ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU I
SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

Član 1.

 

U Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/01) u članu 2. iza tačke 7. dodaje se nova tačka 8. koja glasi:
"8. certifikacija je postupak potvrđivanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala kroz provođenje stručnog nadzora i izdavanje certifikata o sjemenu, odnosno certifikata o sadnom
materijalu."

 

Član 2.

 

Član 3. mijenja se i glasi:
"Poslove u području sjemenarstva i rasadničarstva utvrđene ovim zakonom obavljaju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), kantonalna ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: kantonalna ministarstva), te Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo (u daljnjem tekstu: Poljoprivredni zavod) i Federalni agromediteranski zavod Mostar (u daljnjem tekstu: Agromediteranski zavod), te druga pravna lica koja ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom (u daljnjem tekstu: ovlašteno pravno lice) koje ovlasti Federalno ministarstvo.
Poljoprivredni zavod obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na certifikovanje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja na području kontinentalne
klimatske regije.
Agromediteranski zavod obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na certifikovanje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja na području mediteranske klimatske regije."

 

Član 3.

 

U članu 6. u tački 1. riječi: "(elitno sjeme)" se brišu.
U tački 2. istog člana riječi: "(originalno sjeme)" se brišu.

 

Član 4.

 

U članu 7. u stavu 4. iza riječi: "federalni ministar" briše se tačka, stavlja zarez i dodaju riječi: "na prijedlog Poljoprivrednog ili Agromediteranskog zavoda ili ovlaštenog pravnog lica".

 

Član 5.

 

U članu 9. u stavu 1. riječi: "naučna ili naučno-istraživačka ustanova koju ovlasti federalni ministar (u daljnjem tekstu: ovlaštena ustanova)" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili
Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".
U stavu 2. istog člana riječi: "mjerodavna ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".
U stavu 3. istog člana riječi: "Ovlaštena ustanova iz stava 1. ovog člana je dužna" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice su dužni".

 

Član 6.

 

U članu 10. u stavu 1. riječi: "mjerodavna ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".
U stavu 2. istog člana riječi: "ovlaštena ustanova dužna je" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice dužni su".

 

Član 7.

 

U članu 11. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".

 

Član 8.

 

U članu 23. u stavu 1. riječi: "nadležnom kantonalnom ministarstvu" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenom prvnom licu".
U stavu 2. istog člana riječi: "kantonalnim ministarstvima" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenom pravnom licu".

 

Član 9.

 

U članu 44. u stavu 1. riječi: "naučna ili naučno-istraživačka ustanova koju ovlasti federalni ministar (u daljnjem tekstu: ovlaštena ustanova)" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili
Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".
U stavu 2. istog člana riječi: "Ovlaštena ustanova iz stava 1. ovog člana je dužna" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice su dužni".
U stavu 3. istog člana riječi: "naučne i naučno-istraživačke ustanove" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".
U stavu 4. istog člana riječi: "ovlaštena ustanova izdaje" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice izdaju".

 

Član 10.
U članu 46. u stavu 1. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".

 

Član 11.

 

U članu 47. u stavu 1. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".

 

Član 12.

 

U članu 50. u stavu 1. riječi: "ovlaštena ustanova" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredni ili Agromediteranski zavod ili ovlašteno pravno lice".

 

Član 13.

 

U članu 53. u stavu 2. riječi: "nadležnom kantonalnom ministarstvu" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenom pravnom licu".
U stavu 3. riječi: "kantonalnim ministarstvima" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivrednom ili Agromediteranskom zavodu ili ovlaštenom pravnom licu".

 

Član 14.

 

U članu 63. stav 2. mijenja se i glasi:
"Visinu naknada iz stava 1. ovog člana propisuje federalni ministar. Naknade iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno ovlaštenih pravnih
lica."

 

Član 15.

 

Član 64. mijenja se i glasi:
"Upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Federalno ministarstvo."

 

Član 16.

 

U Poglavlju VI. KAZNENE ODREDBE u članu 75. stav 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:".
Stav 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu."

 

Član 17.

 

U članu 76. stav 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:".
Stav 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu."

 

Član 18.

 

U članu 77. stav 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:".
Stav 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu."

 

Član 19.

 

U članu 78. stav 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:".
Stav 2. mijenja se i glasi:
"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu."

 

Član 20.

 

Član 79. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM za učinjeni prekršaj bit će kažnjen građanin ako stavi u promet sjeme i sadni materijal (član 26. stav 6. i član 54. stav 6.)
ili ako učini bilo koju od radnji iz čl. 77. i 78. ovog zakona."

 

Član 21.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić