ZAKON
O UNUTARNJIM POSLOVIMA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(Predmet Zakona)

 

Ovim se zakonom uređuju unutarnji poslovi iz mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuju mjerodavnost, ustrojstvo i rukovođenje Federalnim ministarstvom unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), operativni i drugi policijski poslovi, međusobni odnosi Federalnoga ministarstva i Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije) s kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i drugim tijelima u Bosni i Hercegovini, školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova, radni odnosi i druga pitanja od značaja za ostvarivanje mjerodavnosti Federacije na području unutarnjih poslova.

 

Članak 2.

 

(Ustrojstveni i pravni status Uprave policije)

 

Uprava policije je federalna uprava u sastavu Federalnoga ministarstva, čija se mjerodavnost, ustrojstvo, rukovođenje i način rada te njezini odnosi s Federalnim ministarstvom i druga
pitanja koja su od značaja za rad i funkcioniranje Uprave policije u sklopu Federalnoga ministarstva uređuju ovim zakonom.

 

Članak 3.

 

(Unutarnji poslovi iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva)

 

(1) Unutarnji poslovi iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva su:
1) sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinitelja tih kaznenih djela i njihovo privođenje mjerodavnim tijelima;
2) osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;
3) školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje sukladno čl. 25.-29. ovoga zakona;
4) stjecanje i prestanak državljanstva Federacije.
(2) Unutarnji poslovi iz zajedničke mjerodavnosti Federacije i kantona su: provedba zakona i drugih propisa o državljanstvu, osobno ime, matične knjige i matični registar, agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine, inspekcijski nadzor zaštite od požara, eksplozivne
tvari, prijevoz opasnih tvari, poslovi istražiteljske djelatnosti, provedba određenih mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u obitelji, sukladno zakonu, kao i drugi poslovi određeni zakonima Federacije.
(3) Kada su Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i federalni ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) zakonom ovlašteni za
donošenje propisa u pitanjima iz stavka (2) ovoga članka, u tom slučaju Federalno ministarstvo daje upute i koordinira aktivnostima koje provode kantonalna ministarstva u tim
područjima, ako federalnim zakonom nije drukčije propisano.

 

Članak 4.

 

(Definicije poslova iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva)

 

(1) Međukantonalni kriminal, u smislu ovoga zakona, odnosi se na kazneno djelo u kojemu počinitelji i žrtve žive u različitim kantonima, djelo počinjeno na području više kantona, djelo započeto na području jednog kantona, a završeno na području drugog kantona ili djelo čije su se štetne posljedice dogodile na području dvaju ili više kantona.
(2) Organizirani kriminal odnosi se na organizirani kriminal kako je definiran u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03, 61/04, 30/05, 53/06,
55/06, 32/07 i 8/10).
(3) Terorizam se odnosi na terorizam i međunarodni terorizam kako je definiran u Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03,
37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14).
(4) Stavljanje u promet opojnih droga odnosi se na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga kako je definirano u Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 5.

 

(Postupak i način osiguranja osoba i zgrada u Federaciji)

 

Vlada Federacije propisom određuje koje se osobe i zgrade Federacije posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguravanja, što operativno provodi Uprava policije.

 

Članak 6.

 

(Rješavanje sukoba mjerodavnosti između Federalnoga
ministarstva i kantonalnoga ministarstva)

 

(1) U slučaju sukoba mjerodavnosti u obavljanju poslova iz članka 3. st. (2) i (3) ovoga zakona između Federalnoga ministarstva i kantonalnoga ministarstva, Ustavni sud
Federacije Bosne i Hercegovine riješit će to svojom odlukom.
(2) Ako je potrebno žurno postupiti radi sprječavanja nastanka neotklonjivih štetnih posljedica, do odluke Ustavnoga suda Federacije Bosne i Hercegovine primjenjivat će se odluka koju donese ministar.
(3) Kada ministar donese odluku iz stavka (2) ovoga članka, dužan je o tome odmah obavijestiti premijera Vlade Federacije i čelnika kantonalnoga ministarstva na kojega
se ta odluka odnosi.

 

Članak 7.

 

(Obveza postupanja po naredbi Federalnoga
ministarstva, Uprave policije i policijskih službenika)

 

Građani, gospodarska društva i druge pravne osobe obvezni su postupati po naredbama koje Federalno ministarstvo i Uprava policije, odnosno policijski službenik izdaju na temelju zakonske ovlasti.

 

Članak 8.

 

(Dužnosti policijskih službenika i mjere prisile koje primjenjuju)

 

(1) Policijski službenici dužni su u obavljanju poslova i zadataka iz svoje mjerodavnosti čuvati živote ljudi i ljudsko dostojanstvo i reagirati u situacijama kada su te vrijednosti
ugrožene.
(2) U uvjetima iz stavka (1) ovoga članka policijski službenici mogu primjenjivati samo Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11 – u daljnjem tekstu: Zakon o policijskim službenicima) i drugim federalnim zakonom predviđene mjere prisile koje su apsolutno nužne i kojima se s najmanje štetnih posljedica postiže izvršenje posla, odnosno zadatka, a u protivnome odgovaraju kazneno i stegovno, sukladno ovomu i drugim zakonima.

 

Članak 9.

 

(Obavješćivanje javnosti)

 

(1) Federalno ministarstvo i Uprava policije, u pravilu, tromjesječno, a po potrebi i češće, obavješćuju javnost o događajima i pojavama koji su od značaja za javnost iz svoje mjerodavnosti, kao i o mjerama poduzetim za rješavanje tih pitanja.
(2) Obavješćivanje javnosti iz stavka (1) ovoga članka obavlja se putem sredstava javnoga informiranja, kao i na drugi pogodan način.
(3) Obavješćivanje javnosti obavljaju ministar i ravnatelj Uprave policije (u daljnjem tekstu: ravnatelj policije) ili osobe koje oni ovlaste.
(4) Predmetom obavješćivanja javnosti ne mogu biti podatci koji su prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09 - u daljnjem tekstu: Zakon o
zaštiti podataka) određeni po stupnju tajnosti, kao i informacije o poduzetim i planiranim istražnim radnjama bez odobrenja mjerodavnoga tužiteljstva.

 

Članak 10.

 

(Zaštitni znak Federalnoga ministarstva)

 

(1) Federalno ministarstvo ima zaštitni znak.
(2) Oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnoga znaka iz stavka
(1) ovoga članka uređuje Vlada Federacije, na prijedlog ministra.

 

Članak 11.

 

(Struktura uposlenika)

 

Struktura uposlenika Federalnoga ministarstva i Uprave policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem važećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 12.

 

(Osiguranje sredstava za obavljanje poslova iz mjerodavnosti
Federalnoga ministarstva i Uprave policije)

 

(1) Za obavljanje poslova iz članka 3. ovoga zakona osiguravaju se sredstva u proračunu Federacije.
(2) U odnosu na sredstva iz stavka (1) ovoga članka, Uprava policije ima status samostalnog proračunskog korisnika unutar proračunskog razdjela Federalnoga ministarstva.
(3) Vlada Federacije i ministar dužni su osigurati sve uvjete za samostalan i neometan rad Uprave policije radi učinkovitog obavljanja svih poslova iz njezine mjerodavnosti, a radi
ispunjavanja međunarodnih strandarda i načela iz područja rada policije, što se provodi na način predviđen ovim zakonom.

 

II. MJERODAVNOST, USTROJSTVO I RUKOVOĐENJE FEDERALNIM MINISTARSTVOM

 

1. Mjerodavnost i način rada

 

Članak 13.

 

(Mjerodavnosti Federalnoga ministarstva)

 

Federalno ministarstvo mjerodavno je za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji se odnose na pitanja iz članka 3. stavka (1) toč. 3) i 4) i st. (2) i (3) ovoga zakona.

 

Članak 14.

 

(Poslovi iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva)

 

(1) U obavljanju poslova iz članka 13. ovoga zakona Federalno ministarstvo naročito:
1) izravno provodi i izvršava federalnu politiku i federalne zakone iz okvira svoje mjerodavnosti i o tome obavješćuje premijera Vlade Federacije, predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: predsjednik i
potpredsjednici Federacije) i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) obvezatno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
2) prosljeđuje Vladi Federacije izvješća Neovisnoga odbora o radu ravnatelja policije;
3) dostavlja izvješće o sigurnosnom stanju na teritoriju Federacije Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije mjerodavnima za poslove sigurnosti;
4) rješava u upravnim stvarima o državljanstvu Federacije utvrđenim federalnim zakonom;
5) rješava u drugostupanjskom upravnom postupku o osobnom imenu i upisu podataka u matične knjige;
6) izdaje odobrenja i suglasnosti, te odlučuje povodom žalbi na rješenja kantonalnog ministarstva prema Zakonu o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i Zakonu o privatnim istražiteljima;
7) daje stručna mišljenja glede provedbe federalnih zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na pitanja iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva;
8) provodi inspekcijski nadzor nad provođenjem federalnih zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na pitanja iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva;
9) priprema i predlaže zakone i druge propise iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva i Uprave policije;
10) obavlja nabavu naoružanja, opreme i materijalnotehničkih sredstava za potrebe Federalnoga ministarstva;
11) poduzima mjere za zakonito trošenje proračunskih sredstava sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/13 i 9/14 - u dajnjem tekstu: Zakon o proračunima u Federaciji) i drugim
propisima kojima se uređuje način korištenja odobrenih proračunskih sredstava, osim proračunskih sredstava koja pripadaju Upravi policije;
12) donosi razvojne, organizacijske i druge akte za rad Federalnoga ministarstva;
13) donosi strateški plan razvitka o pitanjima iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva;
14) predlaže Vladi Federacije razvojne programe organizacijskog, kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policije u borbi protiv organiziranog kriminala u suradnji s Upravom policije;
15) donosi i realizira programe školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine;
16) donosi i realizira programe školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, kao i školovanja kandidata za službu u policiji, u suradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima;
17) organizira međunarodnu suradnju iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva putem mjerodavnoga tijela Bosne i Hercegovine;
18) brine o primjeni stručnih i znanstvenih metoda u svome radu;
19) odlučuje o svim pitanjima iz članka 3. stavka (2) ovoga zakona i o tome donosi odgovarajuće pojedinačne akte (rješenja, ugovore, naredbe i sl.), sukladno zakonu kojim su uređena ta pitanja;
20) donosi rješenja o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa koji su u radnom odnosu u Federalnom ministarstvu prema članku 16. ovoga zakona;
21) organizira i izravno ili u suradnji s odgovarajućim javnim ustanovama ili gospodarskim društvima obavlja znanstvenoistraživačke poslove potrebne za unaprjeđivanje djelatnosti policije i kriminalističkotehničkih istraživanja i vještačenja;
22) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva;
23) provodi razvitak i modernizaciju funkcionalnog sustava veza;
24) donosi i prati provođenje planova o izgradnji i korištenju informacijskog sustava;
25) organizira jedinstveni sustav obavješćivanja potrebnog za obavljanje poslova iz svojih
mjerodavnosti;
26) vodi statističke i analitičke evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje mjerodavnosti;
27) obavlja izradu i tiskanje zbirki propisa, komentara propisa i drugih stručnih publikacija za poslove iz svoje mjerodavnosti, što će pobliže propisati ministar posebnim općim aktom;
28) organizira i odobrava suradnju policije s udrugama, jedinicama lokalne samouprave i međunarodnim organizacijama na projektima i programima o pitanjima iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva i Uprave policije koje donosi Vlada Federacije ili ministar;
29) donosi, u suradnji s ravnateljem policije, programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Upravi policije, smanjenje i suzbijanje korupcije;
30) osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u rad policije;
31) obavlja i druge poslove iz područja unutarnjih poslova koji su ovim i drugim zakonom i podzakonskim propisima stavljeni u mjerodavnost Federalnoga ministarstva.
(2) Upute, smjernice i sugestije koje sukladno ovom zakonu utvrdi Vlada Federacije ili ministar iz mjerodavnosti Uprave policije dostavljaju se ravnatelju policije pismeno.

 

Članak 15.

 

(Izvješćivanje o radu Federalnoga ministarstva i Uprave policije)

 

(1) Ministar je obvezan dva puta godišnje, a po potrebi i češće, podnijeti izvješće o radu Federalnoga ministarstva koje obuhvaća i dio pitanja iz mjerodavnosti rada Uprave
policije koji izrađuje ta uprava.
(2) Izvješće iz stavka (1) ovoga članka podnosi se Vladi Federacije, a Vlada Federacije predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije.
(3) Odluke i smjernice Vlade Federacije, predsjednika i potpredsjednika Federacije i Parlamenta Federacije provode ministar i ravnatelj policije, sukladno ovom zakonu.
(4) Izvješće iz stavka (1) ovoga članka može se odnositi i na pojedinačne slučajeve ukoliko to zatraže tijela iz stavka (2) ovoga članka, ako zakonom nije drukčije određeno ili ne
ugrožava operativni rad Uprave policije.

Članak 16.

 

(Način obavljanja poslova u Federalnom ministarstvu)

 

(1) Poslove iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva obavljaju državni službenici i namještenici na način predviđen ovim i drugim federalnim zakonom.

 

Članak 17.

 

(Naoružanje Uprave policije)

 

Vlada Federacije, na prijedlog ministra, uz pribavljeno mišljenje ravnatelja policije, donosi propis o vrsti i količini naoružanja i opreme Uprave policije.

 

Članak 18.

 

(Registracija i korištenje vozila Federalnoga ministarstva i
Uprave policije)

 

Ministar, uz pribavljeno mišljenje ravnatelja policije, donosi propis kojim se uređuju izgled, obilježavanje, registracija i korištenje vozila Federalnoga ministarstva i Uprave policije.

 

2. Ustrojstvo Federalnoga ministarstva

 

Članak 19.

 

(Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu)

 

(1) Federalno ministarstvo obavlja poslove iz svoje mjerodavnosti unutar ustrojstvenih jedinica koje se utvrđuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Federalnoga ministarstva (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
(2) Pravilnik donosi ministar, uz suglasnost Vlade Federacije.
(3) Dio Pravilnika koji se odnosi na Upravu policije utvrđuje ministar na prijedlog ravnatelja policije.

 

Članak 20.

 

(Broj policijskih službenika u Upravi policije)

 

Broj policijskih službenika u Upravi policije mora biti usklađen s europskim standardima i Sporazumom o preustroju policije Federacije Bosne i Hercegovine potpisanim u Bonn-
Petersbergu 25. travnja 1996. godine, a utvrđuje se pravilnikom iz članka 19. stavka (3) ovoga zakona.

 

Članak 21.

 

(Organiziranje podureda operativnih policijskih jedinica)

 

(1) Vlada Federacije može na prijedlog ministra osnovati podurede operativnih policijskih jedinica izvan sjedišta Federalnoga ministarstva u svezi s poslovima i zadatcima iz
mjerodavnosti Federalnoga ministarstva koji će se pobliže urediti pravilnikom iz članka 19. stavka (3) ovoga zakona.
(2) Prijedlog ministra iz stavka (1) ovoga članka za osnivanje podureda izrađuje i ministru predlaže ravnatelj policije, što obuhvaća broj podureda, njihova sjedišta i broj uposlenika.

 

3. Rukovođenje Federalnim ministarstvom

 

Članak 22.

 

(Rukovođenje Federalnim ministarstvom)

 

(1) Federalnim ministarstvom, u čijem je sastavu Uprava policije, rukovodi ministar.
(2) Ministar za svoj rad odgovara Parlamentu Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i premijeru Vlade Federacije.
(3) Ministar predstavlja i zastupa Federalno ministarstvo, organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva i, u
svezi s tim, poduzima odgovarajuće mjere i radnje, rješava o svim pitanjima iz članka 14. ovoga zakona i drugim pitanjima koja su ovim zakonom stavljena u mjerodavnost
Federalnoga ministarstva, donosi podzakonske propise iz mjerodavnosti Federalnoga ministarstva i Uprave policije i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašten
te obavlja druge poslove utvrđene zakonom.
(4) Ministar daje svoje očitovanje o predloženoj godišnjoj ocjeni rada ravnatelja policije, na način predviđen člankom 57. ovoga zakona.

 

Članak 23.

 

(Ovlasti ministra)

 

U rukovođenju Federalnim ministarstvom ministar ima ovlasti utvrđene Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim i drugim federalnim zakonima i drugim federalnim propisima.

 

Članak 24.

 

(Rukovodeći državni službenici)

 

Ministru u rukovođenju Federalnim ministarstvom pomažu rukovodeći državni službenici, što se utvrđuje pravilnikom iz članka 19. stavka (1) ovoga zakona.

 

4. Školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje

 

Članak 25.

 

(Školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje)

 

(1) Federalno ministarstvo organizira i izravno provodi školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje osoba, i to:
1) za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (članak 14. stavak (1) točka 15)) prema planu i programu koji donosi ministar samostalno;
2) za policijske službenike i kandidate za službu u policiji prema planu i programu koji donosi ministar u suradnji s ravnateljem policije i kantonalnim ministarstvom (članak 14. stavak (1) točka 16)).
(2) Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje iz stavka (1) ovoga članka obavlja se putem temeljne obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
(3) Osobe iz stavka (1) ovoga članka su polaznici Policijske akademije.

 

Članak 26.

 

(Policijska akademija)

 

(1) Za obavljanje poslova školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz članka 25. ovoga zakona Federalno ministarstvo organizira rad Policijske akademije (u daljnjem tekstu: Akademija).
(2) Akademija je temeljna organizacijska jedinica u sastavu Federalnoga ministarstva.
(3) Na Akademiji se mogu školovati, stručno osposobljavati i usavršavati kadrovi i za potrebe kantonalnih ministarstava, tijela Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) i Republike Srpske mjerodavnih za poslove policije i sudske policije te drugih osoba određenih posebnim zakonom.
(4) Na Akademiji se mogu školovati, stručno osposobljavati i usavršavati kadrovi i za potrebe drugih država, međunarodnih organizacija i institucija sukladno međunarodnom ugovoru ili sporazumu koji je zaključila Bosna i Hercegovina.
(5) Akademija može, za potrebe tijela iz st. (3) i (4) ovoga članka, obavljati školovanje, osposobljavanje i usavršavanje kadrova prema planu i programu tijela za čije se potrebe
obavlja školovanje, odnosno osposobljavanje i usavršavanje.
(6) Akademija može organizirati specijalističke tečajeve za obavljanje određenih poslova.

 

Članak 27.

 

(Zaključenje ugovora o školovanju)

 

Školovanje polaznika Akademije za potrebe tijela iz članka 26. ovoga zakona uređuje se posebnim ugovorom koji zaključuje Federalno ministarstvo s tim tijelom, odnosno pravnim osobama.

 

Članak 28.

 

(Obveze Federalnoga ministarstva prema polaznicima
Akademije)

 

(1) Polazniku Akademije za vrijeme trajanja školovanja na Akademiji osigurava se: smještaj i ishrana, odora, obuća i rublje, udžbenici, zdravstveno i invalidsko osiguranje, ako to osiguranje nemaju po drugoj osnovi, i mjesečna primanja za potrebne osobne izdatke.
(2) Osobi iz članka 26. stavka (3) ovoga zakona za vrijeme školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja na Akademiji može se osigurati smještaj, ishrana i stručna
literatura, što se uređuje ugovorom.

 

Članak 29.

 

(Ovlasti za donošenje propisa)

 

Ministar svojim propisom uređuje sadržaj i način vođenja evidencija o polaznicima temeljne policijske obuke za čin "policajac" i "mlađi inspektor" te polaznicima tečajeva u
organizaciji Akademije, kao i o dnevniku rada, registar evidencija i druge evidencije koje se odnose na pitanja iz članka 26. ovoga zakona.

 

III. UPRAVA POLICIJE

 

1. Mjerodavnost i način rada Uprave policije

Članak 30.

 

(Mjerodavnost Uprave policije)

 

Uprava policije obavlja poslove iz članka 3. stavka (1) toč. 1) i 2) ovoga zakona na teritoriju Federacije.

 

Članak 31.

 

(Poslovi iz mjerodavnosti Uprave policije)

 

U obavljanju poslova iz članka 30. ovoga zakona Uprava policije naročito:
1) izravno poduzima mjere na sprječavanju i otkrivanju kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih kaznenih djela iz mjerodavnosti Federacije, kao i na pronalaženju njihovih počinitelja;
2) obavlja kriminalističko-tehnička vještačenja za svoje potrebe, kao i na traženje drugih mjerodavnih tijela;
3) organizira i izravno osigurava određene osobe i zgrade Federacije sukladno propisu iz članka 5. Ovoga zakona i, glede toga, izrađuje odgovarajuće operativne planove;
4) priprema prijedlog ukupnoga broja policijskih službenika za potrebe Uprave policije i kriterije za njezinu popunu;
5) raspisuje i objavljuje Interpolove, međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) surađuje s mjerodavnim tužiteljstvima u svezi s obradom kaznenih predmeta;
7) obavlja i druge policijske poslove i zadatke koje joj, sukladno zakonu, povjere sudovi i tužiteljstva u Bosni i Hercegovini;
8) predlaže programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika u Upravi policije;
9) nabavlja naoružanje i opremu sukladno propisu iz članka 17. ovoga zakona i materijalno-tehnička sredstva za potrebe Uprave policije;
10) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje mjerodavnosti;
11) predlaže i prati provođenje planova o izgradnji i korištenju informacijskog sustava;
12) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz mjerodavnosti Uprave policije;
13) predlaže organiziranje, razvitak, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sustava veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija u svezi s radom policije;
14) organizira jedinstveni sustav obavješćivanja potrebnog za obavljanje poslova iz mjerodavnosti Uprave policije;
15) izrađuje i predlaže programe obrazovanja, profesionalnih obuka i naprednih tečajeva za
policijske službenike Uprave policije;
16) osigurava primjenu profesionalnih i znanstvenih metoda u radu Uprave policije;
17) odgovorna je za korištenje proračunskih sredstava odobrenih za rad Upravi policije sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji i drugim propisima kojima se uređuje korištenje odobrenih proračunskih sredstava;
18) organizira suradnju s odgovarajućim tijelima policije drugih država o pitanjima iz mjerodavnosti Uprave policije posredstvom Federalnoga ministarstva.

 

Članak 32.

 

(Način obavljanja operativnih poslova)

 

(1) Operativne policijske poslove Uprava policije obavlja
samostalno, koristeći financijska sredstva odobrena
proračunom Federacije za rad Uprave policije iz članka 12.
stavka (2) ovoga zakona.

 

Članak 33.

 

(Specijalna kasa)

 

(1) Za obavljanje određenih poslova iz članka 31. točke 1) ovoga zakona uspostavlja se specijalna kasa.
(2) Vlada Federacije utvrdit će udio financijskih sredstava potrebnih za korištenje specijalne kase.
(3) Financijska sredstva za kasu iz stavka (1) ovoga članka osiguravaju se unutar proračunskih sredstava Uprave policije iz članka 12. stavka (2) ovoga zakona na prijedlog ravnatelja policije.
(4) Na prijedlog ravnatelja Uprave policije, ministar će propisati uvjete, način i postupak korištenja odobrenih financijskih sredstava iz specijalne kase iz stavka (2) ovoga članka, kao i druga pitanja koja su od značaja za funkcioniranje specijalne kase.

 

Članak 34.

 

(Postupanje Uprave policije u obavljanju poslova iz svoje
mjerodavnosti)

 

(1) U obavljanju poslova iz članka 31. ovoga zakona Uprava policije dužna je postupati sukladno ovom i drugom zakonu te podzakonskim propisima koji se odnose na rad Uprave
policije, kao i svim drugim propisima koje donosi Federalno ministarstvo.
(2) Svi propisi iz stavka (1) ovoga članka i svi postupci policijskih službenika Uprave policije moraju biti sukladni međunarodno prihvaćenim načelima policijskog rada u demokratskoj zemlji, koji su usvojeni kao Aneks Sporazuma o preustroju policije Federacije Bosne i
Hercegovine u Bonn-Petersbergu 25. travnja 1996. godine.

 

Članak 35.

 

(Rad policijskih službenika)

 

Rad policijskih službenika podliježe načelu nediskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što je: spol, rasa, boja kože, vjera, etničko ili društveno podrijetlo, povezanost s nacionalnom
manjinom, političko ili drugo mišljenje, imovina, rođenje ili drugi status.

 

Članak 36.

 

(Primjena policijskih ovlasti)

 

Policijski službenici koji su uposlenici Uprave policije primjenjuju policijske ovlasti sukladno federalnom zakonu kojim se uređuju prava i dužnosti policijskih službenika i postupaju kao
ovlaštene službene osobe sukladno zakonima kojima se uređuje kazneni postupak u Federaciji i kazneni postupak u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 37.

 

(Obavješćivanje mjerodavnih tijela o poduzimanju mjera i radnji)

 

Kada izravno obavlja poslove sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela terorizma, stavljanja u promet opojnih droga te međukantonalnog i organiziranog kriminala iz svoje mjerodavnosti, Uprava policije može obavijestiti kantonalno ministarstvo na čijem se području poduzimaju te mjere i radnje, a ako je potrebno i odgovarajuće tijelo za unutarnje poslove Republike Srpske, mjerodavno tijelo Brčko Distrikta, mjerodavno tužiteljstvo i druga mjerodavna tijela uprave.
Članak 38.

 

(Međusobno obavješćivanje Uprave policije i kantonalnoga ministarstva)

 

(1) Uprava policije mora obavijestiti kantonalno ministarstvo kada u obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti dođe do saznanja da se priprema počinjenje kaznenog djela iz mjerodavnosti kantona, odnosno da je takvo kazneno djelo počinjeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprječavanja i počinjenja, odnosno otkrivanja i hvatanja
počinitelja toga kaznenog djela, kako bi kantonalno ministarstvo izravno preuzelo postupak u odnosu na ta djela.
(2) Kantonalno ministarstvo mora obavijestiti Upravu policije kada u obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti dođe do saznanja da se priprema počinjenje kaznenog djela iz
mjerodavnosti Federacije, odnosno da je takvo kazneno djelo počinjeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprječavanja i počinjenja, odnosno otkrivanja i hvatanja počinitelja tog kaznenog djela, kako bi Uprava policije preuzela postupak u odnosu na ta djela.

 

Članak 39.

 

(Specijalna policijska jedinica)

 

(1) Radi obavljanja antiterorističkih i drugih policijskih poslova iz članka 3. stavka (1) toč. 1) i 2) ovoga zakona utemeljuje se Specijalna policijska jedinica.
(2) Specijalna policijska jedinica pruža pomoć kriminalističkoj policiji, koja obavlja policijske poslove iz članka 3. Stavka (1) točke 1) ovoga zakona, i Jedinici za osiguranje osoba i
zgrada, koja obavlja policijske poslove iz članka 3. Stavka (1) točke 2) ovoga zakona u iznimnim ili visokorizičnim okolnostima kada se smatra da su nužne vještine Specijalne
policijske jedinice ili kada ravnatelj policije procijeni da je nužna asistencija Specijalne policijske jedinice.
(3) Specijalna policijska jedinica će, po potrebi, pomagati kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave, na zahtjev tih tijela, u obavljanju poslova za koje je mjerodavna policija.

 

Članak 40.

 

(Postupanje policijskih službenik a prema osobama lišenim slobode)

 

Na prijedlog ravnatelja policije, ministar će donijeti propis kojim će urediti način postupanja policijskih službenika prema osobama koje, sukladno zakonu, policijski službenici liše slobode.

 

2. Rukovođenje Upravom policije

 

a) Ravnatelj policije

 

Članak 41.

 

(Rukovođenje Upravom policije)

 

(1) Upravom policije rukovodi ravnatelj policije.
(2) Ravnatelj policije za svoj rad odgovora ministru i Vladi Federacije.
(3) Ravnatelj policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, s tim što jedan od njih može biti imenovan iz reda ostalih.

 

Članak 42.

 

(Rukovođenje organizacijskim jedinicama Uprave policije)

 

U rukovođenju Upravom policije ravnatelj policije rukovodi svim organizacijskim jedinicama u sastavu Uprave policije koje se utvrde pravilnikom iz članka 19. stavka (3) ovoga zakona.

 

Članak 43.

 

(Poslovi ravnatelja policije)

 

U rukovođenju Upravom policije ravnatelj policije obavlja sljedeće poslove:
1) nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi sukladno prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konzultacije s ministrom;
2) samostalno planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
3) izravno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
4) sudjeluje u izradi propisa iz mjerodavnosti Uprave policije;
5) nalaže uporabu Specijalne policijske jedinice prilikom pružanja pomoći iz članka 39. st. (2) i (3) ovoga zakona;
6) donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima policijskih službenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije sukladno Zakonu o policijskim službenicima i Zakonu o plaćama i naknadama policijskih službenika i drugim propisima;
7) donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije sukladno federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
8) surađuje s tužiteljstvima, sudovima i drugim mjerodavnim pravosudnim tijelima u pitanjima iz mjerodavnosti Uprave policije;
9) priprema prijedloge potrebnih financijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije;
10) uspostavlja kooperativne i zajedničke akcije s drugim mjerodavnim tijelima vlasti na svim razinama ustrojavanja vlasti u Bosni i Hercegovini;
11) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije ili na vlastitu inicijativu;
12) sukladno mjerodavnostima Uprave policije iz članka 31. ovoga zakona, donosi odluke o utrošku odobrenih financijskih sredstava potrebnih za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obveza u svezi s plaćama i naknadama uposlenika, doprinosima poslodavca
i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabave sredstava za redovit rad sukladno
odobrenim proračunskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika proračuna i Riznice Federacije i odobrava isplatu financijskih sredstava unutar odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije te priprema izvješća i preporuke u svezi s proračunom, operacijama i osobljem;
13) obavješćuje ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije, a odmah o događajima i rezultatima poduzetih aktivnosti koje imaju značaj za sigurnost građana i interese Federacije, što će ministar pobliže urediti posebnim općim aktom u suradnji s ravnateljem policije;
14) najmanje jednom mjesečno izvješćuje Neovisni odbor o rezultatima rada Uprave policije i stavlja na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz mjerodavnosti rada Neovisnoga odbora;
15) odgovara za pravilan i namjenski utrošak sredstva iz specijalne kase iz članka 33. ovoga zakona;
16) donosi rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari;
17) obavlja i druge poslove iz mjerodavnosti Uprave policije određene ovim i drugim zakonom.

 

b) Zamjenik ravnatelja policije

 

Članak 44.

 

(Zamjenik ravnatelja)

 

(1) Ravnatelj policije ima jednog zamjenika (u daljnjem tekstu: zamjenik ravnatelja), koji pomaže ravnatelju u rukovođenju Upravom policije, što se utvrđuje pravilnikom iz članka 19.
stavka (3) ovoga zakona.
(2) Pri imenovanju ravnatelja policije i zamjenika ravnatelja policije vodi se računa o nacionalnoj pripadnosti.
(3) Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovora ravnatelju policije.

 

Članak 45.

 

(Ovlasti zamjenika ravnatelja)

 

(1) Zamjenik ravnatelja pomaže ravnatelju policije u obavljanju poslova iz mjerodavnosti Uprave policije koje mu odredi ravnatelj policije, a u njegovoj odsutnosti obavlja poslove iz
stavka (2) ovoga članka.
(2) Ako ravnatelj policije zbog isteka mandata, razrješenja s dužnosti, ostavke, bolesti, odsutnosti ili drugog stvarnog ili pravnog razloga nije u mogućnosti obavljati dužnost
rukovođenja Upravom policije, tu dužnost obavljat će zamjenik ravnatelja policije sve dok ravnatelj policije ne bude u stanju ponovno preuzeti svoju dužnost ili do imenovanja novog ravnatelja policije. Zamjenik ravnatelja policije preuzima dužnost ravnatelja policije dan nakon donošenja rješenja o razrješenju s dužnosti, prihvaćanju ostavke ili istekom mandata ravnatelja policije.
(3) Ako je i zamjenik ravnatelja policije spriječen obavljati dužnosti navedene u stavku (2) ovoga članka, zbog pravnih ili drugih razloga, ravnatelja policije zamjenjuje voditelj
organizacijske jedinice u kojoj se obavljaju poslovi kriminalističke policije sve dok ravnatelj policije ne bude u stanju ponovno preuzeti svoju dužnost ili do imenovanja novog ravnatelja policije.
(4) Zamjenik ravnatelj odgovara ministru i Vladi Federacije kada zamjenjuje ravnatelja policije u slučajevima iz stavka (2) ovoga članka.
(5) Pravilnikom iz članka 19. stavka (3) ovoga zakona pobliže se utvrđuju prava i dužnosti zamjenika ravnatelja.

 

IV. NEOVISNI ODBOR

 

Članak 46.

 

(Neovisni odbor i način njegova financiranja)

 

(1) Radi osiguranja nepristranog, objektivnog, kvalitetnog i zakonitog postupka imenovanja ravnatelja policije, lišenog svakog političkog utjecaja, uspostavlja se Neovisni odbor koji omogućuje da za ravnatelja policije budu predloženi najkvalitetniji kandidati, kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristranog praćenja rada ravnatelja policije i obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim zakonom.
(2) Neovisni odbor je neovisno tijelo Parlamenta Federacije koje obavlja poslove iz stavka (1) ovoga članka i financira se iz proračunskih sredstava Parlamenta Federacije.
(3) Administrativnu i tehničku potporu Neovisnom odboru pruža Parlament Federacije.

 

Članak 47.

 

(Postupak imenovanja Neovisnog odbora)

 

(1) Neovisni odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Zastupničkoga doma i Doma naroda mjerodavnih za izbor i imenovanja, putem javnoga natječaja, koji organiziraju i provode ta radna tijela.
(2) Imenovanje članova Neovisnoga odbora provodi se u roku 30 dana od dana podnošenja prijedloga radnih tijela iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 48.

 

(Mandat i sastav Neovisnoga odbora)

 

(1) Neovisni odbor imenuje se na mandat od četiri godine i ima sedam članova.
(2) Postupak izbora Neovisnoga odbora pokreće se šest mjeseci prije isteka mandata postojećeg Neovisnoga odbora.
(3) Neovisni odbor kojemu je prestao mandat nastavlja obavljati poslove iz svoje mjerodavnosti utvrđene ovim zakonom do imenovanja novoga Neovisnoga odbora ako
Parlament Federacije u roku iz članka 47. stavka (2) ovoga zakona ne imenuje Neovisni odbor, a najdulje tri mjeseca od dana isteka mandata iz stavka (1) ovoga članka.
(4) Sastav Neovisnoga odbora odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem važećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
(5) Prilikom izbora članova Neovisnoga odbora najmanje dva člana trebaju biti ženskoga spola.

 

Članak 49.

 

(Uvjeti za imenovanje Neovisnoga odbora)

 

(1) Članovi Neovisnoga odbora biraju se među istaknutim stručnjacima iz područja pravnih, kriminalističkih ili drugih društvenih ili prirodnih znanosti te organizacija koje se bave
zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih područja, s tim što najmanje jedan član Neovisnoga odbora mora biti diplomirani pravnik, odnosno osoba sa stečenom diplomom visokoga obrazovanja pravne struke.
(2) Uvjeti za izbor članova Neovisnoga odbora su sljedeći:
1) državljanin je Bosne i Hercegovine;
2) ima visoku stručnu spremu najmanje VII. Stupnja obrazovanja ili najmanje završen prvi ciklus visokoga obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja s 240 ECTS bodova i najmanje pet godina radnoga iskustva nakon stjecanja visoke školske spreme;
3) nije član političke stranke;
4) u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj dužnosti u političkoj stranci na bilo kojoj razini niti ga je politička stranka postavila na bilo koju dužnost;
5) u posljednje četiri godine nije bio član izvršnoga ili zakonodavnoga tijela na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini;
6) nije osuđivan za kazneno djelo;
7) protiv njega ne vodi se kazneni postupak;
8) nije mu izrečena stegovna sankcija za teže povrede službene dužnosti;
9) nije aktivan policijski službenik.
(3) Član Neovisnoga odbora ne smije biti u sukobu interesa u svezi s radom Federalnoga ministarstva i Uprave policije.

 

Članak 50.

 

(Postupak i uvjeti za razrješenje Neovisnoga odbora)

 

(1) Parlament Federacije razrješuje člana Neovisnoga odbora u sljedećim slučajevima, i to:
1) ako prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je imenovan za člana Neovisnoga odbora;
2) ako ne obavlja poslove sukladno zakonu i usvojenom Poslovniku o radu Neovisnoga odbora;
3) ako neopravdano nije nazočan uzastopce trima sjednicama Neovisnoga odbora;
4) ako, prema ocjeni mjerodavne zdravstvene institucije, postane trajno nesposoban za obavljanje svojih dužnosti i
5) na njegov osobni zahtjev.
(2) Mandat novoga člana Neovisnoga odbora koji bi bio imenovan sukladno članku 49. ovoga zakona traje do isteka mandata Neovisnoga odbora iz članka 48. stavka (1) ovoga zakona.
(3) Postupak imenovanja i razrješenja članova Neovisnoga odbora pobliže će se urediti pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.

 

Članak 51.

 

(Poslovi Neovisnoga odbora)

 

Neovisni odbor obavlja sljedeće poslove:
1) raspisuje i provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja policije;
2) obavlja odabir i predlaže listu kandidata za izbor ravnatelja policije Vladi Federacije, koju dostavlja posredstvom ministra;
3) prati rad ravnatelja policije i izvješćuje Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra o radu ravnatelja policije;
4) predlaže razrješenje ravnatelja policije Vladi Federacije sukladno ovom zakonu;
5) vodi prvostupanjski stegovni postupak protiv ravnatelja policije i izriče stegovne sankcije;
6) prima, razmatra i postupa povodom podnesenih žalbi na rad ravnatelja policije i obavješćuje o tome ministra i Vladu Federacije;
7) donosi poslovnik o svome radu;
8) obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu mjerodavnost ovim zakonom i pravilnikom iz čl. 63. i 94. ovoga zakona.

 

Članak 52.

 

(Objava javnoga natječaja)

 

(1) Neovisni odbor objavljuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja policije najkasnije u roku tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja policije.
(2) U slučaju razrješenja ravnatelja policije javni natječaj objavljuje se u roku 15 dana od dana razrješenja.
(3) Javni natječaj objavljuje se najmanje u tri dnevna lista koja izlaze na području Federacije, kao i u "Službenim novinama Federacije BiH".
(4) Sadržaj i objava javnoga natječaja i druga pitanja u svezi s provedbom javnoga natječaja pobliže će se urediti pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.

 

Članak 53.

 

(Postupak sastavljanja liste kandidata za ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor razmatra prijave kandidata, provjerava dokumentaciju kandidata i, sukladno propisanim uvjetima iz članka 54. ovoga zakona i pravilnika iz članka 63. ovoga
zakona, utvrđuje listu od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju sve uvjete natječaja i koji imaju najbolje uvjete za ravnatelja policije, a koju posredstvom ministra dostavlja Vladi Federacije.
(2) Ako Neovisni odbor na temelju objavljenog natječaja ne može sastaviti listu od tri kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, natječaj će se ponoviti u roku 15 dana od dana
okončanja objavljenog natječaja.
(3) Ako po ponovljenom natječaju Neovisni odbor ne može sastaviti listu od tri kandidata, listu čine kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, a ona se posredstvom ministra
dostavlja Vladi Federacije na odlučivanje.
(4) Na listi iz stavka (1) odnosno stavka (3) ovoga članka mogu biti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz članka 54. ovoga zakona.

 

Članak 54.

 

(Uvjeti za imenovanje ravnatelja policije)

 

Kandidat za ravnatelja policije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1) državljanin je Bosne i Hercegovine;
2) ima visoku stručnu spremu najmanje VII. Stupnja obrazovanja ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
3) zdravstveno je sposoban za obavljanje dužnosti i zadataka;
4) ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;
5) nije mu izrečena kaznena sankcija;
6) protiv njega nije potvrđena optužnica;
7) na njega se ne odnose odredbe članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
8) za vrijeme raspisivanja javnoga natječaja, kao i za vrijeme trajanja mandata iz članka 48. stavka (1) ovoga zakona, ne ispunjava zakonom predviđene uvjete za umirovljenje;
9) nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj dužnosti u političkoj stranci na bilo kojoj razini niti je bio postavljen na bilo koju dužnost u tijelima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina;
10) da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina;
11) da nije stegovno kažnjavan za povrede službene dužnosti, osim lakših povreda službenih dužnosti.

 

Članak 55.

(Tijelo mjerodavno za imenovanje ravnatelja i mandat ravnatelja policije)

 

(1) Vlada Federacije imenuje ravnatelja policije na temelju liste iz članka 53. stavka (1) odnosno stavka (3) ovoga zakona, koju je utvrdio Neovisni odbor.
(2) Imenovanje ravnatelja Vlada Federacije provodi u roku 30 dana od dana zaprimanja liste kandidata Neovisnoga odbora.
(3) Kandidat za ravnatelja policije daje pisanu izjavu o svome imovnom stanju, koja će biti dostupna javnosti.
(4) Mandat ravnatelja policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopce obnoviti.

 

Članak 56.

 

(Praćenje rada ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor prati rad ravnatelja policije na temelju izvješća i drugih materijala predviđenih stavkom (2) ovoga članka, kao i žalbi i pritužbi podnesenih na nepravilan rad
ravnatelja policije iz članka 51. točke 6) ovoga zakona.
(2) Ravnatelj policije dužan je redovito izvješćivati Neovisni odbor o svome radu i staviti mu na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz mjerodavnosti rada Neovisnoga
odbora, što će se pobliže odrediti pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.
(3) Podatci čija je operativna aktivnost u tijeku ne mogu biti predmetom podataka iz stavka (2) ovoga članka.
(4) Ravnatelj policije dostavlja izvješće o svome radu Neovisnom odboru najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće.
(5) Neovisni odbor dužan je o radu ravnatelja policije kvartalno izvješćivati Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra.

 

Članak 57.

 

(Godišnja ocjena rada ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor utvrđuje prijedlog godišnje ocjene rada ravnatelja policije na temelju podataka iz članka 56. Ovoga zakona i kriterija koji se utvrde pravilnikom iz članka 63.
ovoga zakona te utvrđeni prijedlog godišnje ocjene rada ravnatelja policije dostavlja Vladi Federacije posredstvom ministra.
(2) Ministar i ravnatelj policije imaju pravo dati svoje pismeno očitovanje o prijedlogu ocjene iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Ministar prijedlog ocjene Neovisnoga odbora, očitovanje ravnatelja policije i svoje očitovanje o predloženoj ocjeni dostavlja Vladi Federacije na odlučivanje.
(4) Na temelju prijedloga ocjene iz stavka (1) ovoga članka i očitovanja ministra i ravnatelja policije i drugih dokaza Vlada Federacije donosi konačnu godišnju ocjenu rada
ravnatelja policije.
(5) Ocjena rada ravnatelja policije može biti "zadovoljava" ili "ne zadovoljava".

 

Članak 58.

 

(Prijedlog Neovisnoga odbora za razrješenje ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor podnosi prijedlog za razrješenje ravnatelja policije Vladi Federacije u sljedećim slučajevima, i to:
1) na osobni zahtjev ravnatelja policije;
2) ako trajno nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti i odgovornosti;
3) ako ne provodi mjere nadzora nad Upravom policije ili mjere nadzora nad primjenom policijskih ovlasti;
4) ako je konačnom odlukom utvrđena stegovna odgovornost ravnatelja policije;
5) ako je izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo;
6) ako je ravnatelj policije ocijenjen godišnjom ocjenom "ne zadovoljava".
(2) Prijedlog za razrješenje iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se Vladi Federacije posredstvom ministra.
(3) Vlada Federacije odlučuje o razrješenju ravnatelja policije u roku 30 dana od dana zaprimanja prijedloga Neovisnoga odbora.

 

Članak 59.

 

(Inicijativa ministra za razrješenje ravnatelja policije)

 

(1) Ministar može podnijeti inicijativu za razrješenje ravnatelja policije.
(2) Inicijativa iz stavka (1) ovoga članka podnosi se u slučaju kada se raspolaže dokazima da ravnatelj policije ne obavlja pravilno poslove iz članka 43. toč. 1) i 13) ovoga zakona.

 

Članak 60.

 

(Postupak povodom inicijative ministra za razrješenje ravnatelja policije)

 

(1) Inicijativu iz članka 59. ovoga zakona ministar dostavlja Neovisnom odboru na razmatranje i davanje mišljenja.
(2) Neovisni odbor dužan je svoje mišljenje dati u roku 15 dana od dana zaprimanja inicijative.
(3) Ministar će svoju inicijativu za razrješenje ravnatelja policije i mišljenje Neovisnoga odbora dostaviti Vladi Federacije na razmatranje i odlučivanje.
(4) Vlada Federacije dužna je u roku 30 dana od dana zaprimanja inicijative i mišljenja iz stavka (3) ovoga članka razmotriti inicijativu i donijeti konačnu odluku.

 

Članak 61.

 

(Mjerodavnost Neovisnoga odbora u stegovnom postupku)

 

(1) Neovisni odbor ima pravo inicirati pokretanje stegovnoga postupka, voditi stegovni postupak i izricati stegovne sankcije utvrđene ovim zakonom.
(2) Stegovni postupak vodi se sukladno čl. 88.-94. ovoga zakona.

 

Članak 62.

 

(Imenovanje i razrješenje zamjenika ravnatelja policije)

 

Odredbe čl. 52.-61. ovoga zakona shodno se primjenjuju i za imenovanje i razrješenje zamjenika ravnatelja policije, što se pobliže uređuje pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.

 

Članak 63.

 

(Pitanja koja će se urediti pravilnikom)

 

Neovisni odbor će uz suglasnost radnih tijela Parlamenta Federacije mjerodavnih za sigurnost i zakonodavno-pravne poslove donijeti pravilnik kojim se pobliže uređuje način rada i
postupanja Neovisnoga odbora u svezi s obavljanjem poslova iz članka 51. ovoga zakona.

 

V. ODNOSI FEDERALNOGA MINISTARSTVA I UPRAVE POLICIJE I ODNOS TIH TIJELA S DRUGIM TIJELIMA

 

1. Odnosi Federalnoga ministarstva i Uprave policije

 

Članak 64.

 

(Ovlasti ministra i upravni nadzor nad radom Uprave policije)

 

(1) Uprava policije samostalno obavlja poslove iz svoje mjerodavnosti utvrđene ovim zakonom, a ministar donosi podzakonske propise za provedbu federalnih zakona iz
mjerodavnosti Uprave policije i provodi upravni nadzor nad radom Uprave policije u pitanjima iz stavka (2) ovoga članka, osim izvršenja operativnih zadataka Uprave policije.
(2) U provođenju upravnoga nadzora nad radom Uprave policije iz stavka (1) ovoga članka ministar ima sljedeće ovlasti:
1) rješavati u upravnom postupku o pravnim lijekovima uloženim protiv upravnih akata koja donosi ravnatelj policije, ako posebnim zakonom nije određeno da o tome rješava drugo tijelo;
2) davati suglasnost na akte koje donosi ravnatelj policije koji se odnose na pitanja izvan upravnoga postupka, kada je to određeno posebnim propisom;
3) tražiti izvješće o radu Uprave policije glede obavljanja poslova iz njezine mjerodavnosti;
4) odrediti izvršenje pojedinih zadataka iz mjerodavnosti Uprave policije i rokove za njihovo izvršenje i
5) obavljati i druge ovlasti koje su posebnim zakonom dane u mjerodavnost ministra.
(3) Uprava policije u obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti izravno ostvaruje suradnju s drugim tijelima uprave i pravnim osobama, a odnose prema Vladi Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije ostvaruje posredstvom ministra.

 

2. Odnosi Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima

 

Članak 65.

 

(Odnos Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima)

 

Odnosi Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima temelje se na ovlastima utvrđenim čl. 83.-86. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05 – u daljnjem tekstu: Zakon o organizaciji uprave).

 

Članak 66.

 

(Pitanja koja su predmetom odnosa Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima)

 

(1) Odnosi iz članka 65. ovoga zakona obuhvaćaju pitanja o načinu provedbe federalne politike i federalnih zakona za koje su mjerodavni Federalno ministarstvo i Uprava
policije, a koji su federalnim zakonom stavljeni u mjerodavnost kantonalnih ministarstava.
(2) U obavljanju poslova iz stavka (1) ovoga članka Federalno ministarstvo i Uprava policije imaju pravo tražiti od kantonalnih ministarstava podatke, spise, dokumentaciju i obavijesti o obavljanju poslova predviđenih federalnim zakonima, a kantonalna ministarstva dužna su dostaviti tražene podatke, spise, dokumentaciju i obavijesti u rokovima koje odredi Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije.
(3) Federalno ministarstvo i Uprava policije će, u suradnji s kantonalnim ministarstvima, uspostaviti jedinstveni funkcionalni informacijski i informatički sustav te svakodnevno obavješćivanje i statističku obradu podataka po standardiziranoj metodologiji i uz uspostavu zajedničke baze podataka iz područja unutarnjih poslova utemeljene na elektroničkoj obradi podataka.
(4) Podatci iz stavka (3) ovoga članka moraju biti osigurani od neovlaštenog pristupa i prijenosa i bit će obrađivani sukladno Zakonu o zaštiti podataka i Zakonu o zaštiti
osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 46/06, 76/11 i 89/11).
(5) Ministar svojim propisom uređuje organizaciju, način organiziranja i obavljanja poslova iz stavka (3) ovoga članka.

 

Članak 67.

 

(Izravno obavljanje poslova Federalnoga ministarstva i Uprave policije)

 

Ako Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije utvrdi da kantonalno ministarstvo, i pored upozorenja, ne provodi federalne zakone ili propise iz mjerodavnosti Federalnoga
ministarstva i Uprave policije ili ako bi odbijanje te provedbe moglo izazvati teže štetne posljedice po interese Federacije ili Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije izravno će izvršavati te zadatke sukladno odredbama čl. 85. i 86. Zakona o organizaciji uprave dok se ne uspostave uvjeti da kantonalna ministarstva izvrše te zadatke.

 

Članak 68.

 

(Pomoć Federalnoga ministarstva i Uprave policije drugim tijelima uprave)

 

(1) Federalno ministarstvo i Uprava policije će pomagati, surađivati i koordinirati aktivnostima kantonalnih ministarstava u izvršavanju zadataka iz članka 66. ovoga zakona kada to zahtijevaju mjerodavne institucije Bosne i Hercegovine, odgovarajuća tijela Republike Srpske, Brčko Distrikta, tužiteljstava i druga mjerodavna tijela uprave kada je
potrebno osigurati interese Federacije i Bosne i Hercegovine, što se provodi sukladno odgovarajućim propisima Federacije i Bosne i Hercegovine.
(2) U slučaju prirodnih i drugih nepogoda (epidemija, poplava, požar i sl.) Federalno ministarstvo i Uprava policije pružit će kadrovsku, stručnu, materijalnu, tehničku i svaku drugu potrebnu pomoć tijelima iz stavka (1) ovoga članka, kao i federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim tijelima uprave.

Članak 30.

 

(Mjerodavnost Uprave policije)

 

Uprava policije obavlja poslove iz članka 3. stavka (1) toč. 1) i 2) ovoga zakona na teritoriju Federacije.

 

Članak 31.

 

(Poslovi iz mjerodavnosti Uprave policije)

 

U obavljanju poslova iz članka 30. ovoga zakona Uprava policije naročito:
1) izravno poduzima mjere na sprječavanju i otkrivanju kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih kaznenih djela iz mjerodavnosti Federacije, kao i na pronalaženju njihovih počinitelja;
2) obavlja kriminalističko-tehnička vještačenja za svoje potrebe, kao i na traženje drugih mjerodavnih tijela;
3) organizira i izravno osigurava određene osobe i zgrade Federacije sukladno propisu iz članka 5. Ovoga zakona i, glede toga, izrađuje odgovarajuće operativne planove;
4) priprema prijedlog ukupnoga broja policijskih službenika za potrebe Uprave policije i kriterije za njezinu popunu;
5) raspisuje i objavljuje Interpolove, međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) surađuje s mjerodavnim tužiteljstvima u svezi s obradom kaznenih predmeta;
7) obavlja i druge policijske poslove i zadatke koje joj, sukladno zakonu, povjere sudovi i tužiteljstva u Bosni i Hercegovini;
8) predlaže programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika u Upravi policije;
9) nabavlja naoružanje i opremu sukladno propisu iz članka 17. ovoga zakona i materijalno-tehnička sredstva za potrebe Uprave policije;
10) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje mjerodavnosti;
11) predlaže i prati provođenje planova o izgradnji i korištenju informacijskog sustava;
12) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz mjerodavnosti Uprave policije;
13) predlaže organiziranje, razvitak, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sustava veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija u svezi s radom policije;
14) organizira jedinstveni sustav obavješćivanja potrebnog za obavljanje poslova iz mjerodavnosti Uprave policije;
15) izrađuje i predlaže programe obrazovanja, profesionalnih obuka i naprednih tečajeva za
policijske službenike Uprave policije;
16) osigurava primjenu profesionalnih i znanstvenih metoda u radu Uprave policije;
17) odgovorna je za korištenje proračunskih sredstava odobrenih za rad Upravi policije sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji i drugim propisima kojima se uređuje korištenje odobrenih proračunskih sredstava;
18) organizira suradnju s odgovarajućim tijelima policije drugih država o pitanjima iz mjerodavnosti Uprave policije posredstvom Federalnoga ministarstva.

 

Članak 32.

 

(Način obavljanja operativnih poslova)

 

(1) Operativne policijske poslove Uprava policije obavlja
samostalno, koristeći financijska sredstva odobrena
proračunom Federacije za rad Uprave policije iz članka 12.
stavka (2) ovoga zakona.

 

Članak 33.

 

(Specijalna kasa)

 

(1) Za obavljanje određenih poslova iz članka 31. točke 1) ovoga zakona uspostavlja se specijalna kasa.
(2) Vlada Federacije utvrdit će udio financijskih sredstava potrebnih za korištenje specijalne kase.
(3) Financijska sredstva za kasu iz stavka (1) ovoga članka osiguravaju se unutar proračunskih sredstava Uprave policije iz članka 12. stavka (2) ovoga zakona na prijedlog ravnatelja policije.
(4) Na prijedlog ravnatelja Uprave policije, ministar će propisati uvjete, način i postupak korištenja odobrenih financijskih sredstava iz specijalne kase iz stavka (2) ovoga članka, kao i druga pitanja koja su od značaja za funkcioniranje specijalne kase.

 

Članak 34.

 

(Postupanje Uprave policije u obavljanju poslova iz svoje
mjerodavnosti)

 

(1) U obavljanju poslova iz članka 31. ovoga zakona Uprava policije dužna je postupati sukladno ovom i drugom zakonu te podzakonskim propisima koji se odnose na rad Uprave
policije, kao i svim drugim propisima koje donosi Federalno ministarstvo.
(2) Svi propisi iz stavka (1) ovoga članka i svi postupci policijskih službenika Uprave policije moraju biti sukladni međunarodno prihvaćenim načelima policijskog rada u demokratskoj zemlji, koji su usvojeni kao Aneks Sporazuma o preustroju policije Federacije Bosne i
Hercegovine u Bonn-Petersbergu 25. travnja 1996. godine.

 

Članak 35.

 

(Rad policijskih službenika)

 

Rad policijskih službenika podliježe načelu nediskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što je: spol, rasa, boja kože, vjera, etničko ili društveno podrijetlo, povezanost s nacionalnom
manjinom, političko ili drugo mišljenje, imovina, rođenje ili drugi status.

 

Članak 36.

 

(Primjena policijskih ovlasti)

 

Policijski službenici koji su uposlenici Uprave policije primjenjuju policijske ovlasti sukladno federalnom zakonu kojim se uređuju prava i dužnosti policijskih službenika i postupaju kao
ovlaštene službene osobe sukladno zakonima kojima se uređuje kazneni postupak u Federaciji i kazneni postupak u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 37.

 

(Obavješćivanje mjerodavnih tijela o poduzimanju mjera i radnji)

 

Kada izravno obavlja poslove sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela terorizma, stavljanja u promet opojnih droga te međukantonalnog i organiziranog kriminala iz svoje mjerodavnosti, Uprava policije može obavijestiti kantonalno ministarstvo na čijem se području poduzimaju te mjere i radnje, a ako je potrebno i odgovarajuće tijelo za unutarnje poslove Republike Srpske, mjerodavno tijelo Brčko Distrikta, mjerodavno tužiteljstvo i druga mjerodavna tijela uprave.
Članak 38.

 

(Međusobno obavješćivanje Uprave policije i kantonalnoga ministarstva)

 

(1) Uprava policije mora obavijestiti kantonalno ministarstvo kada u obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti dođe do saznanja da se priprema počinjenje kaznenog djela iz mjerodavnosti kantona, odnosno da je takvo kazneno djelo počinjeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprječavanja i počinjenja, odnosno otkrivanja i hvatanja
počinitelja toga kaznenog djela, kako bi kantonalno ministarstvo izravno preuzelo postupak u odnosu na ta djela.
(2) Kantonalno ministarstvo mora obavijestiti Upravu policije kada u obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti dođe do saznanja da se priprema počinjenje kaznenog djela iz
mjerodavnosti Federacije, odnosno da je takvo kazneno djelo počinjeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprječavanja i počinjenja, odnosno otkrivanja i hvatanja počinitelja tog kaznenog djela, kako bi Uprava policije preuzela postupak u odnosu na ta djela.

 

Članak 39.

 

(Specijalna policijska jedinica)

 

(1) Radi obavljanja antiterorističkih i drugih policijskih poslova iz članka 3. stavka (1) toč. 1) i 2) ovoga zakona utemeljuje se Specijalna policijska jedinica.
(2) Specijalna policijska jedinica pruža pomoć kriminalističkoj policiji, koja obavlja policijske poslove iz članka 3. Stavka (1) točke 1) ovoga zakona, i Jedinici za osiguranje osoba i
zgrada, koja obavlja policijske poslove iz članka 3. Stavka (1) točke 2) ovoga zakona u iznimnim ili visokorizičnim okolnostima kada se smatra da su nužne vještine Specijalne
policijske jedinice ili kada ravnatelj policije procijeni da je nužna asistencija Specijalne policijske jedinice.
(3) Specijalna policijska jedinica će, po potrebi, pomagati kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave, na zahtjev tih tijela, u obavljanju poslova za koje je mjerodavna policija.

 

Članak 40.

 

(Postupanje policijskih službenik a prema osobama lišenim slobode)

 

Na prijedlog ravnatelja policije, ministar će donijeti propis kojim će urediti način postupanja policijskih službenika prema osobama koje, sukladno zakonu, policijski službenici liše slobode.

 

2. Rukovođenje Upravom policije

 

a) Ravnatelj policije

 

Članak 41.

 

(Rukovođenje Upravom policije)

 

(1) Upravom policije rukovodi ravnatelj policije.
(2) Ravnatelj policije za svoj rad odgovora ministru i Vladi Federacije.
(3) Ravnatelj policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, s tim što jedan od njih može biti imenovan iz reda ostalih.

 

Članak 42.

 

(Rukovođenje organizacijskim jedinicama Uprave policije)

 

U rukovođenju Upravom policije ravnatelj policije rukovodi svim organizacijskim jedinicama u sastavu Uprave policije koje se utvrde pravilnikom iz članka 19. stavka (3) ovoga zakona.

 

Članak 43.

 

(Poslovi ravnatelja policije)

 

U rukovođenju Upravom policije ravnatelj policije obavlja sljedeće poslove:
1) nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi sukladno prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konzultacije s ministrom;
2) samostalno planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
3) izravno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
4) sudjeluje u izradi propisa iz mjerodavnosti Uprave policije;
5) nalaže uporabu Specijalne policijske jedinice prilikom pružanja pomoći iz članka 39. st. (2) i (3) ovoga zakona;
6) donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima policijskih službenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije sukladno Zakonu o policijskim službenicima i Zakonu o plaćama i naknadama policijskih službenika i drugim propisima;
7) donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije sukladno federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
8) surađuje s tužiteljstvima, sudovima i drugim mjerodavnim pravosudnim tijelima u pitanjima iz mjerodavnosti Uprave policije;
9) priprema prijedloge potrebnih financijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije;
10) uspostavlja kooperativne i zajedničke akcije s drugim mjerodavnim tijelima vlasti na svim razinama ustrojavanja vlasti u Bosni i Hercegovini;
11) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije ili na vlastitu inicijativu;
12) sukladno mjerodavnostima Uprave policije iz članka 31. ovoga zakona, donosi odluke o utrošku odobrenih financijskih sredstava potrebnih za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obveza u svezi s plaćama i naknadama uposlenika, doprinosima poslodavca
i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabave sredstava za redovit rad sukladno
odobrenim proračunskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika proračuna i Riznice Federacije i odobrava isplatu financijskih sredstava unutar odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije te priprema izvješća i preporuke u svezi s proračunom, operacijama i osobljem;
13) obavješćuje ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije, a odmah o događajima i rezultatima poduzetih aktivnosti koje imaju značaj za sigurnost građana i interese Federacije, što će ministar pobliže urediti posebnim općim aktom u suradnji s ravnateljem policije;
14) najmanje jednom mjesečno izvješćuje Neovisni odbor o rezultatima rada Uprave policije i stavlja na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz mjerodavnosti rada Neovisnoga odbora;
15) odgovara za pravilan i namjenski utrošak sredstva iz specijalne kase iz članka 33. ovoga zakona;
16) donosi rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari;
17) obavlja i druge poslove iz mjerodavnosti Uprave policije određene ovim i drugim zakonom.

 

b) Zamjenik ravnatelja policije

 

Članak 44.

 

(Zamjenik ravnatelja)

 

(1) Ravnatelj policije ima jednog zamjenika (u daljnjem tekstu: zamjenik ravnatelja), koji pomaže ravnatelju u rukovođenju Upravom policije, što se utvrđuje pravilnikom iz članka 19.
stavka (3) ovoga zakona.
(2) Pri imenovanju ravnatelja policije i zamjenika ravnatelja policije vodi se računa o nacionalnoj pripadnosti.
(3) Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovora ravnatelju policije.

 

Članak 45.

 

(Ovlasti zamjenika ravnatelja)

 

(1) Zamjenik ravnatelja pomaže ravnatelju policije u obavljanju poslova iz mjerodavnosti Uprave policije koje mu odredi ravnatelj policije, a u njegovoj odsutnosti obavlja poslove iz
stavka (2) ovoga članka.
(2) Ako ravnatelj policije zbog isteka mandata, razrješenja s dužnosti, ostavke, bolesti, odsutnosti ili drugog stvarnog ili pravnog razloga nije u mogućnosti obavljati dužnost
rukovođenja Upravom policije, tu dužnost obavljat će zamjenik ravnatelja policije sve dok ravnatelj policije ne bude u stanju ponovno preuzeti svoju dužnost ili do imenovanja novog ravnatelja policije. Zamjenik ravnatelja policije preuzima dužnost ravnatelja policije dan nakon donošenja rješenja o razrješenju s dužnosti, prihvaćanju ostavke ili istekom mandata ravnatelja policije.
(3) Ako je i zamjenik ravnatelja policije spriječen obavljati dužnosti navedene u stavku (2) ovoga članka, zbog pravnih ili drugih razloga, ravnatelja policije zamjenjuje voditelj
organizacijske jedinice u kojoj se obavljaju poslovi kriminalističke policije sve dok ravnatelj policije ne bude u stanju ponovno preuzeti svoju dužnost ili do imenovanja novog ravnatelja policije.
(4) Zamjenik ravnatelj odgovara ministru i Vladi Federacije kada zamjenjuje ravnatelja policije u slučajevima iz stavka (2) ovoga članka.
(5) Pravilnikom iz članka 19. stavka (3) ovoga zakona pobliže se utvrđuju prava i dužnosti zamjenika ravnatelja.

 

IV. NEOVISNI ODBOR

 

Članak 46.

 

(Neovisni odbor i način njegova financiranja)

 

(1) Radi osiguranja nepristranog, objektivnog, kvalitetnog i zakonitog postupka imenovanja ravnatelja policije, lišenog svakog političkog utjecaja, uspostavlja se Neovisni odbor koji omogućuje da za ravnatelja policije budu predloženi najkvalitetniji kandidati, kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristranog praćenja rada ravnatelja policije i obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim zakonom.
(2) Neovisni odbor je neovisno tijelo Parlamenta Federacije koje obavlja poslove iz stavka (1) ovoga članka i financira se iz proračunskih sredstava Parlamenta Federacije.
(3) Administrativnu i tehničku potporu Neovisnom odboru pruža Parlament Federacije.

 

Članak 47.

 

(Postupak imenovanja Neovisnog odbora)

 

(1) Neovisni odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Zastupničkoga doma i Doma naroda mjerodavnih za izbor i imenovanja, putem javnoga natječaja, koji organiziraju i provode ta radna tijela.
(2) Imenovanje članova Neovisnoga odbora provodi se u roku 30 dana od dana podnošenja prijedloga radnih tijela iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 48.

 

(Mandat i sastav Neovisnoga odbora)

 

(1) Neovisni odbor imenuje se na mandat od četiri godine i ima sedam članova.
(2) Postupak izbora Neovisnoga odbora pokreće se šest mjeseci prije isteka mandata postojećeg Neovisnoga odbora.
(3) Neovisni odbor kojemu je prestao mandat nastavlja obavljati poslove iz svoje mjerodavnosti utvrđene ovim zakonom do imenovanja novoga Neovisnoga odbora ako
Parlament Federacije u roku iz članka 47. stavka (2) ovoga zakona ne imenuje Neovisni odbor, a najdulje tri mjeseca od dana isteka mandata iz stavka (1) ovoga članka.
(4) Sastav Neovisnoga odbora odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem važećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
(5) Prilikom izbora članova Neovisnoga odbora najmanje dva člana trebaju biti ženskoga spola.

 

Članak 49.

 

(Uvjeti za imenovanje Neovisnoga odbora)

 

(1) Članovi Neovisnoga odbora biraju se među istaknutim stručnjacima iz područja pravnih, kriminalističkih ili drugih društvenih ili prirodnih znanosti te organizacija koje se bave
zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih područja, s tim što najmanje jedan član Neovisnoga odbora mora biti diplomirani pravnik, odnosno osoba sa stečenom diplomom visokoga obrazovanja pravne struke.
(2) Uvjeti za izbor članova Neovisnoga odbora su sljedeći:
1) državljanin je Bosne i Hercegovine;
2) ima visoku stručnu spremu najmanje VII. Stupnja obrazovanja ili najmanje završen prvi ciklus visokoga obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja s 240 ECTS bodova i najmanje pet godina radnoga iskustva nakon stjecanja visoke školske spreme;
3) nije član političke stranke;
4) u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj dužnosti u političkoj stranci na bilo kojoj razini niti ga je politička stranka postavila na bilo koju dužnost;
5) u posljednje četiri godine nije bio član izvršnoga ili zakonodavnoga tijela na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini;
6) nije osuđivan za kazneno djelo;
7) protiv njega ne vodi se kazneni postupak;
8) nije mu izrečena stegovna sankcija za teže povrede službene dužnosti;
9) nije aktivan policijski službenik.
(3) Član Neovisnoga odbora ne smije biti u sukobu interesa u svezi s radom Federalnoga ministarstva i Uprave policije.

 

Članak 50.

 

(Postupak i uvjeti za razrješenje Neovisnoga odbora)

 

(1) Parlament Federacije razrješuje člana Neovisnoga odbora u sljedećim slučajevima, i to:
1) ako prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je imenovan za člana Neovisnoga odbora;
2) ako ne obavlja poslove sukladno zakonu i usvojenom Poslovniku o radu Neovisnoga odbora;
3) ako neopravdano nije nazočan uzastopce trima sjednicama Neovisnoga odbora;
4) ako, prema ocjeni mjerodavne zdravstvene institucije, postane trajno nesposoban za obavljanje svojih dužnosti i
5) na njegov osobni zahtjev.
(2) Mandat novoga člana Neovisnoga odbora koji bi bio imenovan sukladno članku 49. ovoga zakona traje do isteka mandata Neovisnoga odbora iz članka 48. stavka (1) ovoga zakona.
(3) Postupak imenovanja i razrješenja članova Neovisnoga odbora pobliže će se urediti pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.

 

Članak 51.

 

(Poslovi Neovisnoga odbora)

 

Neovisni odbor obavlja sljedeće poslove:
1) raspisuje i provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja policije;
2) obavlja odabir i predlaže listu kandidata za izbor ravnatelja policije Vladi Federacije, koju dostavlja posredstvom ministra;
3) prati rad ravnatelja policije i izvješćuje Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra o radu ravnatelja policije;
4) predlaže razrješenje ravnatelja policije Vladi Federacije sukladno ovom zakonu;
5) vodi prvostupanjski stegovni postupak protiv ravnatelja policije i izriče stegovne sankcije;
6) prima, razmatra i postupa povodom podnesenih žalbi na rad ravnatelja policije i obavješćuje o tome ministra i Vladu Federacije;
7) donosi poslovnik o svome radu;
8) obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu mjerodavnost ovim zakonom i pravilnikom iz čl. 63. i 94. ovoga zakona.

 

Članak 52.

 

(Objava javnoga natječaja)

 

(1) Neovisni odbor objavljuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja policije najkasnije u roku tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja policije.
(2) U slučaju razrješenja ravnatelja policije javni natječaj objavljuje se u roku 15 dana od dana razrješenja.
(3) Javni natječaj objavljuje se najmanje u tri dnevna lista koja izlaze na području Federacije, kao i u "Službenim novinama Federacije BiH".
(4) Sadržaj i objava javnoga natječaja i druga pitanja u svezi s provedbom javnoga natječaja pobliže će se urediti pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.

 

Članak 53.

 

(Postupak sastavljanja liste kandidata za ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor razmatra prijave kandidata, provjerava dokumentaciju kandidata i, sukladno propisanim uvjetima iz članka 54. ovoga zakona i pravilnika iz članka 63. ovoga
zakona, utvrđuje listu od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju sve uvjete natječaja i koji imaju najbolje uvjete za ravnatelja policije, a koju posredstvom ministra dostavlja Vladi Federacije.
(2) Ako Neovisni odbor na temelju objavljenog natječaja ne može sastaviti listu od tri kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, natječaj će se ponoviti u roku 15 dana od dana
okončanja objavljenog natječaja.
(3) Ako po ponovljenom natječaju Neovisni odbor ne može sastaviti listu od tri kandidata, listu čine kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, a ona se posredstvom ministra
dostavlja Vladi Federacije na odlučivanje.
(4) Na listi iz stavka (1) odnosno stavka (3) ovoga članka mogu biti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz članka 54. ovoga zakona.

 

Članak 54.

 

(Uvjeti za imenovanje ravnatelja policije)

 

Kandidat za ravnatelja policije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1) državljanin je Bosne i Hercegovine;
2) ima visoku stručnu spremu najmanje VII. Stupnja obrazovanja ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja s 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
3) zdravstveno je sposoban za obavljanje dužnosti i zadataka;
4) ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;
5) nije mu izrečena kaznena sankcija;
6) protiv njega nije potvrđena optužnica;
7) na njega se ne odnose odredbe članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
8) za vrijeme raspisivanja javnoga natječaja, kao i za vrijeme trajanja mandata iz članka 48. stavka (1) ovoga zakona, ne ispunjava zakonom predviđene uvjete za umirovljenje;
9) nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj dužnosti u političkoj stranci na bilo kojoj razini niti je bio postavljen na bilo koju dužnost u tijelima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina;
10) da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina;
11) da nije stegovno kažnjavan za povrede službene dužnosti, osim lakših povreda službenih dužnosti.

 

Članak 55.

(Tijelo mjerodavno za imenovanje ravnatelja i mandat ravnatelja policije)

 

(1) Vlada Federacije imenuje ravnatelja policije na temelju liste iz članka 53. stavka (1) odnosno stavka (3) ovoga zakona, koju je utvrdio Neovisni odbor.
(2) Imenovanje ravnatelja Vlada Federacije provodi u roku 30 dana od dana zaprimanja liste kandidata Neovisnoga odbora.
(3) Kandidat za ravnatelja policije daje pisanu izjavu o svome imovnom stanju, koja će biti dostupna javnosti.
(4) Mandat ravnatelja policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopce obnoviti.

 

Članak 56.

 

(Praćenje rada ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor prati rad ravnatelja policije na temelju izvješća i drugih materijala predviđenih stavkom (2) ovoga članka, kao i žalbi i pritužbi podnesenih na nepravilan rad
ravnatelja policije iz članka 51. točke 6) ovoga zakona.
(2) Ravnatelj policije dužan je redovito izvješćivati Neovisni odbor o svome radu i staviti mu na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz mjerodavnosti rada Neovisnoga
odbora, što će se pobliže odrediti pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.
(3) Podatci čija je operativna aktivnost u tijeku ne mogu biti predmetom podataka iz stavka (2) ovoga članka.
(4) Ravnatelj policije dostavlja izvješće o svome radu Neovisnom odboru najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće.
(5) Neovisni odbor dužan je o radu ravnatelja policije kvartalno izvješćivati Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra.

 

Članak 57.

 

(Godišnja ocjena rada ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor utvrđuje prijedlog godišnje ocjene rada ravnatelja policije na temelju podataka iz članka 56. Ovoga zakona i kriterija koji se utvrde pravilnikom iz članka 63.
ovoga zakona te utvrđeni prijedlog godišnje ocjene rada ravnatelja policije dostavlja Vladi Federacije posredstvom ministra.
(2) Ministar i ravnatelj policije imaju pravo dati svoje pismeno očitovanje o prijedlogu ocjene iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Ministar prijedlog ocjene Neovisnoga odbora, očitovanje ravnatelja policije i svoje očitovanje o predloženoj ocjeni dostavlja Vladi Federacije na odlučivanje.
(4) Na temelju prijedloga ocjene iz stavka (1) ovoga članka i očitovanja ministra i ravnatelja policije i drugih dokaza Vlada Federacije donosi konačnu godišnju ocjenu rada
ravnatelja policije.
(5) Ocjena rada ravnatelja policije može biti "zadovoljava" ili "ne zadovoljava".

 

Članak 58.

 

(Prijedlog Neovisnoga odbora za razrješenje ravnatelja policije)

 

(1) Neovisni odbor podnosi prijedlog za razrješenje ravnatelja policije Vladi Federacije u sljedećim slučajevima, i to:
1) na osobni zahtjev ravnatelja policije;
2) ako trajno nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti i odgovornosti;
3) ako ne provodi mjere nadzora nad Upravom policije ili mjere nadzora nad primjenom policijskih ovlasti;
4) ako je konačnom odlukom utvrđena stegovna odgovornost ravnatelja policije;
5) ako je izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo;
6) ako je ravnatelj policije ocijenjen godišnjom ocjenom "ne zadovoljava".
(2) Prijedlog za razrješenje iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se Vladi Federacije posredstvom ministra.
(3) Vlada Federacije odlučuje o razrješenju ravnatelja policije u roku 30 dana od dana zaprimanja prijedloga Neovisnoga odbora.

 

Članak 59.

 

(Inicijativa ministra za razrješenje ravnatelja policije)

 

(1) Ministar može podnijeti inicijativu za razrješenje ravnatelja policije.
(2) Inicijativa iz stavka (1) ovoga članka podnosi se u slučaju kada se raspolaže dokazima da ravnatelj policije ne obavlja pravilno poslove iz članka 43. toč. 1) i 13) ovoga zakona.

 

Članak 60.

 

(Postupak povodom inicijative ministra za razrješenje ravnatelja policije)

 

(1) Inicijativu iz članka 59. ovoga zakona ministar dostavlja Neovisnom odboru na razmatranje i davanje mišljenja.
(2) Neovisni odbor dužan je svoje mišljenje dati u roku 15 dana od dana zaprimanja inicijative.
(3) Ministar će svoju inicijativu za razrješenje ravnatelja policije i mišljenje Neovisnoga odbora dostaviti Vladi Federacije na razmatranje i odlučivanje.
(4) Vlada Federacije dužna je u roku 30 dana od dana zaprimanja inicijative i mišljenja iz stavka (3) ovoga članka razmotriti inicijativu i donijeti konačnu odluku.

 

Članak 61.

 

(Mjerodavnost Neovisnoga odbora u stegovnom postupku)

 

(1) Neovisni odbor ima pravo inicirati pokretanje stegovnoga postupka, voditi stegovni postupak i izricati stegovne sankcije utvrđene ovim zakonom.
(2) Stegovni postupak vodi se sukladno čl. 88.-94. ovoga zakona.

 

Članak 62.

 

(Imenovanje i razrješenje zamjenika ravnatelja policije)

 

Odredbe čl. 52.-61. ovoga zakona shodno se primjenjuju i za imenovanje i razrješenje zamjenika ravnatelja policije, što se pobliže uređuje pravilnikom iz članka 63. ovoga zakona.

 

Članak 63.

 

(Pitanja koja će se urediti pravilnikom)

 

Neovisni odbor će uz suglasnost radnih tijela Parlamenta Federacije mjerodavnih za sigurnost i zakonodavno-pravne poslove donijeti pravilnik kojim se pobliže uređuje način rada i
postupanja Neovisnoga odbora u svezi s obavljanjem poslova iz članka 51. ovoga zakona.

 

V. ODNOSI FEDERALNOGA MINISTARSTVA I UPRAVE POLICIJE I ODNOS TIH TIJELA S DRUGIM TIJELIMA

 

1. Odnosi Federalnoga ministarstva i Uprave policije

 

Članak 64.

 

(Ovlasti ministra i upravni nadzor nad radom Uprave policije)

 

(1) Uprava policije samostalno obavlja poslove iz svoje mjerodavnosti utvrđene ovim zakonom, a ministar donosi podzakonske propise za provedbu federalnih zakona iz
mjerodavnosti Uprave policije i provodi upravni nadzor nad radom Uprave policije u pitanjima iz stavka (2) ovoga članka, osim izvršenja operativnih zadataka Uprave policije.
(2) U provođenju upravnoga nadzora nad radom Uprave policije iz stavka (1) ovoga članka ministar ima sljedeće ovlasti:
1) rješavati u upravnom postupku o pravnim lijekovima uloženim protiv upravnih akata koja donosi ravnatelj policije, ako posebnim zakonom nije određeno da o tome rješava drugo tijelo;
2) davati suglasnost na akte koje donosi ravnatelj policije koji se odnose na pitanja izvan upravnoga postupka, kada je to određeno posebnim propisom;
3) tražiti izvješće o radu Uprave policije glede obavljanja poslova iz njezine mjerodavnosti;
4) odrediti izvršenje pojedinih zadataka iz mjerodavnosti Uprave policije i rokove za njihovo izvršenje i
5) obavljati i druge ovlasti koje su posebnim zakonom dane u mjerodavnost ministra.
(3) Uprava policije u obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti izravno ostvaruje suradnju s drugim tijelima uprave i pravnim osobama, a odnose prema Vladi Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije ostvaruje posredstvom ministra.

 

2. Odnosi Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima

 

Članak 65.

 

(Odnos Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima)

 

Odnosi Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima temelje se na ovlastima utvrđenim čl. 83.-86. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05 – u daljnjem tekstu: Zakon o organizaciji uprave).

 

Članak 66.

 

(Pitanja koja su predmetom odnosa Federalnoga ministarstva i Uprave policije s kantonalnim ministarstvima)

 

(1) Odnosi iz članka 65. ovoga zakona obuhvaćaju pitanja o načinu provedbe federalne politike i federalnih zakona za koje su mjerodavni Federalno ministarstvo i Uprava
policije, a koji su federalnim zakonom stavljeni u mjerodavnost kantonalnih ministarstava.
(2) U obavljanju poslova iz stavka (1) ovoga članka Federalno ministarstvo i Uprava policije imaju pravo tražiti od kantonalnih ministarstava podatke, spise, dokumentaciju i obavijesti o obavljanju poslova predviđenih federalnim zakonima, a kantonalna ministarstva dužna su dostaviti tražene podatke, spise, dokumentaciju i obavijesti u rokovima koje odredi Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije.
(3) Federalno ministarstvo i Uprava policije će, u suradnji s kantonalnim ministarstvima, uspostaviti jedinstveni funkcionalni informacijski i informatički sustav te svakodnevno obavješćivanje i statističku obradu podataka po standardiziranoj metodologiji i uz uspostavu zajedničke baze podataka iz područja unutarnjih poslova utemeljene na elektroničkoj obradi podataka.
(4) Podatci iz stavka (3) ovoga članka moraju biti osigurani od neovlaštenog pristupa i prijenosa i bit će obrađivani sukladno Zakonu o zaštiti podataka i Zakonu o zaštiti
osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 46/06, 76/11 i 89/11).
(5) Ministar svojim propisom uređuje organizaciju, način organiziranja i obavljanja poslova iz stavka (3) ovoga članka.

 

Članak 67.

 

(Izravno obavljanje poslova Federalnoga ministarstva i Uprave policije)

 

Ako Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije utvrdi da kantonalno ministarstvo, i pored upozorenja, ne provodi federalne zakone ili propise iz mjerodavnosti Federalnoga
ministarstva i Uprave policije ili ako bi odbijanje te provedbe moglo izazvati teže štetne posljedice po interese Federacije ili Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije izravno će izvršavati te zadatke sukladno odredbama čl. 85. i 86. Zakona o organizaciji uprave dok se ne uspostave uvjeti da kantonalna ministarstva izvrše te zadatke.

 

Članak 68.

 

(Pomoć Federalnoga ministarstva i Uprave policije drugim tijelima uprave)

 

(1) Federalno ministarstvo i Uprava policije će pomagati, surađivati i koordinirati aktivnostima kantonalnih ministarstava u izvršavanju zadataka iz članka 66. ovoga zakona kada to zahtijevaju mjerodavne institucije Bosne i Hercegovine, odgovarajuća tijela Republike Srpske, Brčko Distrikta, tužiteljstava i druga mjerodavna tijela uprave kada je
potrebno osigurati interese Federacije i Bosne i Hercegovine, što se provodi sukladno odgovarajućim propisima Federacije i Bosne i Hercegovine.
(2) U slučaju prirodnih i drugih nepogoda (epidemija, poplava, požar i sl.) Federalno ministarstvo i Uprava policije pružit će kadrovsku, stručnu, materijalnu, tehničku i svaku drugu potrebnu pomoć tijelima iz stavka (1) ovoga članka, kao i federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim tijelima uprave.