ZAKON
O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA
PODUZEĆA OSTVARENIH RADOM
TERMOELEKTRANA

 

I. PREDMET ZAKONA

 

Članak 1.

 

Ovim zakonom se utvrđuju obveznici, visina i način izdvajanja i usmjeravanja dijela prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana i korištenjem prostora i infrastrukture na kojem se nalaze instalacije, objekti i postrojenja za proizvonju električne energije odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja.

 

Članak 2.

 

Javna poduzeća i druge pravne osobe, koje ostvaruju prihod radom termoelektrana, dužni su za prostore na kojima su izgrađene termoelektrane ili na kojima se nalaze instalacije za
proizvodnju električne energije, odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja, plaćati novčani iznos naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u Federaciji Bosne i Hercegovine sukladno odredbama ovog zakona.

 

Članak 3.

 

Naknada iz članka 2. ovog zakona uplaćuje se u proračun općine, odnosno grada, na čijem području se nalaze termoelektrane, instalacije ili zemljište na kojem se vrši odlaganje
šljake, pepela i sličnog otpada, kao i deponije uglja.

 

Članak 4.

 

(1) Naknada iz članka 2. ovog zakona iznosi 0,0015 KM po kilovatsatu (kWh) proizvedene električne energije.
(2) Visina naknade iz stavka 1. ovog članka procentualno se usklađuje sa svakim povećanjem, odnosno smanjenjem cijene električne energije koju utvrđuje nadležno regulatorno tijelo za električnu energiju Federacije Bosne i Hercegovine i primjenjuje se od dana povećanja odnosno, smanjenja cijene električne energije.

 

Članak 5.

 

(1) Javno poduzeće ili druga pravna osoba iz članka 2. ovog zakona, utvrđuje naknadu na temelju ukupno proizvedenih kilovatsati (kWh) za protekli mjesec tekuće godine.
(2) Naknada se obračunava za protekli mjesec najkasnije do desetog u tekućem mjesecu, a plaćanje se vrši do petnaestog u mjesecu.
(3) Konačan obračun naknade vrši se do 31. siječnja za prethodnu godinu i vrši se konačna isplata za ukupno proizvedenu električnu energiju za prethodnu godinu.

 

Članak 6.

 

Sredstva ostvarena po temelju ovog zakona vode se na posebnom računu proračuna općina, odnosno grada, i koriste se namjenski za poboljšanje životnih uvjeta građana, a naročito za:
- financiranje ili sudjelovanje u financiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i sl.
- izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdrastveni objekti i oprema i sl.)
- financiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj.

 

II. UPRAVNI NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

 

Članak 7.

 

(1) Upravni nadzor, koji obuhvata i inspekcijski nadzor, nad provedbom ovog zakona vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.
(2) Nadzor iz stavka 1. ovog članka naročito se odnosi na kontrolu obračuna, izdvajanje i uplatu naknade sukladno odredbama ovog zakona.

 

III. KAZNENE ODREDBE
Članak 8.

 

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja naknade iz ovog zakona:
- ako ne plati naknadu iz članka 4. ovog zakona,
- ako ne utvrdi naknadu na način iz članka 5. ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se i odgovorna osoba obveznika plaćanja naknade za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić