ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRORAČUNIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

Iza članka 35. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 9/14) dodaje se novi članak 35a. koji glasi:

 

"35a.

 

Iznimno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2014. godini, Odluku o privremenom financiranju Grada Mostara za razdoblje od 1.1. do 31.3.2014. godine donijet će gradonačelnik Grada Mostara uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara.".

 

Članak 2.

 

Iza članka 105. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 9/14) dodaje se novi članak 105a. koji glasi:

 

"105a.

 

Iznimno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2014. godini Proračun Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Proračuna za 2014. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara uz suglasnost
načelnika za financije Grada Mostara.".

 

Članak 3.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH.".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović