ZAKON
O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA
PREDUZEĆA OSTVARENIH RADOM
TERMOELEKTRANA

 

I. PREDMET ZAKONA

 

Član 1.

 

Ovim zakonom se utvrđuju obveznici, visina i način izdvajanja i usmjeravanja dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana i korištenjem prostora i infrastrukture na
kojem se nalaze instalacije, objekti i postrojenja za proizvodnju električne energije odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja.

 

Član 2.

 

Javna preduzeća i druga pravna lica, koja ostvaruju prihod radom termoelektrana, dužni su za prostore na kojima su izgrađene termoelektrane ili na kojima se nalaze instalacije za
proizvodnju električne energije, odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja, plaćati novčani iznos naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 3.

 

Naknada iz člana 2. ovog zakona uplaćuje se u budžet općine, odnosno grada, na čijem području se nalaze termoelektrane, instalacije ili zemljište na kojem se vrši odlaganje
šljake, pepela i sličnog otpada, kao i deponije uglja.

 

Član 4.

 

(1) Naknada iz člana 2. ovog zakona iznosi 0,0015 KM po kilovatsatu (kWh) proizvedene električne energije.
(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana procentualno se usklađuje sa svakim povećanjem, odnosno smanjenjem cijene električne energije koju utvrđuje nadležno regulatorno tijelo za električnu energiju Federacije Bosne i Hercegovine i primjenjuje se od dana povećanja odnosno, smanjenja cijene električne energije.

 

Član 5.

 

(1) Javno preduzeće ili drugo pravno lice iz člana 2. Ovog zakona, utvrđuje naknadu na osnovu ukupno proizvedenih kilovatsati (kWh) za protekli mjesec tekuće godine.
(2) Naknada se obračunava za protekli mjesec najkasnije do desetog u tekućem mjesecu, a plaćanje se vrši do petnaestog u mjesecu.
(3) Konačan obračun naknade vrši se do 31. januara za prethodnu godinu i vrši se konačna isplata za ukupno proizvedenu električnu energiju za prethodnu godinu.

 

Član 6.

 

Sredstva ostvarena po osnovu ovog zakona vode se na posebnom računu budžeta općina, odnosno grada, i koriste se namjenski za poboljšanje životnih uslova građana, a naročito za:
- finansiranje ili učešće u finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i sl.
- izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdrastveni objekti i oprema i sl.)
- finansiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj.

 

II. UPRAVNI NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

 

Član 7.

 

(1) Upravni nadzor, koji obuhvata i inspekcijski nadzor, nad provođenjem ovog zakona vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.
(2) Nadzor iz stava 1. ovog člana naročito se odnosi na kontrolu obračuna, izdvajanje i uplatu naknade u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

III. KAZNENE ODREDBE

Član 8.

 

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja naknade iz ovog zakona:
- ako ne plati naknadu iz člana 4. ovog zakona,
- ako ne utvrdi naknadu na način iz člana 5. ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice obveznika plaćanja naknade za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

 

Član 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić