ZAKON
O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

(Predmet Zakona)

 

Ovim zakonom uređuju se unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuju nadležnost, organizacija i rukovođenje Federalnim
ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), operativni i drugi policijski poslovi, međusobni odnosi Federalnog ministarstva i Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije) sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i drugim organima u Bosni i Hercegovini, školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova, radni odnosi i druga pitanja od značaja za ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti unutrašnjih poslova.

 

Član 2.

 

(Organizacijski i pravni status Uprave policije)

 

Uprava policije je federalna uprava u sastavu Federalnog ministarstva, čija se nadležnost, organizacija, rukovođenje i način rada te njeni odnosi sa Federalnim ministarstvom i druga pitanja koja su od značaja za rad i funkcioniranje Uprave policije u okviru Federalnog ministarstva uređuju ovim zakonom.

 

Član 3.

 

(Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva)

 

(1) Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva su:
1) sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2) osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;
3) školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje u skladu sa čl. od 25. do 29. ovog zakona;
4) sticanje i prestanak državljanstva Federacije.
(2) Unutrašnji poslovi iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona su: provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu, osobno ime, matične knjige i matični registar, agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine, inspekcijski nadzor zaštite od požara, eksplozivne
materije, prijevoz opasnih materija, poslovi detektivske djelatnosti, provođenje određenih mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u porodici u skladu sa zakonom, kao i drugi poslovi određeni zakonima Federacije.
(3) Kada su Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i federalni ministar unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) zakonom ovlašteni da
donose propise u pitanjima iz stava (2) ovog člana, u tom slučaju Federalno ministarstvo daje upute i koordinira aktivnostima koje provode kantonalna ministarstva u tim oblastima, ako federalnim zakonom nije drukčije propisano.

 

Član 4.

 

(Definicije poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva)

 

(1) Međukantonalni kriminal, u smislu ovog zakona, odnosi se na krivično djelo u kojem učinioci i žrtve žive u različitim kantonima, djelo učinjeno na području više kantona, djelo
započeto na području jednog kantona, a završeno na području drugog kantona ili djelo čije su se štetne posljedice desile na području dvaju ili više kantona.
(2) Organizirani kriminal odnosi se na organizirani kriminal kako je definiran u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03, 61/04, 30/05, 53/06,
55/06, 32/07 i 8/10).
(3) Terorizam se odnosi na terorizam i međunarodni terorizam kako je definiran u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03,
37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14).
(4) Stavljanje u promet opojnih droga odnosi se na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga kako je definirano u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i
Hercegovine.

 

Član 5.

 

(Postupak i način osiguranja osoba i zgrada u Federaciji)

 

Vlada Federacije propisom određuje koje se osobe i zgrade Federacije posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguravanja, što operativno provodi Uprava policije.

 

Član 6.

 

(Rješavanje sukoba nadležnosti između Federalnog ministarstva i kantonalnog ministarstva)

 

(1) U slučaju sukoba nadležnosti u obavljanju poslova iz člana 3. st. (2) i (3) ovog zakona između Federalnog ministarstva i kantonalnog ministarstva, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine riješit će to svojom odlukom.
(2) Ako je potrebno hitno postupiti radi sprečavanja nastanka neotklonjivih štetnih posljedica, do odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine primjenjivat će se odluka
koju donese ministar.
(3) Kada ministar donese odluku iz stava (2) ovog člana dužan je o tome odmah obavijestiti premijera Vlade Federacije i rukovodioca kantonalnog ministarstva na kojeg se ta odluka odnosi.

 

Član 7.

 

(Obaveza postupanja po naređenju Federalnog ministarstva, Uprave policije i policijskih službenika)

 

Građani, privredna društva i druga pravna lica obavezni su postupiti po naređenjima koja Federalno ministarstvo i Uprava policije, odnosno policijski službenik izdaju na osnovu
zakonskog ovlaštenja.

 

Član 8.

 

(Dužnosti policijskih službenika i mjere prinude koje primjenjuju)

 

(1) Policijski službenici dužni su u obavljanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti čuvati živote ljudi i ljudsko dostojanstvo i reagirati u situacijama kada su te vrijednosti ugrožene.
(2) U uvjetima iz stava (1) ovog člana policijski službenici mogu primjenjivati samo Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11 – u daljnjem tekstu: Zakon o policijskim službenicima) i drugim federalnim zakonom predviđene mjere prinude koje su apsolutno nužne i kojima se sa najmanje štetnih posljedica postiže izvršenje posla, odnosno zadatka, a u
protivnom odgovaraju krivično i disciplinski u skladu s ovim i drugim zakonima.

 

Član 9.

 

(Obavještavanje javnosti)

 

(1) Federalno ministarstvo i Uprava policije, po pravilu, tromjesječno, a po potrebi i češće, obavještavaju javnost o događajima i pojavama koja su od značaja za javnost iz svoje nadležnosti, kao i o mjerama poduzetim za rješavanje tih pitanja.
(2) Obavještavanje javnosti iz stava (1) ovog člana obavlja se putem sredstava javnog informiranja, kao i na drugi pogodan način.
(3) Obavještavanje javnosti obavljaju ministar i direktor Uprave policije (u daljnjem tekstu: direktor policije) ili osobe koje oni ovlaste.
(4) Predmet obavještavanja javnosti ne mogu biti podaci koji su prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09 - u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti
podataka) određeni po stepenu tajnosti, kao i informacije o poduzetim i planiranim istražnim radnjama bez odobrenja nadležnog tužilaštva.

 

Član 10.

 

(Zaštitni znak Federalnog ministarstva)

 

(1) Federalno ministarstvo ima zaštitni znak.
(2) Oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnog znaka iz stava (1) ovog člana uređuje Vlada Federacije, na prijedlog ministra.

 

Član 11.

 

(Struktura uposlenika)

 

Struktura uposlenika Federalnog ministarstva i Uprave policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem važećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

 

Član 12.

 

(Osiguranje sredstava za obavljanje poslova iz
nadležnosti Federalnog ministarstva i Uprave policije)

 

(1) Za izvršenje poslova iz člana 3. ovog zakona osiguravaju se sredstva u budžetu Federacije.
(2) U odnosu na sredstva iz stava (1) ovog člana, Uprava policije ima status samostalnog budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Federalnog ministarstva.
(3) Vlada Federacije i ministar dužni su osigurati sve uvjete za samostalan i nesmetan rad Uprave policije radi efikasnog obavljanja svih poslova iz njene nadležnosti, a radi ispunjavanja međunarodnih strandarda i principa iz oblasti rada policije, što se vrši
na način predviđen ovim zakonom.

 

II. NADLEŽNOST, ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE FEDERALNIM MINISTARSTVOM

 

1. Nadležnost i način rada

 

Član 13.

 

(Nadležnosti Federalnog ministarstva)

 

Federalno ministarstvo nadležno je za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji se odnose na pitanja iz člana 3. stav tač. 3) i 4) i st. (2) i (3) ovog zakona.

 

Član 14.

 

(Poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva)

 

(1) U obavljanju poslova iz člana 13. ovog zakona Federalno ministarstvo naročito:
1) neposredno provodi i izvršava federalnu politiku i federalne zakone iz okvira svoje nadležnosti i o tome obavještava premijera Vlade Federacije, predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: predsjednik i potpredsjednici Federacije)
i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
2) prosljeđuje Vladi Federacije izvještaje Nezavisnog odbora o radu direktora policije;
3) dostavlja izvještaj o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije nadležnim za poslove sigurnosti;
4) rješava u upravnim stvarima o državljanstvu Federacije utvrđenim federalnim zakonom;
5) rješava u drugostepenom upravnom postupku o osobnom imenu i upisu podataka u matične knjige;
6) izdaje odobrenja i saglasnosti, te odlučuje po žalbama na rješenja kantonalnog ministarstva prema Zakonu o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i Zakonu o privatnim detektivima;
7) daje stručna mišljenja nad provođenjem federalnih zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
8) vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem federalnih zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
9) priprema i predlaže zakone i druge propise iz nadležnosti Federalnog ministarstva i Uprave policije;
10) vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalnotehničkih sredstava za potrebe Federalnog
ministarstva;
11) poduzima mjere za zakonito trošenje budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 9/14 - u dajnjem tekstu: Zakon o budžetima u Federaciji) i drugim propisima kojima se uređuje način korištenja odobrenih budžetskih sredstava, osim budžetskih sredstava koja
pripadaju Upravi policije;
12) donosi razvojne, organizacijske i druge akte za rad Federalnog ministarstva;
13) donosi strateški plan razvoja o pitanjima iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
14) predlaže Vladi Federacije razvojne programe organizacionog, kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policije u borbi protiv organiziranog kriminala u saradnji s Upravom policije;
15) donosi i realizira programe školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine;
16) donosi i realizira programe školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika, kao i školovanja kandidata za službu u policiji, u saradnji s Upravom policije i kantonalnim ministarstvima;
17) organizira međunarodnu saradnju iz nadležnosti Federalnog ministarstva putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine;
18) brine se o primjeni stručnih i naučnih metoda u svom radu;
19) odlučuje o svim pitanjima iz člana 3. stav (2) ovog zakona i o tome donosi odgovarajuće pojedinačne akte (rješenja, ugovore, naredbe i sl.) u skladu sa zakonom kojim su regulirana ta pitanja;
20) donosi rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa koji su u radnom odnosu u Federalnom ministarstvu prema članu 16. ovog zakona;
21) organizira i neposredno ili u saradnji s odgovarajućim javnim ustanovama ili privrednim društvima obavlja naučnoistraživačke poslove neophodne za unapređivanje djelatnosti policije i kriminalističkotehničkih istraživanja i vještačenja;
22) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Federalnog ministarstva;
23) vrši razvoj i modernizaciju funkcionalnog sistema veza;
24) donosi i prati provođenje planova o izgradnji i korištenju informacionog sistema;
25) organizira jedinstveni sistem obavještavanja potrebnog za obavljanje poslova iz svojih nadležnosti;
26) vodi statističke i analitičke evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
27) obavlja izradu i štampanje zbirki propisa, komentara propisa i drugih stručnih publikacija za poslove iz svoje nadležnosti, što će bliže propisati ministar posebnim općim aktom;
28) organizira i odobrava saradnju policije s udruženjima, jedinicama lokalne samouprave i međunarodnim organizacijama na projektima i programima o pitanjima iz nadležnosti Federalnog ministarstva i Uprave policije koje donosi Vlada Federacije ili ministar;
29) donosi, u saradnji sa direktorom policije, programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Upravi policije, smanjenje i suzbijanje korupcije;
30) osigurava i organizira jačanje povjerenja javnosti u rad policije;
31) obavlja i druge poslove iz oblasti unutrašnjih poslova koji su ovim i drugim zakonom i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost Federalnog ministarstva.
(2) Upute, smjernice i sugestije koje u skladu s ovim zakonom utvrdi Vlada Federacije ili ministar iz nadležnosti Uprave policije dostavljaju se direktoru policije pismeno.

 

Član 15.

 

(Izvještavanje o radu Federalnog ministarstva i Uprave policije)

 

(1) Ministar je obavezan dva puta godišnje, a po potrebi i češće, podnositi izvještaj o radu Federalnog ministarstva koji obuhvata i dio pitanja iz nadležnosti rada Uprave policije koji izrađuje ta uprava.
(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana podnosi se Vladi Federacije, a Vlada Federacije predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije.
(3) Odluke i smjernice Vlade Federacije, predsjednika i potpredsjednika Federacije i Parlamenta Federacije provode ministar i direktor policije, u skladu s ovim zakonom.
(4) Izvještaj iz stava (1) ovog člana može se odnositi i na pojedinačne slučajeve ako to zatraže organi iz stava (2) ovog člana, ako zakonom nije drukčije određeno ili ne ugrožava operativni rad Uprave policije.

 

Član 16.

 

(Način obavljanja poslova u Federalnom ministarstvu)

 

(1) Poslove iz nadležnosti Federalnog ministarstva obavljaju državni službenici i namještenici na način predviđen ovim i drugim federalnim zakonom.

 

Član 17.

 

(Naoružanje Uprave policije)

 

Vlada Federacije, na prijedlog ministra, uz pribavljeno mišljenje direktora policije, donosi propis o vrsti i količini naoružanja i opreme Uprave policije.

 

Član 18.

 

(Registracija i korištenje vozila Federalnog ministarstva i Uprave policije)

 

Ministar, uz pribavljeno mišljenje direktora policije, donosi propis kojim se uređuju izgled, obilježavanje, registracija i korištenje vozila Federalnog ministarstva i Uprave policije.

 

2. Organizacija Federalnog ministarstva

 

Član 19.

 

(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

 

(1) Federalno ministarstvo obavlja poslove iz svoje nadležnosti u okviru organizacionih jedinica koje se utvrđuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
(2) Pravilnik donosi ministar, uz saglasnost Vlade Federacije.
(3) Dio Pravilnika koji se odnosi na Upravu policije ministar utvrđuje na prijedlog direktora policije.

 

Član 20.

 

(Broj policijskih službenika u Upravi policije)

 

Broj policijskih službenika u Upravi policije mora biti usklađen s evropskim standardima i Sporazumom o reorganizaciji policije Federacije Bosne i Hercegovine potpisanim u Bonn-Petersbergu 25. aprila 1996. godine, a utvrđuje se Pravilnikom iz člana 19. stav 3. ovog zakona.

 

Član 21.

 

(Organiziranje podureda operativnih policijskih jedinica)

 

(1) Vlada Federacije može na prijedlog ministra osnovati podurede operativnih policijskih jedinica van sjedišta Federalnog ministarstva u vezi sa poslovima i zadacima iz nadležnosti Federalnog ministarstva koji će se bliže urediti Pravilnikom iz člana 19. stav 3. ovog zakona.
(2) Prijedlog ministra iz stava (1) ovog člana za obrazovanje podureda izrađuje i predlaže ministru direktor policije koji obuhvata broj podureda, njihova sjedišta i broj uposlenika.

 

3. Rukovođenje Federalnim ministarstvom

 

Član 22.

 

(Rukovođenje Federalnim ministarstvom)

 

(1) Federalnim ministarstvom, u čijem je sastavu Uprava policije, rukovodi ministar.
(2) Ministar za svoj rad odgovara Parlamentu Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i premijeru Vlade Federacije.
(3) Ministar predstavlja i zastupa Federalno ministarstvo, organizira i osigurava zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva i, u vezi sa
tim, poduzima odgovarajuće mjere i radnje, rješava o svim pitanjima iz člana 14. ovog zakona i drugim pitanjima koja su ovim zakonom stavljena u nadležnost Federalnog ministarstva, donosi podzakonske propise iz nadležnosti Federalnog ministarstva i Uprave policije i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašten te obavlja druge poslove utvrđene zakonom.
(4) Ministar daje svoje izjašnjenje na predloženu godišnju ocjenu o radu direktora policije, na način predviđen u članu 57. ovog zakona.

 

Član 23.

 

(Ovlaštenja ministra)

 

U rukovođenju Federalnim ministarstvom ministar ima ovlaštenja utvrđena Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim i drugim federalnim zakonima i drugim federalnim
propisima.

 

Član 24.

 

(Rukovodeći državni službenici)

 

Ministru u rukovođenju Federalnim ministarstvom pomažu rukovodeći državni službenici, što se utvrđuje Pravilnikom iz člana 19. stav (1) ovog zakona.

 

4. Školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje

 

Član 25.

 

(Školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje)

 

(1) Federalno ministarstvo organizira i neposredno provodi školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje osoba i to:
1) za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (član 14. stav 1. tačka 15) prema planu i programu koji donosi ministar samostalno;
2) za policijske službenike i kandidate za službu u policiji prema planu i programu koji donosi ministar u saradnji sa direktorom policije i kantonalnim ministarstvom (član 14. stav 1. tačka 16)).
(2) Školovanje i stručno osposobljavanje i usavršavanje iz stava (1) ovog člana obavlja se putem osnovne obuke i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
(3) Osobe iz stava (1) ovog člana su polaznici Policijske akademije.

 

Član 26.

 

(Policijska akademija)

 

(1) Za obavljanje poslova školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz člana 25. ovog zakona Federalno ministarstvo organizira rad Policijske akademije (u daljnjem tekstu: Akademija).
(2) Akademija je osnovna organizaciona jedinica u sastavu Federalnog ministarstva.
(3) Na Akademiji se mogu školovati, stručno osposobljavati i usavršavati kadrovi i za potrebe kantonalnih ministarstava, organa Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) i Republike Srpske nadležnih za poslove policije i sudske policije te drugih osoba određenih posebnim zakonom.
(4) Na Akademiji se mogu školovati, stručno osposobljavati i usavršavati kadrovi i za potrebe drugih država, međunarodnih organizacija i institucija u skladu sa međunarodnim ugovorom ili sporazumom koji je zaključila Bosna i Hercegovina.
(5) Akademija može, za potrebe organa iz st. (3) i (4) ovog člana, obavljati školovanje, osposobljavanje i usavršavanje kadrova prema planu i programu organa za čije se potrebe
obavlja školovanje, odnosno osposobljavanje i usavršavanje.
(6) Akademija može organizirati specijalističke kurseve za obavljanje određenih poslova.

 

Član 27.

 

(Zaključenje ugovora o školovanju)

 

Školovanje polaznika Akademije za potrebe organa iz člana 26. ovog zakona uređuje se posebnim ugovorom koji zaključuje Federalno ministarstvo sa tim organom, odnosno pravnim licima.

 

Član 28.

 

(Obaveze Federalnog ministarstva prema polaznicima Akademije)

 

(1) Polazniku Akademije za vrijeme trajanja školovanja na Akademiji osigurava se: smještaj i ishrana, uniforma, obuća i rublje, udžbenici, zdravstveno i invalidsko osiguranje, ako to osiguranje nemaju po drugom osnovu, i mjesečna primanja za neophodne lične izdatke.
(2) Osobi iz člana 26. stav (3) ovog zakona za vrijeme školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja na Akademiji može se osigurati smještaj, ishrana i stručna literatura, što se uređuje ugovorom.

 

Član 29.

 

(Ovlaštenje za donošenje propisa)

 

Ministar svojim propisom uređuje sadržaj i način vođenja evidencija o polaznicima osnovne policijske obuke za čin "policajac" i "mlađi inspektor" te polaznicima kurseva u organizaciji Akademije, kao i o dnevniku rada, registar evidencija i druge evidencije koje se odnose na pitanja iz člana 26. ovog zakona.

 

III. UPRAVA POLICIJE

 

1. Nadležnost i način rada Uprave policije

 

Član 30.

 

(Nadležnost Uprave policije)

 

Uprava policije obavlja poslove iz člana 3. stav (1) tač. 1) i 2) ovog zakona na teritoriju Federacije.

 

Član 31.

 

(Poslovi iz nadležnosti Uprave policije)

 

U obavljanju poslova iz člana 30. ovog zakona Uprava policije naročito:
1) neposredno poduzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma,
međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije, kao i na pronalaženju njihovih učinilaca;
2) obavlja kriminalističko-tehnička vještačenja za svoje potrebe, kao i na traženje drugih nadležnih organa;
3) organizira i neposredno osigurave određene osobe i zgrade Federacije u skladu sa propisom iz člana 5. ovog zakona i, u vezi sa tim, izrađuje odgovarajuće operativne planove;
4) priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika za potrebe Uprave policije i kriterije za njeno popunjavanje;
5) raspisuje i objavljuje Interpolove, međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) sarađuje sa nadležnim tužilaštvima u vezi sa obradom krivičnih predmeta;
7) obavlja i druge poslove i zadatke policije koje joj, u skladu sa zakonom, povjere sudovi i tužilaštva u Bosni i Hercegovini;
8) predlaže programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika u Upravi policije;
9) nabavlja naoružanje i opremu u skladu sa propisom iz člana 17. ovog zakona i materijalno-tehnička sredstva za potrebe Uprave policije;
10) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
11) predlaže i prati provedbu planova o izgradnji i korištenju informacionog sistema;
12) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Uprave policije;
13) predlaže organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija u vezi sa radom policije;
14) organizira jedinstveni sistem obavještavanja potrebnog za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave policije;
15) izrađuje i predlaže programe obrazovanja, profesionalnih obuka i naprednih kurseva za
policijske službenike Uprave policije;
16) osigurava primjenu profesionalnih i naučnih metoda u radu Uprave policije;
17) odgovorna je za korištenje budžetskih sredstava odobrenih za rad Upravi policije u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji i drugim propisima kojima se uređuje korištenje odobrenih budžetskih sredstava;
18) organizira saradnju s odgovarajućim organima policije drugih država o pitanjima iz nadležnosti Uprave policije posredstvom Federalnog ministarstva.

 

Član 32.

 

(Način obavljanja operativnih poslova)

 

(1) Operativne policijske poslove Uprava policije obavlja samostalno koristeći finansijska sredstva odobrena budžetom Federacije za rad Uprave policije iz člana 12. stav (2) ovog zakona.

 

Član 33.

 

(Specijalna kasa)

 

(1) Za obavljanje određenih poslova iz člana 31. tačka 1) ovog zakona formira se specijalna kasa.
(2) Vlada Federacije utvrdit će udio finansijskih sredstava potrebnih za korištenje specijalne kase.
(3) Finansijska sredstva za kasu iz stava (1) ovog člana osiguravaju se u okviru budžetskih sredstava Uprave policije iz člana 12. stav (2) ovog zakona na prijedlog direktora policije.
(4) Na prijedlog direktora Uprave policije, ministar će propisati uvjete, način i postupak korištenja odobrenih finansijskih sredstava iz specijalne kase iz stava (2) ovog člana, kao i
druga pitanja koja su od značaja za funkcioniranje specijalne kase.

 

Član 34.

 

(Postupanje Uprave policije u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti)

 

(1) Pri obavljanju poslova iz člana 31. ovog zakona Uprava policije dužna je postupati u skladu s ovim i drugim zakonom te podzakonskim propisima koji se odnose na rad Uprave policije, kao i svim drugim propisima koje donosi Federalno ministarstvo.
(2) Svi propisi iz stava (1) ovog člana i svi postupci policijskih službenika Uprave policije moraju biti u skladu sa međunarodno prihvaćenim principima policijskog rada u demokratskoj državi, koji su usvojeni kao Aneks Sporazuma o reorganizaciji policije Federacije Bosne i
Hercegovine u Bonn-Petersbergu 25. aprila 1996. godine.

 

Član 35.

 

(Rad policijskih službenika)

 

Rad policijskih službenika podliježe principu nediskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je: spol, rasa, boja kože, religija, etničko ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom
manjinom, političko ili drugo mišljenje, imovina, rođenje ili drugi status.

 

Član 36.

 

(Primjena policijskih ovlaštenja)

 

Policijski službenici koji su uposlenici Uprave policije primjenjuju policijske ovlasti u skladu sa federalnim zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti policijskih službenika i postupaju kao ovlaštene službene osobe u skladu sa zakonima kojima se uređuje krivični postupak u Federaciji i krivični postupak u Bosni i Hercegovini.

 

Član 37.

 

(Obavještavanje nadležnih organa o poduzimanju mjera i radnji)

 

Kada neposredno obavlja poslove sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma, stavljanja u promet opojnih droga, međukantonalnog i organiziranog kriminala iz svoje nadležnosti,
Uprava policije može obavijestiti kantonalno ministarstvo na čijem se području poduzimaju te mjere i radnje, a ako je potrebno i odgovarajući organ za unutrašnje poslove Republike Srpske, nadležni organ Brčko Distrikta, nadležno tužilaštvo i drugi nadležni organi uprave.

 

Član 38.

 

(Međusobno obavještavanje Uprave policije i kantonalnogm ministarstva)

 

(1) Uprava policije mora obavijestiti kantonalno ministarstvo kada u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog djela iz nadležnosti kantona, odnosno da je takvo krivično djelo izvršeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprečavanja i izvršenja, odnosno otkrivanja i hvatanja izvršioca tog krivičnog djela, kako bi kantonalno ministarstvo neposredno preuzelo postupak u odnosu na ta djela.
(2) Kantonalno ministarstvo mora obavijestiti Upravu policije kada u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog djela iz nadležnosti Federacije, odnosno da je takvo krivično djelo izvršeno, kao i o poduzetim mjerama i radnjama radi sprečavanja i izvršenja, odnosno otkrivanja i hvatanja izvršioca tog krivičnog djela, kako bi Uprava policije preuzela postupak u odnosu na ta djela.

 

Član 39.

 

(Specijalna policijska jedinica)

 

(1) Radi obavljanja antiterorističkih i drugih policijskih poslova iz člana 3. stav (1) tač. 1) i 2) ovog zakona osniva se Specijalna policijska jedinica.
(2) Specijalna policijska jedinica pruža pomoć kriminalističkoj policiji, koja obavlja policijske poslove iz člana 3. stav (1) tačka 1) ovog zakona i Jedinici za osiguranje osoba i zgrada, koja obavlja policijske poslove iz člana 3. stav (1) tačka 2) ovog zakona u izuzetnim ili visokorizičnim okolnostima kada se smatra da su nužne vještine Specijalne policijske jedinice ili kada direktor policije procijeni da je nužna asistencija Specijalne policijske jedinice.
(3) Specijalna policijska jedinica će, po potrebi, pomagati kantonalnim ministarstvima i drugim organima uprave, na zahtjev tih organa, u obavljanju poslova za koje je nadležna
policija.

 

Član 40.

 

(Postupanje policijskih službenika prema osobama lišenim slobode)

 

Na prijedlog direktora policije ministar će donijeti propis kojim će urediti način postupanja policijskih službenika prema osobama koje, u skladu sa zakonom, policijski službenici liše
slobode.

 

2. Rukovođenje Upravom policije

 

a) Direktor policije

Član 41.

 

(Rukovođenje Upravom policije)

 

(1) Upravom policije rukovodi direktor policije.
(2) Direktor policije za svoj rad odgovora ministru i Vladi Federacije.
(3) Direktor policije i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, s tim što jedan od njih može biti imenovan iz reda ostalih.

 

Član 42.

 

(Rukovođenje organizacionim jedinicama Uprave policije)

 

U rukovođenju Upravom policije direktor policije rukovodi svim organizacionim jedinicama u sastavu Uprave policije koje se utvrde Pravilnikom iz člana 19. stav (3) ovog zakona.

 

Član 43.

 

(Poslovi direktora policije)

 

U rukovođenju Upravom policije direktor policije obavlja sljedeće poslove:
1) nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi u skladu sa prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konsultacije sa ministrom;
2) samostalno planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije;
3) neposredno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavršavanjem rada Uprave policije;
4) učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Uprave policije;
5) nalaže upotrebu Specijalne policijske jedinice prilikom pružanja pomoći iz člana 39. st. (2) i (3) ovog zakona;
6) donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima policijskih službenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima i Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika i drugim propisima;
7) donosi rješenja i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika koji su u radnom odnosu u Upravi policije u skladu sa federalnim zakonima kojima su uređena prava i dužnosti državnih službenika i namještenika;
8) sarađuje sa tužilaštvima, sudovima i drugim nadležnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadležnosti Uprave policije;
9) priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije;
10) uspostavlja kooperativne i zajedničke akcije sa drugim nadležnim organima vlasti na svim nivoima organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini;
11) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije ili na vlastitu inicijativu;
12) u skladu sa nadležnostima Uprave policije iz člana 31. ovog zakona donosi odluke o utrošku odobrenih finansijskih sredstava potrebnih za rad Uprave policije, odgovoran je za utvrđivanje obaveza u vezi sa plaćama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u
skladu s odobrenim budžetskim sredstvima za Upravu policije i računovodstvenim politikama korisnika budžeta i Trezora Federacije i odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije te priprema izvještaje i preporuke u vezi sa budžetom, operacijama i osobljem;
13) obavještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije, a odmah o događajima i rezultatima poduzetih aktivnosti koje imaju značaj za sigurnost građana i interese Federacije, što će ministar bliže urediti posebnim općim aktom u saradnji sa direktorom policije;
14) najmanje jednom mjesečno izvještava Nezavisni odbor o rezultatima rada Uprave policije i stavlja na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz nadležnosti rada Nezavisnog odbora;
15) odgovara za pravilan i namjenski utrošak sredstva specijalne kase iz člana 33. ovog zakona;
16) donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih materija;
17) obavlja i druge poslove iz nadležnosti Uprave policije određene ovim i drugim zakonom.

 

b) Zamjenik direktora policije

 

Član 44.

 

(Zamjenik direktora)

 

(1) Direktor policije ima jednog zamjenika (u daljnjem tekstu: zamjenik direktora), koji pomaže direktoru u rukovođenju Upravom policije, što se utvrđuje Pravilniku iz člana 19.
stav (3) ovog zakona.
(2) Pri imenovanju direktora policije i zamjenika direktora policije vodi se računa o nacionalnoj pripadnosti.
(3) Zamjenik direktora za svoj rad odgovora direktoru policije.

 

Član 45.

 

(Ovlaštenja zamjenika direktora)

 

(1) Zamjenik direktora pomaže direktoru policije u obavljanju poslova iz nadležnosti Uprave policije koje mu odredi direktor policije, a u njegovom odsustvu obavlja poslove iz stava (2) ovog člana.
(2) Ako direktor policije zbog isteka mandata, razrješenja sa dužnosti, ostavke, bolesti, odsustva ili drugog stvarnog ili pravnog razloga nije u mogućnosti obavljati dužnost
rukovođenja Upravom policije, tu dužnost obavljat će zamjenik direktora policije sve dok direktor policije ne bude u stanju ponovo preuzme svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi direktor policije. Zamjenik direktora policije preuzima dužnost direktora policije dan nakon donošenja rješenja o razrješenju sa dužnosti, prihvatanju ostavke ili istekom mandata direktora policije.
(3) Ako je i zamjenik direktora policije spriječen obavljati dužnosti navedene u stavu (2) ovog člana, zbog pravnih ili drugih razloga, direktora policije zamjenjuje rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se obavljaju poslovi kriminalističke policije sve dok direktor policije ne bude u stanju ponovo preuzeti svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi direktor policije.
(4) Zamjenik direktora odgovara ministru i Vladi Federacije kada zamjenjuje direktora policije u slučajevima iz stava (2) ovog člana.
(5) Pravilnikom iz člana 19. stav (3) ovog zakona bliže se utvrđuju prava i dužnosti zamjenika direktora.

 

IV. NEZAVISNI ODBOR

 

Član 46.

 

(Nezavisni odbor i način njegovog finansiranja)

 

(1) Radi osiguranja nepristrasne, objektivne, kvalitetne i zakonite procedure imenovanja direktora policije, lišene svakog političkog uticaja, formira se Nezavisni odbor koji omogućava da za direktora policije budu predloženi najkvalitetniji kandidati, kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristrasnog praćenja rada direktora policije i obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim zakonom.
(2) Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamenta Federacije koje obavlja poslove iz stava (1) ovog člana i finansira se iz budžetskih sredstava Parlamenta Federacije.
(3) Administrativnu i tehničku podršku Nezavisnom odboru pruža Parlament Federacije.

 

Član 47.

 

(Postupak imenovanja Nezavisnog odbora)

 

(1) Nezavisni odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Predstavničkog doma i Doma naroda nadležnih za izbor i imenovanja, putem javnog konkursa, koji organiziraju i provode ta radna tijela.
(2) Imenovanje članova Nezavisnog odbora vrši se u roku 30 dana od dana podnošenja prijedloga radnih tijela iz stava (1) ovog člana.

 

Član 48.

(Mandat i sastav Nezavisnog odbora)

 

(1) Nezavisni odbor imenuje se na period od četiri godine i ima sedam članova.
(2) Postupak izbora Nezavisnog odbora pokreće se šest mjeseci prije isteka mandata postojećeg Nezavisnog odbora.
(3) Nezavisni odbor kojem je prestao mandat nastavlja obavljati poslove iz svoje nadležnosti utvrđene ovim zakonom do imenovanja novog Nezavisnog odbora ako Parlament Federacije u roku iz člana 47. stav (2) ovog zakona ne imenuje Nezavisni odbor, a najduže tri mjeseca
od dana isteka mandata iz stava (1) ovog člana.
(4) Sastav Nezavisnog odbora odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem važećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
(5) Prilikom izbora članova Nezavisnog odbora najmanje dva člana trebaju biti ženskog spola.

 

Član 49.

 

(Uvjeti za imenovanje Nezavisnog odbora)

 

(1) Članovi Nezavisnog odbora biraju se među istaknutim stručnjacima iz oblasti pravnih, kriminalističkih ili drugih društvenih ili prirodnih nauka te organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti, s tim da najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti diplomirani pravnik, odnosno osoba sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne struke.
(2) Uvjeti za izbor članova Nezavisnog odbora su sljedeći:
1) državljanin je Bosne i Hercegovine;
2) ima visoku stručnu spremu najmanje VII. Stepena obrazovanja ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja s 240 ECTS bodova i najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke školske spreme;
3) nije član političke stranke;
4) u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou niti ga je politička stranka postavila na bilo koju poziciju;
5) u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6) nije osuđivan za krivično djelo;
7) protiv njega se ne vodi krivični postupak;
8) nije mu izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti;
9) nije aktivan policijski službenik.
(3) Član Nezavisnog odbora ne smije biti u sukobu interesa u vezi sa radom Federalnog ministarstva i Uprave policije.

 

Član 50.

 

(Postupak i uvjeti za razrješenje Nezavisnog odbora)

 

(1) Parlament Federacije razrješava člana Nezavisnog odbora u sljedećim slučajevima i to:
1) ako prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je imenovan za člana Nezavisnog odbora;
2) ako ne obavlja poslove u skladu sa zakonom i usvojenim Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora;
3) ako neopravdano ne prisustvuje uzastopno na tri sjednice Nezavisnog odbora;
4) ako, prema ocjeni nadležne zdravstvene institucije, postane trajno nesposoban za obavljanje svojih dužnosti i
5) na njegov osobni zahtjev.
(2) Mandat novog člana Nezavisnog odbora koji bi bio imenovan u skladu sa članom 49. ovog zakona traje do isteka mandata Nezavisnog odbora iz člana 48. stav (1) ovog zakona.
(3) Procedura imenovanja i razrješenja članova Nezavisnog odbora bliže će se urediti u pravilniku iz člana 63. Ovog zakona.

 

Član 51.

 

(Poslovi Nezavisnog odbora)

 

Nezavisni odbor obavlja sljedeće poslove:
1) raspisuje i provodi javni konkurs za imenovanje direktora policije;
2) vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor direktora policije Vladi Federacije koju dostavlja posredstvom ministra;
3) prati rad direktora policije i izvještava Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra o radu direktora policije;
4) predlaže razrješenje direktora policije Vladi Federacije u skladu sa ovim zakonom;
5) vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv direktora policije i izriče disciplinske sankcije;
6) prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad direktora policije i o tome obavještava ministra i Vladu Federacije;
7) donosi poslovnik o svom radu;
8) obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu nadležnost ovim zakonom i pravilnikom iz čl. 63. i 94. ovog zakona.

 

Član 52.

 

(Objavljivanje javnog konkursa)

 

(1) Nezavisni odbor objavljuje javni konkurs za imenovanje direktora policije najkasnije u roku tri mjeseca prije isteka mandata direktora policije.
(2) U slučaju razrješenja direktora policije javni konkurs objavljuje se u roku 15 dana od dana razrješenja.
(3) Javni konkurs objavljuje se najmanje u tri dnevna lista koja izlaze na području Federacije, kao i u "Službenim novinama Federacije BiH".
(4) Sadržaj i objavljivanje javnog konkursa i druga pitanja u vezi sa provođenjem javnog konkursa bliže će se urediti u pravilniku iz člana 63. ovog zakona.

 

Član 53.

 

(Postupak sačinjavanje liste kandidata za direktora policije)

 

(1) Nezavisni odbor razmatra prijave kandidata, provjerava dokumentaciju kandidata i, u skladu sa propisanim uvjetima iz člana 54. ovog zakona i pravilnika iz člana 63. ovog
zakona, utvrđuje listu od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju sve uvjete konkursa i koji imaju najbolje uvjete za direktora policije, koju posredstvom ministra dostavlja Vladi Federacije.
(2) Ako Nezavisni odbor na osnovu objavljenog konkursa ne može sačiniti listu od tri kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa, konkurs će se ponoviti u roku 15 dana od dana
okončanja objavljenog konkursa.
(3) Ako po ponovljenom konkursu Nezavisni odbor ne može sačiniti listu od tri kandidata, listu čine kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, a ona se posredstvom ministra
dostavlja Vladi Federacije na odlučivanje.
(4) Na listi iz stava (1), odnosno stava (3) ovog člana mogu biti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz člana 54. Ovog zakona.

 

Član 54.

 

(Uvjeti za imenovanje direktora policije)

 

Kandidat za direktora policije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1) državljanin je Bosne i Hercegovine;
2) ima visoku stručnu spremu najmanje VII. Stepena obrazovanja ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
3) zdravstveno je sposoban za obavljanje dužnosti i zadataka;
4) ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;
5) nije mu izrečena krivična sankcija;
6) protiv njega nije potvrđena optužnica;
7) na njega se ne odnose odredbe člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
8) za vrijeme raspisivanja javnog konkursa, kao i za vrijeme trajanja mandata iz člana 48. stav (1) ovog zakona, ne ispunjava zakonom predviđene uvjete za penzionisanje;
9) nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina;
10) da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina;
11) da nije disciplinski kažnjavan za povrede službene dužnosti, osim lakših povreda službenih dužnosti.

 

Član 55.

 

(Organ nadležan za imenovanje direktora i mandat direktora policije)

 

(1) Vlada Federacije imenuje direktora policije na osnovu liste iz člana 53. stav (1), odnosno stav (3) ovog zakona, koju je utvrdio Nezavisni odbor.
(2) Imenovanje direktora Vlada Federacije provodi u roku 30 dana od dana prijema liste kandidata Nezavisnog odbora.
(3) Kandidat za direktora policije daje pisanu izjavu o svom imovinskom stanju, koja će biti dostupna javnosti.
(4) Mandat direktora policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopno obnoviti.

 

Član 56.

 

(Praćenje rada direktora policije)

 

(1) Nezavisni odbor prati rad direktora policije na osnovu izvještaja i drugih materijala predviđenih u stavu (2) ovog člana, kao i žalbi i pritužbi podnesenih na nepravilan rad
direktora policije iz člana 51. tačka 6) ovog zakona.
(2) Direktor policije dužan je redovno izvještavati Nezavisni odbor o svom radu i staviti mu na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz nadležnosti rada Nezavisnog
odbora, što će se bliže odrediti pravilnikom iz člana 63. ovog zakona.
(3) Podaci čija je operativna aktivnost u toku ne mogu biti predmet podataka iz stava (2) ovog člana.
(4) Direktor policije dostavlja izvještaj o svom radu Nezavisnom odboru najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće.
(5) Nezavisni odbor dužan je o radu direktora policije kvartalno izvještavati Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra.

 

Član 57.

 

(Godišnja ocjena o radu direktora policije)

 

(1) Nezavisni odbor utvrđuje prijedlog godišnje ocjene o radu direktora policije na osnovu podataka iz člana 56. Ovog zakona i kriterija koji se utvrde pravilnikom iz člana 63. ovog zakona te utvrđeni prijedlog godišnje ocjene o radu direktora policije dostavlja Vladi Federacije posredstvom ministra.
(2) Ministar i direktor policije imaju pravo dati svoje pisano izjašnjenje o prijedlogu ocjene iz stava (1) ovog člana.
(3) Ministar prijedlog ocjene Nezavisnog odbora, izjašnjenje direktora policije i svoje izjašnjenje o predloženoj ocjeni dostavlja Vladi Federacije na odlučivanje.
(4) Na osnovu prijedloga ocjene iz stava (1) ovog člana i izjašnjenja ministra i direktora policije i drugih dokaza Vlada Federacije donosi konačnu godišnju ocjenu o radu
direktora policije.
(5) Ocjena o radu direktora policije može biti "zadovoljava" ili "ne zadovoljava".

 

Član 58.

 

(Prijedlog Nezavisnog odbora za razrješenje direktora policije)

 

(1) Nezavisni odbor podnosi prijedlog za razrješenje direktora policije Vladi Federacije u sljedećim slučajevima i to:
1) na osobni zahtjev direktora policije;
2) ako trajno nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti i odgovornosti;
3) ako ne provodi mjere nadzora nad Upravom policije ili mjere nadzora nad primjenom policijskih ovlaštenja;
4) ako je konačnom odlukom utvrđena disciplinska odgovornost direktora policije;
5) ako je izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo;
6) ako je direktor policije ocijenjen godišnjom ocjenom "ne zadovoljava".
(2) Prijedlog za razrješenje iz stava (1) ovog člana dostavlja se Vladi Federacije posredstvom ministra.
(3) Vlada Federacije odlučuje o razrješenju direktora policije u roku 30 dana od dana prijema prijedloga Nezavisnog odbora.

 

Član 59.

 

(Inicijativa ministra za razrješenje direktora policije)

 

(1) Ministar može podnijeti inicijativu za razrješenje direktora policije.
(2) Inicijativa iz stava (1) ovog člana podnosi se u slučaju kada se raspolaže dokazima da direktor policije ne obavlja pravilno poslove iz člana 43. tač. 1) i 13) ovog zakona.

 

Član 60.

 

(Postupak po inicijativi ministra za razrješenje direktora policije)

 

(1) Inicijativu iz člana 59. ovog zakona ministar dostavlja Nezavisnom odboru na razmatranje i davanje mišljenja.
(2) Nezavisni odbor dužan je svoje mišljenje dati u roku 15 dana od dana prijema inicijative.
(3) Ministar će svoju inicijativu za razrješenje direktora policije i mišljenje Nezavisnog odbora dostaviti Vladi Federacije na razmatranje i odlučivanje.
(4) Vlada Federacije dužna je u roku 30 dana od dana prijema inicijative i mišljenja iz stava (3) ovog člana razmotriti inicijativu i donijeti konačnu odluku.

 

Član 61.

 

(Nadležnost Nezavisnog odbora u disciplinskom postupku)

 

(1) Nezavisni odbor ima pravo inicirati pokretanje disciplinskog postupka, voditi disciplinski postupak i izricati disciplinske sankcije utvrđene ovim zakonom.
(2) Disciplinski postupak se vodi u skladu sa čl. od 88. do 94. ovog zakona.

 

Član 62.

 

(Imenovanje i razrješenje zamjenika direktora policije)

 

Odredbe čl. od 52. do 61. ovog zakona shodno se primjenjuju i za imenovanje i razrješenje zamjenika direktora policije, što se bliže uređuje pravilnikom iz člana 63. ovog zakona.

 

Član 63.

 

(Pitanja koja će se urediti pravilnikom)

 

Nezavisni odbor će uz saglasnost radnih tijela Parlamenta Federacije nadležnih za sigurnost i zakonodavno-pravne poslove donijeti pravilnik kojim se bliže uređuje način rada i postupanja
Nezavisnog odbora u vezi s obavljanjem poslova iz člana 51. ovog zakona.

 

V. ODNOSI FEDERALNOG MINISTARSTVA I UPRAVE POLICIJE I ODNOS TIH ORGANA SA DRUGIM ORGANIMA

 

1. Odnosi Federalnog ministarstva i Uprave policije

 

Član 64.

 

(Ovlaštenja ministra i upravni nadzor nad radom Uprave policije)

 

(1) Uprava policije samostalno obavlja poslove iz svoje nadležnosti utvrđene ovim zakonom, a ministar donosi podzakonske propise za provođenje federalnih zakona iz nadležnosti Uprave policije i vrši upravni nadzor nad radom Uprave policije u pitanjima iz stava (2) ovog člana, osim izvršenja operativnih zadataka Uprave policije.
(2) U vršenju upravnog nadzora nad radom Uprave policije iz stava (1) ovog člana ministar ima sljedeća ovlaštenja:
1) rješavati u upravnom postupku o pravnim lijekovima izjavljenim protiv upravnih akata koja donosi direktor policije, ako posebnim zakonom nije određeno da o tome rješava drugi organ;
2) davati saglasnost na akte koje donosi direktor policije koji se odnose na pitanja izvan upravnog postupka, kada je to određeno posebnim propisom;
3) tražiti izvještaj o radu Uprave policije u vezi sa obavljanjem poslova iz njene nadležnosti;
4) odrediti izvršenje pojedinih zadataka iz nadležnosti Uprave policije i rokove za njihovo izvršenje i
5) obavljati i druga ovlaštenja koja su posebnim zakonom data u nadležnost ministra.
(3) Uprava policije u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti neposredno ostvaruje saradnju sa drugim organima uprave i pravnim licima, a odnose prema Vladi Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije ostvaruje posredstvom ministra.

 

2. Odnosi Federalnog ministarstva i Uprave policije sa kantonalnim ministarstvima

 

Član 65.

 

(Odnos Federalnog ministarstva i Uprave policije sa kantonalnim ministarstvima)

 

Odnosi Federalnog ministarstva i Uprave policije sa kantonalnim ministarstvima zasnivaju se na ovlaštenjima utvrđenim u čl. od 83. do 86. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05 - u daljnjem tekstu: Zakon o organizaciji uprave).

 

Član 66.

 

(Pitanja koja su predmet odnosa Federalnog ministarstva i Uprave policije sa kantonalnim ministarstvima)

 

(1) Odnosi iz člana 65. ovog zakona obuhvataju pitanja o načinu provođenja federalne politike i federalnih zakona za koje su nadležni Federalno ministarstvo i Uprava policije, a
koji su federalnim zakonom stavljeni u nadležnost kantonalnih ministarstava.
(2) U obavljanju poslova iz stava (1) ovog člana Federalno ministarstvo i Uprava policije imaju pravo tražiti od kantonalnih ministarstava podatke, spise, dokumentaciju i obavještenja o obavljanju poslova predviđenih federalnim zakonima, a kantonalna ministarstva dužna su dostaviti tražene podatke, spise, dokumentaciju i obavještenja u rokovima koje odredi Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije.
(3) Federalno ministarstvo i Uprava policije će, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, uspostaviti jedinstveni funkcionalni informacijski i informatički sistem te svakodnevno obavještavanje i statističku obradu podataka po standardiziranoj metodologiji i uz formiranje zajedničke baze podataka iz oblasti unutrašnjih poslova zasnovane na elektronskoj obradi podataka.
(4) Podaci iz stava (3) ovog člana moraju biti osigurani od neovlaštenog pristupa i prijenosa i bit će obrađivani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 46/06, 76/11 i 89/11).
(5) Ministar svojim propisom uređuje organizaciju, način organiziranja i obavljanja poslova iz stava (3) ovog člana.

 

Član 67.

 

(Neposredno obavljanje poslova Federalnog ministarstva i Uprave policije)

 

Ako Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije utvrdi da kantonalno ministarstvo, i pored upozorenja, ne provodi federalne zakone ili propise iz nadležnosti Federalnog
ministarstva i Uprave policije ili ako bi odbijanje tog provođenja moglo izazvati teže štetne posljedice po interese Federacije ili Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo, odnosno Uprava policije neposredno će izvršavati te zadatke u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona o organizaciji uprave dok se ne uspostave uvjeti da kantonalna ministarstva izvrše te zadatke.

 

Član 68.

 

(Pomaganje Federalnog ministarstva i Uprave policije drugim organima uprave)

 

(1) Federalno ministarstvo i Uprava policije će pomagati, sarađivati i koordinirati aktivnostima kantonalnih ministarstava u izvršavanju zadataka iz člana 66. ovog
zakona kada to zahtijevaju nadležne institucije Bosne i Hercegovine, odgovarajući organi Republike Srpske, Brčko Distrikta, tužilaštava i drugi nadležni organi uprave kada je
neophodno osigurati interese Federacije i Bosne i Hercegovine, što se vrši u skladu sa odgovarajućim propisima Federacije i Bosne i Hercegovine.
(2) U slučaju prirodnih i drugih nesreća (epidemija, poplava, požar i sl.) Federalno ministarstvo i Uprava policije pružit će kadrovsku, stručnu, materijalnu, tehničku i svaku drugu potrebnu pomoć organima iz stava (1) ovog člana, kao i federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave.

 

Član 69.

 

(Ovlaštenje za udruživanje finansijskih sredstava)

 

(1) Federalno ministarstvo i Uprava policije sa kantonalnim ministarstvima i drugim organima uprave nadležnim za unutrašnje poslove i poslove policije u Bosni i Hercegovini mogu udruživati finansijska sredstva radi zajedničke nabavke opreme, stručnog obučavanja državnih službenika, policijskih službenika i namještenika koji rade na unutrašnjim poslovima i poslovima policije.
(2) Ugovori i drugi oblici saradnje koje zaključe ili uspostave Federalno ministarstvo i Uprava policije sa jednim ili više kantonalnih ministarstava ili drugim organima uprave iz stava (1) ovog člana moraju biti pod jednakim uvjetima otvoreni za pristupanje svakom kantonalnom ministarstvu, odnosno drugom organu uprave nadležnom za unutrašnje poslove i poslove policije u Bosni i Hercegovini.

 

Član 70.

 

(Uvjeti pod kojima policijski službenici mogu obavljati poslove na području Republike Srpske i Brčko Distrikta)

 

Federalno ministarstvo će sa organom nadležnim za policiju Republike Srpske i Brčko Distrikta utvrditi uvjete pod kojima policijski službenici mogu obavljati određene poslove i zadatke na području Republike Srpske i Brčko Distrikta, odnosno uvjete pod kojima policijski službenici tih organa mogu obavljati određene poslove i zadatke na području Federacije.

 

Član 71.

 

(Saradnja sa nevladinim organizacijama)

 

(1) Federalno ministarstvo i Uprava policije sarađuju sa nevladinim i drugim organizacijama, udruženjima i fondacijama radi razvijanja partnerstva u sprečavanju ili otkrivanju nedopuštenog ponašanja, počinilaca i ostvarivanja drugih sigurnosnih ciljeva.
(2) U ostvarivanju saradnje iz stava (1) ovog člana Federalno ministarstvo i Uprava policije postupaju u skladu sa zakonom i drugim propisom.

 

VI. PARLAMENTARNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA FEDERALNOG MINISTARSTVA I UPRAVE POLICIJE

 

Član 72.

 

(Način Parlamentarnog nadzora nad radom Federalnog ministarstva i Uprave policije)

 

Nadzor nad zakonitošću rada Federalnog ministarstva i Uprave policije osigurava Parlament Federacije putem parlamentarne i građanske kontrole predviđene u čl. od 73. do 84. ovog zakona.

 

1. Ovlaštenja radnih tijela Parlamenta Federacije nadležnih za sigurnost u vršenju nadzora

 

Član 73.

 

(Način i postupak vršenja parlamentarnog nadzora)

 

(1) Parlamentarni nadzor nad zakonitošću rada Federalnog ministarstva i Uprave policije vrše radna tijela domova Parlamenta Federacije nadležna za sigurnost.
(2) Nadzor iz stava (1) ovog člana vrši se razmatranjem izvještaja i informacija ministra i direktora policije, kao i obavljanjem razgovora sa ministrom i direktorom policije, a
ako se ocijeni potrebnim, može se izvršiti i neposredni uvid u akte i predmete, odnosno dokumentaciju Federalnog ministarstva i Uprave policije.
(3) Federalno ministarstvo i Uprava policije dužni su radi vršenja nadzora iz stava (1) ovog člana dati na uvid tražene podatke, spise i dokumentaciju, kao i potrebna objašnjenja
u zahtijevanom roku.

 

Član 74.

 

(Uvjeti za formiranje ad hoc tijela kod vršenja parlamentarnog nadzora)

 

(1) Radna tijela iz člana 73. stav (1) ovog zakona, nakon preuzetih aktivnosti, mogu odlučiti da o određenim pitanjima bude provedena istraga i obavljeno saslušanje svjedoka, odnosno drugih osoba, kao i da budu izvedeni drugi dokazi potrebni za utvrđivanje bitnih činjenica.
(2) Istragu iz stava (1) ovog člana vrši ad hoc tijelo, koje se formira za svaki konkretni slučaj.
(3) Članovi tijela iz stava (2) ovog člana bit će imenovani sa liste eksperata iz pojedinih oblasti u skladu sa procedurom koju odrede radna tijela Parlamenta Federacije nadležna za
sigurnost.
(4) Listu iz stava (3) ovog člana čine policijski službenici, državni službenici, predstavnici sudske vlasti i advokatske komore.
(5) Članovi tijela iz stava (2) ovog člana potpisat će izjavu o čuvanju tajnosti podataka koji im budu dostupni.
(6) Obrazac i tekst izjave sačinit će radna tijela Parlamenta Federacije nadležna za sigurnost.

 

Član 75.

 

(Dostavljanje izvještaja o izvršenom nadzoru Parlamentu Federacije)

 

(1) Radna tijela iz člana 73. stav (1) ovog zakona izvještaj o izvršenom nadzoru ili istrazi iz čl. 73. i 74. ovog zakona dostavljaju domovima Parlamenta Federacije, koji donose
smjernice i daju nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te određuju rokove za izvršenje tih zadataka.
(2) Federalno ministarstvo i Uprava policije dužni su postupati prema smjernicama i nalozima domova Parlamenta Federacije i o poduzetim mjerama informirati Parlament Federacije u roku 30 dana od dana prijema tih smjernica ili naloga.

 

Član 76.

 

(Ovlaštenje za donošenje propisa)

 

Radna tijela iz člana 73. stav (1) ovog zakona, uz saglasnost zakonodavno-pravnih komisija domova Parlamenta Federacije, propisat će sadržaj i način vršenja nadzora iz čl. 73. i 74. ovog
zakona.

 

2. Odbor za žalbe građana

 

Član 77.

 

(Sastav Odbora za žalbe građana)

 

(1) Odbor za žalbe građana (u daljnjem tekstu: Odbor) je nezavisno tijelo Parlamenta Federacije koje čine tri člana, od kojih je jedan član državni službenik federalnih organa
uprave, a dva člana predstavnici građana od kojih je jedan predsjedavajući Odbora.
(2) Odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela iz člana 47. stav (1) ovog zakona po postupku koji utvrde ta radna tijela.
(3) Sastav Odbora odražavat će nacionalnu i spolnu zastupljenost.
(4) Administrativnu i tehničku podršku u radu Odbora pruža Parlament Federacije, koji osigurava i naknadu za rad članova Odbora.

Član 78.

 

(Rad Odbora za žalbe)

 

(1) Rad Odbora ima za cilj osigurati objektivno i nepristrasno vođenje postupka u vezi sa izjavljenim žalbama na rad i ponašanje policijskih službenika, čime osigurava zaštitu
ljudskih prava i sloboda.
(2) Pod žalbama iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se zahtjevi, žalbe, pritužbe ili drugi podnesci koji se odnose na nepravilan rad policijskih službenika.

 

Član 79.

 

(Poslovi iz nadležnosti Odbora)

 

(1) Odbor je nadležan za obavljanje sljedećih poslova:
1) prima, razmatra, procjenjuje i prosljeđuje žalbe na rad policijskih službenika Federalnog ministarstva i Uprave policije, izjavljenih od građana, pravnih lica i drugih subjekata;
2) podnosi zahtjev za pokretanje internog postupka protiv policijskog službenika zbog povrede službene dužnosti;
3) izjavljuje žalbe na odluke disciplinske komisije u slučajevima kada je postupak pokrenut na zahtjev predsjedavajućeg Odbora;
4) prati, nadzire predmete i interni postupak koje provodi Jedinica za profesionalne standarde;
5) prati i nadgleda izvršenje disciplinskih sankcija izrečenih od nadležnih disciplinskih tijela i
provođenje tih disciplinskih sankcija kako bi se osigurala pravičnost i dosljednost, kao i svrha
kažnjavanja;
6) prati i nadgleda da li Jedinica za profesionalne standarde obavještava podnosioca žalbe o ishodu internog postupka u pisanoj formi;
7) vodi evidencije i baze podataka o žalbama građana i rezultatima istrage na osnovu kojih je pokrenut disciplinski, prekršajni ili krivični postupak;
8) zahtijeva dodatno izvođenje dokaza u internom postupka ako mišljenje Odbora nije jednako mišljenju Jedinice za profesionalne standarde;
9) prati i nadgleda je li Jedinica za profesionalne standarde dostavila izvještaj nadležnom tužilaštvu u slučaju kada postoji osnovana sumnja da se radi o krivičnom djelu;
10) prati i nadgleda je li rukovodilac Jedinice za profesionalne standarde obavijestio podnosioca žalbe o ishodu predmetnog postupka;
11) inicira pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti protiv policijskog službenika
Federalnog ministarstva i Uprave policije koji bude odlagao, opstruirao ili prikrivao informacije vezane uz bilo koju povredu službene dužnosti;
12) zahtijeva pokretanje disciplinskog postupka protiv istražitelja Jedinice za profesionalne standarde ili odgovornog voditelja zbog zloupotrebe ili zapostavljanja postupka;
13) vrši nadzor nad ostvarivanjem nezavisnosti u radu Jedinice za profesionalne standarde koji se odnosi na pokrenuti interni postupak;
14) dostavlja Nezavisnom odboru pritužbe koje se odnose na rad direktora policije;
15) daje mišljenje u slučaju premještaja istražitelja iz Jedinice za profesionalne standarde;
16) priprema i podnosi godišnji izvještaj o svom radu Parlamentu Federacije, Vladi Federacije i ministru, a prema potrebi i šestomjesečni izvještaj;
17) obavještava javnost o svom radu;
18) donosi poslovnik o svom radu i
19) obavlja i druge poslove propisane zakonom i podzakonskim propisima.
(2) Ako se žalba ili pritužba odnosi na državnog službenika ili namještenika Federalnog ministarstva ili Uprave policije, Odbor prosljeđuje žalbu ili pritužbu ministru, odnosno
direktoru policije u roku 15 dana od dana prijema žalbe, odnosno pritužbe.

 

Član 80.

 

(Mišljenje Jedinice za profesionalne standarde)

(1) Ako Odbor po zahtjevu iz člana 79. stav (1) tačka 8) ovog zakona nije saglasan sa mišljenjem Jedinice za profesionalne standarde, dužan je u roku 15 dana od dana
prijema mišljenja tražiti da Jedinica za profesionalne standarde podnese zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskog službenika na kojeg se mišljenje odnosi.
(2) Jedinica za profesionalne standarde dužna je u roku 15 dana od dana prijema akta Odbora iz stava (1) ovog člana podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka disciplinskoj komisiji.

 

Član 81.

 

(Dostavljanje žalbe Jedinici za profesionalne standarde)

 

(1) Odbor će žalbu ili pritužbu izjavljenu na rad policijskog službenika dostaviti Jedinici za profesionalne standarde u roku 15 dana od dana prijema žalbe, koja će obavijestiti Odbor o svim poduzetim radnjama po dostavljenoj žalbi ili pritužbi nakon provedenog internog postupka.
(2) Odbor je dužan dati mišljenje o obavijesti iz stava (1) ovog člana u roku 15 dana od dana prijema obavijesti.

 

Član 82.

 

(Mandat članova Odbora)

 

(1) Mandat članova Odbora je četiri godine i ne može se obnoviti.
(2) Najmanje šest mjeseci prije isteka mandata pokrenut će se procedura za izbor novog Odbora.

 

Član 83.

 

(Uvjeti za imenovanje i razrješenje članova Odbora)

 

(1) Članovi Odbora biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih ili drugih društvenih nauka, sa najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja visoke školske spreme,
a predsjedavajući Odbora mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva na pravnim poslovima rukovodećeg državnog službenika ili kao sudija ili tužilac.
(2) Uvjeti za imenovanje i razrješenje članova Odbora te postupak njihovog imenovanja i razrješenja bliže će se urediti poslovnikom iz člana 79. stav (1) tačka 18) ovog zakona.

 

Član 84.

 

(Poslovi i zadaci koji će se urediti poslovnikom)

 

(1) Poslovi, zadaci i druga pitanja koja se odnose na rad i funkcioniranje Odbora, a koja nisu regulirana ovim zakonom, detaljnije će se propisati poslovnikom iz člana 79. stav (1) tačka 18) ovog zakona.
(2) Poslovnik iz stava (1) ovog člana donosi se uz saglasnost tijela Parlamenta Federacije nadležnog za zakonodavnopravna pitanja.

 

VII. RADNI ODNOSI I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 

1. Radni odnosi

 

Član 85.

 

(Propisi koji se primjenjuju za državne službenike, namještenike i policijske službenike)

 

(1) Zakoni i podzakonski propisi kojima su uređena prava, dužnosti i odgovornosti iz radnih odnosa za državne službenike i namještenike u federalnim organima uprave primjenjuju se i na radne odnose državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva i Uprave policije, osim u pitanjima koja su ovim zakonom drukčije uređena.
(2) Policijski službenici Uprave policije ostvaruju prava, dužnosti i odgovornosti iz radnih odnosa u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima.

 

Član 86.

 

(Radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima rada)

 

(1) Za određena radna mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu i Upravi policije na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima sredstva za plaće stiču se pod istim uvjetima koji važe za državne službenike i namještenike
federalnih organa uprave, uvećana do 30 % osnovne plaće.
(2) Vlada Federacije, na prijedlog ministra, utvrđuje radna mjesta iz stava (1) ovog člana.

 

2. Disciplinska odgovornost

 

Član 87.

 

(Disciplinska odgovornost državnih službenika, namještenika i policijskih službenika)

 

(1) Državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva i Uprave policije disciplinski odgovaraju za povredu službene dužnosti prema propisima o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika i namještenika federalnih organa uprave.
(2) Policijski službenici Uprave policije disciplinski odgovoraju za povredu službene dužnosti prema Zakonu o policijskim službenicima.

 

3. Disciplinska odgovornost direktora policije

 

Član 88.

 

(Disciplinska, krivična i prekršajna odgovornost direktora policije)

 

(1) Direktor policije disciplinski odgovara za povrede službene dužnosti utvrđene u članu 89. ovog zakona koje nastaju kao rezultat njegove krivice.
(2) Krivična odgovornost za krivično djelo i prekršajna odgovornost za prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost direktora policije ako počinjeno krivično djelo ili prekršaj istovremeno predstavlja i povredu službene dužnosti iz člana 89. ovog zakona.
(3) Oslobađanje od krivične odgovornosti ili prekršajne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobađanje od disciplinske odgovornosti direktora policije.

 

Član 89.

 

(Povrede službenih dužnosti direktora policije)

 

Direktor policije disciplinski odgovara za sljedeće povrede službene dužnosti:
1) neizvršavanje ili nesavjesno ili nepravovremeno izvršavanje službenih zadataka predviđenih ovim i drugim zakonima i podzakonskim propisima;
2) zloupotreba službenog položaja;
3) nekorektno i neprofesionalno ponašanje prema policijskim službenicima, državnim službenicima ili namještenicima Uprave policije ili strankama;
4) davanje netačnih podataka koji utiču na donošenje odluka nadležnih organa;
5) odbijanje izvršenja zakonitih naredbi nadležnih organa;
6) sprečavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju njihovih prava pri podnošenju zahtjeva, žalbi, pritužbi, molbi i drugih podnesaka ili neodlučivanje po tim podnescima u zakonskom roku;
7) prikrivanje činjenica o načinu izvršenja službenih zadataka;
8) sprečavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja disciplinskog postupaka protiv državnog službenika, policijskog službenika i namještenika;
9) nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti;
10) davanje i otkrivanje podataka koji su određeni stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka;
11) provođenje aktivnosti koje nisu u skladu s interesima Federalnog ministarstva i Uprave policije, odnosno kojima se narušava ugled Federalnog ministarstva i Uprave policije;
12) učestvovanje u političkim aktivnostima i obavljanje drugih političkih aktivnosti koje nisu u skladu sa službenom dužnošću;
13) protivpravno pribavljanje osobne ili imovinske koristi za sebe ili druge u vezi sa radom;
14) izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično djelo;
15) diskriminacija pri vršenju dužnosti na osnovu: rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu.

Član 90.

 

(Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka)

 

(1) Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka donosi ministar.
(2) Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka mogu podnijeti Nezavisni odbor, radna tijela Parlamenta Federacije nadležna za sigurnost, drugi organi i ministar na vlastiti prijedlog kada u okviru svoje nadležnosti utvrde postojanje osnova sumnje da je direktor policije počinio povredu službene dužnosti iz člana 89. ovog zakona.
(3) U rješenju iz stava (1) ovog člana odredit će se osoba koja će zastupati rješenje o pokretanju disciplinskog postupka pred Nezavisnim odborom, na prijedlog radnih tijela za
sigurnost iz stava (2) ovog člana.
(4) Disciplinski postupak je javan.

 

Član 91.

 

(Vođenja disciplinskog postupka protiv direktora policije)

 

(1) Prvostepeni disciplinski postupak protiv direktora policije vodi i rješenje o izricanju disciplinske sankcije donosi Nezavisni odbor.
(2) Postupak iz stava (1) ovog člana vodi se prema odredbama čl. od 92. do 94. ovog zakona.

 

Član 92.

 

(Drugostepeni disciplinski postupak)

 

(1) Protiv prvostepenog rješenja iz člana 91. ovog zakona može se izjaviti žalba u roku 15 dana od dana prijema rješenja drugostepenoj disciplinskoj komisiji iz stava (2) ovog člana.
(2) Drugostepeni disciplinski postupak vodi drugostepena disciplinska komisija koju ad hoc imenuju radna tijela Parlamenta Federacije nadležna za sigurnost.
(3) Drugostepena disciplinska komisija ima pet članova, od kojih najmanje dva člana moraju biti diplomirani pravnici.
(4) U drugostepenu disciplinsku komisiju ne mogu biti imenovani članovi Nezavisnog odbora.
(5) Rješenje drugostepene disciplinske komisije doneseno po žalbi je konačno i protiv njega se može podnijeti tužba kod nadležnog suda u roku 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Član 93.

 

(Disciplinske sankcije)

 

(1) Za povrede službene dužnosti iz člana 89. ovog zakona mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:
1) pismena opomena,
2) novčana kazna u iznosu do 40% osnovne plaće na period do šest mjeseci,
3) prestanak radnog odnosa.
(2) Pismena opomena se izriče za povrede iz člana 89. tačka 8) ovog zakona.
(3) Disciplinska sankcija prestanka radnog odnosa izriče se u slučaju kada se ocijeni da su izvršene povrede službene dužnosti izazvale teže posljedice za sigurnost u Federaciji i
da je prestanak radnog odnosa jedina odgovarajuća disciplinska sankcija za nastale posljedice.

 

Član 94.

 

(Ovlaštenje za donošenje propisa)

 

Nezavisni odbor će, uz saglasnost radnih tijela Parlamenta Federacije nadležnih za sigurnost, donijeti pravilnik kojim će bliže urediti disciplinski postupak, javnost rada, pravo na
odbranu, saslušanje svjedoka i izricanje disciplinskih sankcija iz člana 93. ovog zakona te druga pitanja koja se odnose na disciplinsku odgovornost direktora policije.

 

Član 95.

 

(Odgovornost zamjenika direktora policije)

 

Zamjenik direktora disciplinski odgovara prema Zakonu o policijskim službenicima za povrede službene dužnosti predviđene za policijske službenike i po postupku uređenom tim
zakonom, osim u slučajevima kada zamjenjuje direktora policije, u tom slučaju disciplinski odgovara prema odredbama čl. od 88. do 94. ovog zakona.

 

VIII - NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

 

Član 96.

 

(Nadležni organi za provođenje nadzora)

 

Nadzor nad provođenjem ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu ovog zakona u Upravi policije i kantonalnim ministarstvima vrši Federalno ministarstvo, a u
odnosu na finansijska sredstva Federalnog ministarstva i Uprave policije nadzor vrši Federalno ministarstvo finansija.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 97.

 

(Poslovi prijevoza opasnih materija i eksplozivnih materija)

 

(1) Do donošenja odgovarajućih zakona i drugih propisa o prijevozu opasnih materija i propisa o eksplozivnim materijama za potrebe privrede, Federalno ministarstvo obavljat će sljedeće poslove:
1) odobravati proizvodnju eksplozivnih materija tipa ANFO na mjestu upotrebe;
2) odobravati promet eksplozivnih materija za upotrebu u privredi;
3) odobravati stavljanje u promet i upotrebu eksplozivnih materija na području Federacije;
4) odobravati prijevoz eksplozivnih materija preko teritorije Federacije u slučaju uvoza, izvoza ili tranzita tih materija preko teritorije Bosne i Hercegovine;
5) vršiti nadzor nad provođenjem stručnog osposobljavanja vozača opasnih materija i izdavati
ADR certifikate o stručnoj osposobljenosti vozača u skladu sa Evropskim sporazumom u međunarodnom prijevozu opasnih roba u drumskom saobraćaju;
6) vršiti nadzor nad proizvodnjom, prometom i prijevozom eksplozivnih materija;
7) koordinirati aktivnostima u oblasti prijevoza opasnih materija i proizvodnje, prometa i prijevoza eksplozivnih materija sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.
(2) Poslove iz stava (1) ovog člana u prvostepenom postupku rješava Uprava policije, a u drugostepenom Federalno ministarstvo.

 

Član 98.

 

(Rokovi za donošenje podzakonskih propisa)

 

(1) Nezavisni odbor će u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz čl. 63. i 94. Ovog zakona.
(2) Radna tijela iz člana 73. ovog zakona će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis iz člana 76. ovog zakona.
(3) Vlada Federacije će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis iz člana 5., člana 10. Stav (2), člana 17., člana 33. stav 2. i člana 86. stav (2) ovog
zakona.
(4) Ministar će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis iz člana 14. tačka 27), čl. 18. i 29., člana 33. stav (4), člana 40., člana 43. tačka 13) i člana
66. stav 5. ovog zakona.

 

Član 99.

 

(Primjena propisa)

 

Do donošenja propisa iz člana 98. ovog zakona primjenjivat će se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 100.

 

(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

 

Ministar će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 19. ovog zakona.

Član 101.

 

(Primjena odredbe ovog zakona)

 

Odredba člana 86. ovog zakona počet će se primjenjivati od sljedeće budžetske godine u kojoj Zakon bude stupio na snagu.

 

Član 102.

 

(Prestanak važenja Zakona)

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 75/13).

 

Član 103.

 

(Stupanje na snagu Zakona)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić