ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

Iza člana 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 9/14) dodaje se novi član 35a. koji glasi:

 

"35a.

 

Izuzetno i isključivo radi osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2014. godini Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara za period od 1.1. do 31.3.2014. godine donijet će gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.".

 

Član 2.

 

Iza člana 105. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 9/14) dodaje se novi član 105a. koji glasi:

 

"105a.

 

Izuzetno i isključivo radi osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2014. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Budžeta za 2014. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost
načelnika za finansije Grada Mostara.".

 

Član 3.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović