ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM
KNJIGAMA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o matičnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12) u članku 2. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Činjenice i podatci upisani u matične knjige prema stavku 2. ovoga članka mogu se mijenjati ili ispravljati ili upisivati novi podatci samo na temelju odgovarajućih rješenja ili drugih akata
tijela iz članka 7. ovoga zakona i drugih mjerodavnih tijela predviđenih ovim zakonom koja se donose sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju njega. Ta rješenja
donose se na pismeni zahtjev stranaka, a iznimno i po službenoj dužnosti u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i po propisima donesenim na temelju toga zakona.
Matična knjiga rođenih je temeljna matična knjiga za osobne podatke svake osobe koje je upisana u tu knjigu i služi za ustrojavanje ostalih matičnih knjiga i podataka za identifikacijske isprave tako da podatci u ostalim matičnim knjigama i identifikacijskim ispravama moraju biti istovjetni podatcima iz matične knjige rođenih.".

 

Članak 2.

 

U članku 7. u stavku 2. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "čija se mjesna mjerodavnost određuje prema prebivalištu građana, osim u slučajevima za koja je ovim zakonom drukčije određeno.".

 

Članak 3.

 

U članku 10. u stavku 1. u točki 2) na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "s tim što taj ispit polažu i državni službenici matičari koji obavljaju poslove sklapanja
braka.".

 

Članak 4.

 

U članku 11. u stavku 2. na kraju rečenice iza riječi "usavršavanja" dodaju se riječi: "i donijeti plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja.".
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na državne službenike i namještenike koji obavljaju poslove iz područja matičnih knjiga u općinskim i gradskim službama za matične
knjige i ministarstvima unutarnjih poslova kantona i Federacije.".
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 5.

 

U članku 12. u stavku 1. u točki 2) riječi: "i prezime prije sklapanja braka ako je upisano u matične knjige" zamjenjuju se riječima: "i djevojačko (rođeno) prezime majke ako je upisano u matične knjige".

 

Članak 6.

 

Članak 13. mijenja se i glasi:

 

"(Upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih)

 

Upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih obavlja matičar službe za matične knjige općine i grada u kojima majka djeteta ima prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno
prebivalište, upis se obavlja u matičnoj službi općine i grada u kojima je dijete rođeno, što se provodi na temelju prijave rođenja djeteta iz članka 15. ovoga zakona.
Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove, kao i dijete rođeno u prometnom sredstvu.
Djeca stranih državljana čiji je status uređen Zakonom o kretanju i boravku stranaca ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08 i 87/12) i izbjeglice rođene u Federaciji, odnosno Bosni i
Hercegovini, kao i djeca drugih stranaca koji borave u Bosni i Hercegovini upisuju se u matičnu knjigu rođenih prema prijavljenom mjestu prebivališta, a ako nemaju prijavljeno
prebivalište, onda prema prijavljenom mjestu boravišta, a ako nemaju prijavljeno ni boravište niti prebivalište, dijete se upisuje u matičnu knjigu rođenih prema mjestu rođenja djeteta.
U matičnim knjigama rođenih iz stavka 1. ovoga članka za mjesto rođenja djeteta upisuje se općina, odnosno grad u kojima je dijete rođeno, osim u slučajevima za koje je ovim zakonom
drukčije određeno."

 

Članak 7.

U članku 16. u stavku 2. na kraju teksta riječi: "za mjesto rođenja djeteta" zamjenjuju se riječima: "prema članku 13. ovoga zakona.".
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Ako roditelji, odnosno osobe iz članka 15. stavka 2. ovoga zakona nisu prijavili ime djeteta u roku iz stavka 1. ovoga članka, po isteku toga roka osobno ime djetetu određuje tijelo skrbi u roku 30 dana od dana zaprimanja akta matičara, što se obavlja na način predviđen Zakonom o osobnom imenu.".

 

Članak 8.

 

U članku 17. u petom retku iza riječi: "služiti u pravnom prometu" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta briše se.

 

Članak 9.

 

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Upis djeteta iz stavka 1. ovoga članka u matičnu knjigu rođenih obavlja se na temelju pravomoćnog rješenja mjerodavnoga tijela skrbi koje to tijelo dostavlja mjerodavnom
matičaru. Rješenje sadrži: ime, prezime i spol djeteta, dan, mjesec, godinu i sat rođenja, a za mjesto rođenja upisuje se mjesto u kojem je dijete nađeno, dok državljanstvo za to dijete
utvrđuje mjerodavna matična služba općine i grada sukladno propisima o državljanstvu Federacije.".

 

Članak 10.

 

U članku 20. u stavku 1. riječi: "ili po drugoj zakonom predviđenoj osnovi" brišu se, a riječi: "ranijim propisima" zamjenjuju se riječima: "propisima o državljanstvu".
U stavku 2. riječi: "osim u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom drukčije određeno" zamjenjuju se riječima:
 U stavku 3. iza riječi "Hercegovini" dodaju se riječi: "i nije upisana u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini,".

 

Članak 11.

 

U članku 25. stavak 4. mijenja se i glasi:
"Bračni partner koji je sklapanjem braka promijenio svoje prezime nakon prestanka braka može uzeti prezime koje je imao prije sklapanja braka, što se obavlja na način uređen Zakonom o osobnom imenu.".
Stavak 5. briše se.

 

Članak 12.

 

U članku 27. u stavku 2. u trećem retku riječi: "u kojem je smrt nastupila" zamjenjuju se riječima: "u kojem je bilo posljednje prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno
prebivalište, onda posljednje poznato boravište umrle osobe, a ako nema prijavljeno ni prebivalište niti se zna boravište, u tom slučaju upis smrti osobe obavlja se u matičnu knjigu umrlih u mjestu sahrane te osobe u Federaciji".

 

Članak 13.

 

Iza članka 39. dodaje se novi članak 39a. koji glasi:

 

"Članak 39a.

 

(Temeljni i naknadni upis)

 

Upis podataka u matične knjige obavlja se unutar temeljnog i naknadnog upisa.
Upis podataka u matične knjige unutar temeljnog upisa obavlja se bez donošenja posebnog rješenja nakon pribavljanja potrebnih dokaza, a upis podataka unutar naknadnog upisa
obavlja se na temelju posebnog rješenja koje donosi mjerodavno tijelo.
Upis podataka prema stavku 2. ovoga članka obavlja se sukladno odredbama ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega.".

 

Članak 14.

 

U članku 42. naziv i stavak 1. mijenjaju se i glase:

 

"(Naknadni upis u matične knjige)

 

Naknadni upis u matične knjige obavlja se nakon zaključenja temeljnog upisa u matičnu knjigu, a odnosi se na upis svih osoba, činjenica i podataka koji se iz bilo kojih razloga nisu
mogli upisati u matičnu knjigu u propisanom roku unutar temeljnog upisa, kao i upis svih drugih činjenica i podataka koji nastaju poslije zaključenja temeljnog upisa, a prema zakonu se moraju upisati u odgovarajuću matičnu knjigu, te upis promjena za podatke i činjenice upisane u matične knjige koje se na zahtjev stranke promijene, što se provodi na temelju rješenja iz stavka 2. ovoga članka.".
Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Upis osoba, činjenica i podataka i promjene činjenica iz stavka 1. ovoga članka u matične knjige obavlja se samo na temelju rješenja o naknadnom upisu, koje donosi općinska i
gradska služba za matične knjige za pitanja iz svoje mjerodavnosti, a za pitanja koja prema ovom zakonu spadaju u mjerodavnost kantonalnog ministarstva ili tijela skrbi ili Federalnoga ministarstva upisuju se na temelju rješenja tih tijela.
Činjenice i podatci iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju javnih isprava i drugih dokaza utvrđenih propisima donesenim na temelju ovoga zakona, kao i dokaza predviđenih
Zakonom o upravnom postupku."
U stavku 3. u petom retku broj "1" zamjenjuje se brojem "2", a u stavku 4. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "s tim što se prije upisa mora upoznati stranka na
koju se ti podatci odnose.".
Dosadašnji st. 2., 3. i 4. postaju st. 4., 5. i 6.

 

Članak 15.

 

Članak 47. mijenja se i glasi:

 

"(Ispravak podataka nakon zaključenja temeljnog upisa)

 

Ispravak podataka u matičnim knjigama nakon zaključenja temeljnog upisa u matičnoj knjizi obavlja se u sljedećim slučajevima:
1) kada je isti podatak ili činjenica za istu osobu različito upisan u matičnim knjigama ili u matičnim knjigama i identifikacijskim ili drugim ispravama;
2) kada je podatak pogrešno prepisan u matičnu knjigu iz akta mjerodavnog tijela (sudska odluka ili rješenje tijela uprave ili drugog tijela);
3) kada je podatak pogrešno prepisan u matičnu knjigu iz druge matične knjige ili vjerske knjige, na temelju kojih je obavljen upis toga podatka u matičnu knjigu.
Ispravci podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu se obavljati samo na temelju sljedećih akata:
1) za podatke iz toč. 1) i 3) stavka 1. ovoga članka ispravak se obavlja na temelju rješenja koje donosi mjerodavna općinska, odnosno gradska služba za matične knjige;
2) za podatke iz točke 2) stavka 1. ovoga članka ispravak se obavlja na temelju rješenja ili sudske odluke temeljem koje je obavljen pogrešan prijepis u matičnu knjigu, bez donošenja posebnog rješenja.
Utvrđivanje podataka i činjenica koje se odnose na ispravak podataka iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju javnih isprava koje sadrže te podatke ili drugih dokaza koji se koriste u upravnom postupku.
Osobno ime koje je upisano u matičnu knjigu rođenih ne može se mijenjati putem ispravka prema stavku 1. ovoga članka, već samo na temelju rješenja kantonalnog ministarstva o
utvrđivanju osobnog imena koje se donosi prema članku 50a. ovoga zakona, osim u slučajevima kada se radi o pogrešnom prijepisu osobnog imena iz akta mjerodavnog tijela (sudska odluka ili rješenje tijela uprave ili drugog tijela) ili vjerske knjige ili druge matične knjige rođenih temeljem kojih je osobno ime upisano (prepisano) u matičnu knjigu rođenih, o čemu odlučuje općinska i gradska služba za matične knjige prema stavku 2. ovoga članka.
Ispravci podataka iz st. 1. i 4. ovoga članka obavljaju se na temelju pismenog zahtjeva stranke."

 

Članak 16.

 

Iza stavka 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Utvrđivanje identiteta iz stavka 2. ovoga članka sastoji se u tome što se na osnovi različito upisanih osobnih imena pomoću dokaza utvrdi radi li se o istoj osobi, a nakon toga se, u skladu sa zahtjevom stranke, između upisanih osobnih imena utvrđuje jedno osobno ime koje će biti upisano u matičnu knjigu rođenih te osobe i kojim će se služiti u pravnom prometu, a ostala osobna imena se poništavaju.
Odredbe st. 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se i za umrlu osobu.".
Iza članka 50. dodati novi članak 50a. koji glasi:

 

"Članak 50a.

 

(Utvrđivanje identiteta osobe i osobnoga imena te osobe)

 

Utvrđivanje identiteta osobe i osobnoga imena te osobe postoji onda kada je za istu osobu osobno ime različito upisano u matičnu knjigu rođenih i ostale matične knjige ili u matičnu
knjigu rođenih i identifikacijske ili druge isprave te osobe, a vrši se rješenjem koje na zahtjev stranke donosi mjerodavno kantonalno ministarstvo prema stavku 4. ovoga članka.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka za utvrđivanje identiteta osobe sastoji se u tome da se na temelju različito upisanih osobnih imena putem dokaza utvrdi radi li se o istoj osobi, što se
vrši na temelju podataka iz matičnih knjiga, identifikacijskih i drugih isprava i podataka iz službenih evidencija koje o građanima vode kantonalna ministarstva i drugih dokaza, a nakon
toga se prema zahtjevu te osobe utvrđuje jedno osobno ime koje će se upisati u matičnu knjigu rođenih i kojim će se ta osoba služiti u pravnom prometu, a ostala će se imena poništiti.
Utvrđivanje osobnoga imena prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka može se vršiti i za umrlu osobu, što se čini samo u slučaju ako su određeni nasljednopravni ili drugi na zakonu
utemeljeni pravni interesi srodnika vezani uz osobno ime umrle osobe, s tim da u tom postupku ne smiju biti povrijeđena prava trećih osoba stečena pravnim poslovima za života umrloga, što se vrši prema stavku 2. ovoga članka.
Zahtjeve stranke za pitanja iz stavka 1. ovoga članka rješava mjerodavno kantonalno ministarstvo prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, a ako nema prijavljeno prebivalište na
području Federacije, u tom slučaju mjerodavno je kantonalno ministarstvo prema općini i gradu koji vode matičnu knjigu rođenih te osobe, a zahtjeve za umrlu osobu iz stavka 3. ovoga članka rješava kantonalno ministarstvo prema općini i gradu u kojima je umrla osoba imala posljednje prebivalište u Federaciji, a ako se ne može utvrditi to prebivalište, onda se mjerodavnost određuje prema općini i gradu koji vodi matičnu knjigu rođenih za umrlu osobu.
Postupak i način rješavanja zahtjeva iz st. 1. do 4. ovoga članka i upis utvrđenog osobnog imena u matične knjige bliže se uređuje propisom iz članka 79. stavak 1. točka 1) ovoga
Zakona.".

 

Članak 17.

 

U članku 52. u stavku 2. riječi: "grad dužan je" zamjenjuju se riječima: "grad, kanton i Federacija dužni su".

 

Članak 18.

 

Članak 55. mijenja se i glasi:

 

"(Upis činjenica u matične knjige na temelju izvadaka iz matičnih
knjiga inozemnog tijela)

 

Upis činjenica u matične knjige prema odredbama članka 54. ovoga zakona obavlja se na pismeni zahtjev stranke i izvatka iz matične knjige inozemnog tijela koji je stranka dužna priložiti uz zahtjev.
Ako u izvatku matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih inozemnog tijela nema podataka o roditeljima ili bračnom partneru ili o bračnom stanju
ili drugih podataka, u tom se slučaju potrebni podatci utvrđuju na temelju javnih isprava i drugih dokaza koje pribavlja stranka, nakon čega mjerodavna matična služba općine i grada donosi rješenje.
Način upisa podataka iz stavka 1., kao i utvrđivanje činjenica iz stavka 2. ovoga članka, i druga pitanja koja se odnose na rješavanje zahtjeva stranke uređuju se propisom iz članka 79.
stavka 1. točka 1) ovoga zakona.".

 

Članak 19.

 

U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ako stranka želi upisati ime i prezime iz stavka 1. ovoga članka prema pravilima našeg jezika i pisma, taj zahtjev rješava mjerodavno kantonalno ministarstvo prema Zakonu o osobnom imenu.".

 

Članak 20.

 

U članku 58. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Općina, odnosno grad dužni su osigurati posebne prostorije za smještaj i čuvanje matičnih knjiga te rad matičara i drugih službenih osoba na vođenju matičnih knjiga i rješavanju
zahtjeva stranaka za upis podataka i činjenica u matične knjige, što se provodi prema uvjetima utvrđenim propisom donesenim na temelju ovoga zakona.".

 

Članak 21.

 

Članak 69. mijenja se i glasi:

 

"(Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka)

 

Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na slučajeve izdavanja, korištenja i čuvanja osobnih podataka iz matičnih knjiga, a upis, ispravak i promjena podataka u matičnim knjigama po zahtjevu stranaka ili po službenoj dužnosti obavljaju se isključivo na način utvrđen člankom 2. stavkom 3. ovoga zakona unutar provedenog upravnog postupka.".

 

Članak 22.

 

U članku 71. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
"Stranka se može odreći prava na žalbu iz stavka 1. ovoga članka od trenutka primitka rješenja ili zaključka koji se donosi prema ovom zakonu. Odricanje se daje na zapisnik kod tijela koje je donijelo taj akt ili posebnim podneskom.
Do donošenja odluke drugostupanjskog tijela stranka može odustati od već podnesene žalbe, o čemu podnosi pismeni zahtjev za odustanak.
Odricanje ili odustajanje od žalbe ne može se opozvati."

 

Članak 23.

 

Članak 72. mijenja se i glasi:

 

"(Mjerodavnost za upravni nadzor)

 

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona provodi Federalno ministarstvo, koje je ovlašteno osigurati da sva tijela iz članka 7. i druga tijela određena ovim zakonom pravilno
primjenjuju Zakon i podzakonske propise na području Federacije u odnosu na pitanja koja su ovim Zakonom i podzakonskim propisima stavljena u njihovu mjerodavnost.
Unutar upravnog nadzora Federalno ministarstvo ovlašteno je od općinskih i gradskih službi za matične knjige, tijela skrbi i kantonalnih ministarstava tražiti podatke, spise, dokumentaciju i objašnjenja koji se odnose na primjenu ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega u pitanjima koja su ovim zakonom stavljena u njihovu mjerodavnost i potrebni su za praćenje stanja i poduzimanje zakonom predviđenih mjera radi pravilne primjene
ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega, a ta su tijela dužna postupati po tom zahtjevu.
Tijela iz stavka 2. ovoga članka dužna su postupati prema rješenjima i drugim aktima Federalnoga ministarstva koja se donose na temelju ovoga zakona i podzakonskih propisa.
Inspekcijski nadzor nad radom općinskih, odnosno gradskih tijela uprave mjerodavnih za vođenje matičnih knjiga i tijela skrbi obavlja kantonalno ministarstvo sukladno propisu iz stavka 6. ovoga članka.
Inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih ministarstava, a po potrebi i nad radom općinskih, odnosno gradskih tijela uprave mjerodavnih za matične knjige i tijela skrbi ili pritužbi građana
obavlja Federalno ministarstvo. Federalni ministar donijet će propis kojim će pobliže urediti
sadržaj, način i postupak obavljanja inspekcijskog nadzora iz st. 4. i 5. ovoga članka.
Pri obavljanju inspekcijskog nadzora iz st. 4 i 5. ovoga članka inspektori imaju ovlasti inspektora utvrđene Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05)".

 

Članak 24.

 

Iza članka 72. dodaje se novi članak 72a., koji glasi:

 

"Članak 72a.

 

(Posebni uvjeti rada i odgovornost kao temelj za vrjednovanje
poslova)

 

Poslovi vođenja, ažuriranja, čuvanja i rješavanja svih pitanja iz područja matičnih knjiga i matičnog registra predstavljaju iznimno važan i poseban javni interes, kao i osobni interes građana, budući da se radi o temeljnim i najvažnijim evidencijama o osobnim stanjima građana u Federaciji pa se moraju obavljati uz stalni pojačani stupanj psihičkog i fizičkog
napora i odgovornosti matičara i drugih službenih osoba u obavljanju tih poslova, koji moraju biti točni i ažurni, te se stoga sredstva za plaće stječu pod istim uvjetima koji vrijede za
državne službenike i namještenike u općinskim i gradskim službama za upravu, odnosno za razinu kantona i Federacije prema kantonalnim i federalnim tijelima uprave, uvećana od 10%
do 20 % osnovne plaće.
Za provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka mjerodavni su voditelji tijela iz stavka 1. ovoga članka, koji su dužni to pitanje urediti općim aktom o plaćama tih tijela."

 

Članak 25.

U članku 73. u stavku 1. iza točke 6) dodaje se nova točka 7) koja glasi:
"7) ne izdaje podatke o rođenju djeteta na obrascu prijave rođenja djeteta utvrđene propisom iz članka 79. stavka 2. ovoga zakona (članak 79. stavak 5.).".

 

Članak 26.

 

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.500,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba u tijelu uprave ako:
1) ne primjenjuje propise na način utvrđen u članku 2. stavku 3. ovoga zakona;
2) u svome radu primjenjuje elemente diskriminacije (članak 4.);
3) za matičara postavi osobu koja ne ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. ovoga zakona;
4) ne omogućuje matičarima ili drugim službenim osobama koje obavljaju poslove iz područja matičnih knjiga sudjelovanje na stručnom usavršavanju i osposobljavanju ili ne donese plan stručne obuke i ne provodi stručnu obuku matičara i drugih službenih osoba (članak 11.);
5) ne prijavi smrt osobe čiji identitet nije utvrđen u predviđenom roku (članak 28. stavak 4., a u svezi s člankom 27. stavak 2.);
6) ne dostavi podatke radi upisa u matični registar općini, odnosno gradu u kojem se vodi matična knjiga rođenih (članak 34.);
7) ne dostavi podatke o rođenju djeteta općini ili gradu koji vodi matični registar roditelja djeteta u propisanom roku (članak 36. stavak 3.);
8) upis činjenica i podataka u matične knjige obavlja bez rješenja o naknadnom upisu (članak 42. stavak 2.);
9) ne obavijesti mjerodavnog matičara o saznanju da određena osoba nije upisana u matičnu knjigu rođenih ili da joj nije određeno i upisano osobno ime (članak 43. stavak 1.);
10) ispravak podataka u matičnoj knjizi obavlja bez rješenja (članak 47. st. 2. i 4.);
11) mjerodavnom matičaru ne dostavi odgovarajući akt o činjenicama i promjenama u svezi s činjenicama koje se upisuju u matične knjige kao naknadni upis ili bilješka ili ispravak (članak 48.);
12) ne osigura prostoriju za smještaj i čuvanje matičnih knjiga i rad matične službe prema članku 58. stavku 4. ovoga Zakona;
13) zaštitu podataka iz matičnog registra ne osigura na propisani način (članak 68. stavak 4.);
14) ne da podatke potrebne za obnavljanje matičnih knjiga koji su im poznati ili njima raspolaže ili posjeduje ispravu o tim činjenicama (članak 70. stavak 3.);
15) ako ne dostavi tražene podatke, spise, dokumentaciju i obavijesti ili ne postupi prema rješenju ili drugom aktu Federalnoga ministarstava (članak 72. st. 2. i 3.)."
U stavku 2. u prvom retku iza riječi "je" dodaju se riječi:
"općinski načelnik ili gradonačelnik, odnosno".

 

Članak 27.

 

Iza članka 77. dodaje se novi članak 77a. koji glasi:

 

"Članak 77a.

 

(Vođenje matičnih knjiga rođenih i umrlih)

 

Matične knjige rođenih i matične knjige umrlih koje su do dana stupanja na snagu ovoga zakona vodile općinske i gradske službe za matične knjige prema mjestu rođenja djeteta, odnosno mjestu u kojem je nastupila smrt osobe ostaju i dalje u tim matičnim službama i one su mjerodavne za ispravak podataka i naknadne upise u tim knjigama, izdavanje izvadaka i uvjerenja i obavljanje svih drugih poslova koji se odnose na te matične knjige, što se provodi sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga zakona.
Ako se zbog promjene mjesne mjerodavnosti za vođenje matičnih knjiga rođenih (članak 13.) i vođenje matičnih knjiga umrlih (članak 27. stavak 2.) javi višak matičara u službama za
matične knjige iz stavka 1. ovoga članka, u tom slučaju te matičare treba bez objavljivanja javnog natječaja ili oglasa rasporediti u matične službe općine i grada koje preuzimaju
poslove vođenja matičnih knjiga rođenih i matičnih knjiga umrlih, što realiziraju voditelji matičnih službi tih općina i grada zaključivanjem sporazuma sukladno zakonu.".

 

Članak 28.

 

U članku 79. u stavku 1. iza točke 5) dodaje se nova točka 6) koja glasi:
"6) propis o organiziranju godišnjeg okupljanja matičara kao dana matične službe radi promicanja matične djelatnosti i razmjene iskustva na usavršavanju te djelatnosti."
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Zdravstvene ustanove dužne su izdavati podatke o rođenju djeteta na obrascu prijave rođenja djeteta, utvrđenom propisom koji se donosi na temelju stavka 2. ovoga članka."

 

Članak 29.

 

Iza članka 83. dodaju se novi čl. 83a., 83b. i 83c. koji glase:

 

"Članak 83a.

 

(Rješavanje zahtjeva koji su podneseni do donošenja ovoga zakona a nisu okončani)

 

Zahtjevi stranaka podneseni radi rješavanja pitanja u matičnim knjigama koji su pokrenuti a nisu okončani do dana stupanja na snagu ovoga zakona okončat će se prema odredbama
ovoga zakona.

 

Članak 83b.

 

(Primjena odredbe članka 72a. ovoga zakona)

 

Odredba članka 72a. ovoga zakona počet će se primjenjivati od sljedeće proračunske godine računajući od godine u kojoj je ovaj zakon stupio na snagu.

 

Članak 83c.

 

(Pročišćeni tekst Zakona)

 

Ovlašćuju se Zakonodavnopravno povjerenstvo Zastupničkoga doma i Zakonodavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde pročišćeni
tekst ovoga zakona.".

 

Članak 30.
(Stupanje na snagu Zakona)

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić