga članka riječi: "Ovlaštena ustanova iz stavka 1. ovoga članka je dužna" zamjenjuju se riječima:
"Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba su dužni".
U stavku 3. istoga članka riječi: "znanstvene i znanstvenoistraživačke ustanove" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba."
U stavku 4. istoga članka riječi: "ovlaštena ustanova izdaje" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba izdaju".

 

Članak 10.

 

U članku 46. u stavku 1. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba."

 

Članak 11.

 

U članku 47. u stavku 1. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba."

 

Članak 12.

 

U članku 50. u stavku 1. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlaštena pravna osoba."

 

Članak 13.

 

U članku 53. u stavku 2. riječi: "mjerodavnom kantonalnom ministarstvu" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenoj pravnoj osobi."
U stavku 3. riječi: "kantonalnim ministarstvima" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenoj pravnoj osobi."

 

Članak 14.

 

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Visinu naknada iz stavka 1. ovoga članka propisuje federalni ministar. Naknade iz stavka 1. ovoga članka prihod su Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno ovlaštenih
pravnih osoba."

 

Članak 15.

 

Članak 64. mijenja se i glasi:
"Upravni nadzor nad provedbom ovoga zakona vrši Federalno ministarstvo."

 

Članak 16.

 

U Poglavlju VI. KAZNENE ODREDBE, u članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:"
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi".

 

Članak 17.

 

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:"
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi".

 

Članak 18.

 

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:"
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi".

 

Članak 19.

 

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:"
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi".

 

Članak 20.

 

Članak 79. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM za učinjeni prekršaj bit će kažnjen građanin ako stavi u promet sjeme i sadni materijal (članak 26. stavak 6. i članak 54.
stavak 6.) ili ako učini bilo koju od radnji iz čl. 77. i 78. Ovoga zakona."

 

Članak 21.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić