ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU
INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOGA STANJA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), u članku 5. stavku 1., iza riječi: "Ljubuškom" dodaju se
riječi: ",Goraždu, Orašju".

 

Članak 2.

 

U članku 11. stavku 2., iza riječi: "stavak 1." dodaju se riječi: "izuzev u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja,".
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Troškove medicinskog vještačenja iz članka 8. stavak 1. alineja 1. ovoga zakona, za oblast mirovinskoga i invalidskoga osiguranja, u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku
snosi Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.".
Iza dosadašnjega stavka 3., koji postaje stavak 4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Za usluge medicinskoga vještačenja u oblasti mirovinskoga i invalidskoga osiguranja primjenjuje se važeći Cjenovnik usluga medicinskoga vještačenja Instituta.".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Dopredsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović