ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU
INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

 

Član 1.

 

U Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07) u članu 5. u stavu 1. iza riječi: "Ljubuškom" dodaju se
riječi: ",Goraždu, Orašju".

 

Član 2.

 

U članu 11. u stavu 2. iza riječi: "stav 1." dodaju se riječi: "izuzev u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Troškove medicinskog vještačenja iz člana 8. stav 1. alineja 1. ovog zakona za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u prvostepenom i drugostepenom postupku snosi Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno."
Iza dosadašnjeg stava 3., koji postaje stav 4., dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Za usluge medicinskog vještačenja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, primjenjuje se važeći Cjenovnik usluga medicinskog vještačenja Instituta."

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović