ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM
KNJIGAMA

 

Član 1.

 

U Zakonu o matičnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12) u članu 2. iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Činjenice i podaci upisani u matične knjige prema stavu 2. ovog člana mogu se mijenjati ili ispravljati ili upisivati novi podaci samo na osnovu odgovarajućih rješenja ili drugih akata
organa iz člana 7. ovog zakona i drugih nadležnih organa predviđenih ovim zakonom koja se donose u skladu s ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. Ta rješenja
donose se na pismeni zahtjev stranaka, a izuzetno i po službenoj dužnosti u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i po propisima donesenim na osnovu tog zakona.
Matična knjiga rođenih je osnovna matična knjiga za lične podatke svakog lica koje je upisano u tu knjigu i služi za ustrojavanje ostalih matičnih knjiga i podataka za identifikacijske isprave tako da podaci u ostalim matičnim knjigama i identifikacijskim ispravama moraju biti istovjetni podacima iz matične knjige rođenih.".

 

Član 2.

 

U članu 7. u stavu 2. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "čija se mjesna nadležnost određuje prema prebivalištu građana, osim u slučajevima za koje je ovim
zakonom drukčije određeno.".

 

Član 3.

 

U članu 10. u stavu 1. u tački 2) na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "s tim što taj ispit polažu i državni službenici matičari koji obavljaju poslove sklapanja braka.".

 

Član 4.

 

U članu 11. u stavu 2. na kraju rečenice iza riječi "usavršavanja" dodaju se riječi: "i donijeti plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja.".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na državne službenike i namještenike koji obavljaju poslove iz oblasti matičnih knjiga u općinskim i gradskim službama za matične knjige i ministarstvima unutrašnjih poslova kantona i Federacije.".
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

 

Član 5.

 

U članu 12. u stavu 1. u tački 2) riječi: "i prezime prije sklapanja braka ako je upisano u matične knjige" zamjenjuju se riječima: "i djevojačko (rođeno) prezime majke ako je upisano u matične knjige".

 

Član 6.

 

Član 13. mijenja se i glasi:

 

"(Upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih)

 

Upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih obavlja matičar službe za matične knjige općine i grada u kojoj majka djeteta ima prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno
prebivalište, upis se obavlja u matičnoj službi općine i grada u kojima je dijete rođeno, što se provodi na osnovu prijave rođenja djeteta iz člana 15. ovog Zakona.
Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na dijete rođeno van zdravstvene ustanove, kao i dijete rođeno u saobraćajnom sredstvu.
Djeca stranih državljana čiji je status uređen Zakonom o kretanju i boravku stranaca ("Službeni glasnik BiH", br. 36/08 i 87/12) i izbjeglice rođene u Federaciji, odnosno Bosni i
Hercegovini, kao i djeca drugih stranaca koji borave u Bosni i Hercegovini upisuju se u matičnu knjigu rođenih prema prijavljenom mjestu prebivališta, a ako nemaju prijavljeno
prebivalište, onda prema prijavljenom mjestu boravišta, a ako nemaju prijavljeno ni boravište niti prebivalište, dijete se upisuje u matičnu knjigu rođenih prema mjestu rođenja djeteta.
U matičnim knjigama rođenih iz stava 1. ovog člana kao mjesto rođenja djeteta upisuje se općina, odnosno grad u kojima je dijete rođeno, osim u slučajevima u kojima je ovim Zakonom drukčije određeno.".

 

Član 7.

 

U članu 16. u stavu 2. na kraju teksta riječi: "za mjesto rođenja djeteta" zamjenjuju se riječima: "prema članu 13. ovog zakona.".
Stav 3. mijenja se i glasi:
"Ako roditelji, odnosno lica iz člana 15. stav 2. ovog zakona nisu prijavila ime djeteta u roku iz stava 1. ovog člana, po isteku tog roka lično ime djetetu određuje organ starateljstva u
roku 30 dana od dana prijema akta matičara, što se obavlja na način predviđen Zakonom o ličnom imenu.".

 

Član 8.

 

U članu 17. u petom redu iza riječi: "služiti u pravnom saobraćaju" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta se briše.

 

Član 9.

 

U članu 18. stav 2. mijenja se i glasi:
"Upis djeteta iz stava 1. ovog člana u matičnu knjigu rođenih obavlja se na osnovu pravomoćnog rješenja nadležnog organa starateljstva koje taj organ dostavlja nadležnom matičaru. Rješenje sadrži: ime, prezime i spol djeteta, dan, mjesec, godinu i sat rođenja, a kao mjesto rođenja upisuje se mjesto u kojem je dijete nađeno, dok državljanstvo za to dijete utvrđuje nadležna matična služba općine i grada u skladu sa propisima o državljanstvu Federacije.".

 

Član 10.

 

U članu 20. u stavu 1. riječi: "ili prema drugoj zakonom predviđenoj osnovi" se brišu, a riječi: "ranijim propisima" zamjenjuju se riječima: "propisima o državljanstvu".
U stavu 2. riječi: "osim u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom drukčije određeno" zamjenjuju se riječima: "ili odluke nadležnog organa Bosne i Hercegovine".
U stavu 3. iza riječi "Hercegovini" dodaju se riječi: "i nije upisano u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini,".

 

Član 11.

 

U članu 25. stav 4. mijenja se i glasi:
"Bračni partner koji je sklapanjem braka promijenio svoje prezime nakon prestanka braka može uzeti prezime koje je imao prije sklapanja braka, što se obavlja na način uređen u Zakonu o ličnom imenu.".
Stav 5. se briše.

 

Član 12.

 

U članu 27. u stavu 2. u trećem redu riječi: "u kojem je smrt nastupila" zamjenjuju se riječima: "u kojem je bilo posljednje prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno prebivalište, onda posljednje poznato boravište umrlog lica, a ako nema prijavljeno
ni prebivalište niti se zna boravište, u tom slučaju upis smrti lica obavlja se u matičnu knjigu umrlih u mjestu sahrane tog lica u Federaciji".

 

Član 13.

 

Iza člana 39. dodaje se novi član 39.a koji glasi:

 

"Član 39.a

 

(Osnovni i naknadni upis)

 

Upis podataka u matične knjige obavlja se u okviru osnovnog i naknadnog upisa.
Upis podataka u matične knjige u okviru osnovnog upisa obavlja se bez donošenja posebnog rješenja nakon pribavljanja potrebnih dokaza, a upis podataka u okviru naknadnog upisa
obavlja se na osnovu posebnog rješenja koje donosi nadležni organ.
Upis podataka prema stavu 2. ovog člana obavlja se u skladu s odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega.".

 

Član 14.

 

U članu 42. naziv i stav 1. mijenjaju se i glase:

 

"(Naknadni upis u matične knjige)

 

Naknadni upis u matične knjige obavlja se poslije zaključenja osnovnog upisa u matičnu knjigu, a odnosi se na upis svih lica, činjenica i podataka koji se iz bilo kojih razloga nisu
mogli upisati u matičnu knjigu u propisanom roku u okviru osnovnog upisa, kao i upis svih drugih činjenica i podataka koji nastaju poslije zaključenja osnovnog upisa, a prema zakonu se moraju upisati u odgovarajuću matičnu knjigu, te upis promjena za podatke i činjenice upisane u matične knjige koje se na zahtjev stranke promijene, što se provodi na osnovu rješenja iz stava 2. ovog člana.".
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Upis lica, činjenica i podataka i promjene činjenica iz stava 1. ovog člana u matične knjige obavlja se samo na osnovu rješenja o naknadnom upisu, koje donosi općinska i gradska
služba za matične knjige za pitanja iz svoje nadležnosti, a za pitanja koja prema ovom zakonu spadaju u nadležnost kantonalnog ministarstva ili organa starateljstva ili Federalnog
ministarstva upisuju se na osnovu rješenja tih organa.
Činjenice i podaci iz stava 1. ovog člana utvrđuju se na osnovu javnih isprava i drugih dokaza utvrđenih propisima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i dokaza predviđenih
Zakonom o upravnom postupku.".
U stavu 3. u petom redu broj "1" zamjenjuje se brojem "2", a u stavu 4. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "s tim što se prije upisa mora upoznati stranka na koju se ti podaci odnose.".
Dosadašnji st. 2., 3. i 4. postaju st. 4., 5. i 6.

 

Član 15.

 

Član 47. mijenja se i glasi:

 

"(Ispravljanje podataka nakon zaključenja osnovnog upisa)

 

Ispravka podataka u matičnim knjigama nakon zaključenja osnovnog upisa u matičnoj knjizi obavlja se u sljedećim slučajevima:
1) kada je isti podatak ili činjenica za isto lice različito upisan u matičnim knjigama ili u matičnim knjigama i identifikacijskim ili drugim ispravama;
2) kada je podatak pogrešno prepisan u matičnu knjigu iz akta nadležnog organa (sudska odluka ili rješenje organa uprave ili drugog organa);
3) kada je podatak pogrešno prepisan u matičnu knjigu iz druge matične knjige ili vjerske knjige, na osnovu kojih je obavljen upis tog podatka u matičnu knjigu.
Ispravke podataka iz stava 1. ovog člana mogu se obavljati samo na osnovu sljedećih akata:
1) za podatke iz tač. 1) i 3) stava 1. ovog člana ispravka se obavlja na osnovu rješenja koje donosi nadležna općinska, odnosno gradska služba za matične knjige;
2) za podatke iz tačke 2) stava 1. ovog člana ispravka se obavlja na osnovu rješenja ili sudske odluke na osnovu koje je obavljen pogrešan prijepis u matičnu knjigu, bez donošenja posebnog rješenja.
Utvrđivanje podataka i činjenica koje se odnose na ispravku podataka iz stava 1. ovog člana obavlja se na osnovu javnih isprava koje sadrže te podatke ili drugih dokaza koji se koriste u
upravnom postupku.
Lično ime koje je upisano u matičnu knjigu rođenih ne može se mijenjati putem ispravke prema stavu 1. ovog člana, već samo na osnovu rješenja kantonalnog ministarstva o utvrđivanju ličnog imena koje se donosi prema članu 50.a. ovog zakona, osim u slučajevima kada se radi o pogrešnom prepisu ličnog imena iz akta nadležnog organa (sudska odluka ili rješenje organa uprave ili drugog organa) ili vjerske knjige ili druge matične knjige
rođenih na osnovu kojih je lično ime upisano (prepisano) u matičnu knjigu rođenih, o čemu odlučuje općinska i gradska služba za matične knjige prema stavu 2. ovog člana.
Ispravke podataka iz st. 1. i 4. ovog člana obavljaju se na osnovu pismenog zahtjeva stranke.".

 

Član 16.

 

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Utvrđivanje identiteta iz stava 2. ovog člana sastoji se u tome da se na osnovu različito upisanih ličnih imena putem dokaza utvrdi da li se radi o istom licu, a nakon toga se u skladu
sa zahtjevom stranke od upisanih ličnih imena utvrđuje jedno lično ime koje će biti upisano u matičnu knjigu rođenih tog lica i kojim će se služiti u pravnom saobraćaju, a ostala lična imena se poništavaju.
Odredbe st. 2. i 3. ovog člana primjenjuju se i na umrlo lice.".
Iza člana 50. dodaje se novi član 50a. koji glasi:

 

"Član 50a.

 

(Utvrđivanje identiteta lica i ličnog imena tog lica)

 

Utvrđivanje identiteta lica i ličnog imena tog lica postoji onda kada je za isto lice lično ime različito upisano u matičnu knjigu rođenih i ostale matične knjige ili u matičnu knjigu
rođenih i identifikacijske ili druge dokumente tog lica, a vrši se rješenjem koje na zahtjev stranke donosi nadležno kantonalno ministarstvo prema stavu 4. ovog člana.
Postupak iz stava 1. ovog člana za utvrđivanje identiteta lica sastoji se u tome da se na osnovu različito upisanih ličnih imena putem dokaza utvrdi radi li se o istom licu, što se vrši na osnovu podataka iz matičnih knjiga, identifikacijskih i drugih isprava i podataka iz službenih evidencija koje o građanima vode kantonalna ministarstva i drugih dokaza, a nakon toga se prema zahtjevu tog lica utvrđuje jedno lično ime koje će se upisati u matičnu knjigu rođenih i kojim će se to lice služiti u pravnom saobraćaju, a ostala imena će se poništiti.
Utvrđivanje ličnog imena prema uvjetima iz stava 1. ovog člana može se vršiti i za umrlo lice, što se čini samo u slučaju ako su određeni nasljednopravni ili drugi na zakonu zasnovani pravni interesi srodnika vezani uz lično ime umrlog lica, s tim da u tom postupku ne smiju biti povrijeđena prava trećih lica stečena pravnim poslovima za života umrlog, što se vrši prema stavu 2. ovog člana.
Zahtjeve stranke za pitanja iz stava 1. ovog člana rješava nadležno kantonalno ministarstvo prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, a ako nema prijavljeno prebivalište na području
Federacije, u tom slučaju nadležno je kantonalno ministarstvo prema općini i gradu koji vode matičnu knjigu rođenih tog lica, a zahtjeve za umrlo lice iz stava 3. ovog člana rješava kantonalno ministarstvo prema općini i gradu u kojem je umrlo lice imalo posljednje prebivalište u Federaciji, a ako se ne može utvrditi to prebivalište, onda se nadležnost određuje prema općini i gradu koji vodi matičnu knjigu rođenih za umrlo lice.
Postupak i način rješavanja zahtjeva iz st. od 1. do 4. ovog člana i upis utvrđenog ličnog imena u matične knjige bliže se uređuje propisom iz člana 79. stav 1. tačka 1) ovog Zakona.".

 

Član 17.

 

U članu 52. u stavu 2. riječi: "grad dužan je" zamjenjuju se riječima: "grad, kanton i Federacija dužni su".

Član 18.

 

Član 55. mijenja se i glasi:

 

"(Upis činjenica u matične knjige na osnovu izvoda iz matičnih
knjiga inozemnog organa)

 

Upis činjenica u matične knjige prema odredbama člana 54. ovog zakona obavlja se na pismeni zahtjev stranke i izvoda iz matične knjige inozemnog organa koji je stranka dužna priložiti uz zahtjev.
Ako u izvodu matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih inozemnog organa nema podataka o roditeljima ili bračnom partneru ili o bračnom stanju
ili drugih podataka, u tom slučaju se potrebni podaci utvrđuju na osnovu javnih isprava i drugih dokaza koje pribavlja stranka, nakon čega nadležna matična služba općine i grada donosi rješenje.
Način upisa podataka iz stava 1., kao i utvrđivanje činjenica iz stava 2. ovog člana i druga pitanja koja se odnose na rješavanje zahtjeva stranke uređuju se propisom iz člana 79. stav 1. tačka 1) ovog zakona.".

 

Član 19.

 

U članu 56. stav 2. mijenja se i glasi:
"Ako stranka želi upisati ime i prezime iz stava 1. ovog člana prema pravilima našeg jezika i pisma, taj zahtjev rješava nadležno kantonalno ministarstvo prema Zakonu o ličnom
imenu.".

 

Član 20.

 

U članu 58. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Općina, odnosno grad dužni su osigurati posebne prostorije za smještaj i čuvanje matičnih knjiga i rad matičara i drugih službenih lica na vođenju matičnih knjiga i rješavanju zahtjeva stranaka za upis podataka i činjenica u matične knjige, što se provodi prema uvjetima utvrđenim propisom donesenim na osnovu ovog zakona.".

 

Član 21.
Član 69. mijenja se i glasi:

 

"(Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka)

 

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka odnosi se samo na slučajeve izdavanja, korištenja i čuvanja ličnih podataka iz matičnih knjiga, a upis, ispravka i promjena podataka u matičnim
knjigama po zahtjevu stranaka ili po službenoj dužnosti obavljaju se isključivo na način utvrđen u članu 2. stav 3. ovog zakona u okviru provedenog upravnog postupka.".

 

Član 22.

 

U članu 71. iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
"Stranka se može odreći prava na žalbu iz stava 1. Ovog člana od trenutka prijema rješenja ili zaključka koji se donosi po ovom zakonu. Odricanje se daje na zapisnik kod organa koji je
donio taj akt ili posebnim podneskom.
Do donošenja odluke drugostepenog organa stranka može odustati od već podnesene žalbe, o čemu podnosi pismeni zahtjev za odustanak.
Odricanje ili odustajanje od žalbe ne može se opozvati.".

 

Član 23.

 

Član 72. mijenja se i glasi:

 

"(Nadležnost za upravni nadzor)

 

Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Federalno ministarstvo, koje je ovlašteno osigurati da svi organi iz člana 7. I drugi organi određeni ovim Zakonom pravilno primjenjuju zakon i podzakonske propise na području Federacije u odnosu na pitanja koja su ovim zakonom i podzakonskim propisima stavljena u njihovu nadležnost.
U okviru upravnog nadzora Federalno ministarstvo ovlašteno je od općinskih i gradskih službi za matične knjige, organa starateljstva i kantonalnih ministarstava tražiti podatke,
spise, dokumentaciju i objašnjenja koja se odnose na primjenu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega u pitanjima koja su ovim Zakonom stavljena u njihovu nadležnost i potrebni su za praćenje stanja i poduzimanje zakonom predviđenih mjera radi pravilne primjene ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, a ti organi su dužni postupati po tom zahtjevu.
Organi iz stava 2. ovog člana dužni su postupati prema rješenjima i drugim aktima Federalnog ministarstva koja se donose na osnovu ovog zakona i podzakonskih propisa.
Inspekcijski nadzor nad radom općinskih, odnosno gradskih organa uprave nadležnih za vođenje matičnih knjiga i organa starateljstva vrši kantonalno ministarstvo u skladu sa propisom iz stava 6. ovog člana.
Inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih ministarstva, a po potrebi i nad radom općinskih, odnosno gradskih organa uprave nadležnih za matične knjige i organa starateljstva ili
pritužbi građana vrši Federalno ministarstvo.
Federalni ministar donijet će propis kojim će bliže urediti sadržaj, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora iz st. 4. i 5. ovog člana.
Pri vršenju inspekcijskog nadzora iz st. 4. i 5. ovog člana inspektori imaju ovlaštenja inspektora utvrđena Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05).".

 

Član 24.

 

Iza člana 72. dodaje se novi član 72a. koji glasi:

 

"Član 72a.

 

(Posebni uvjeti rada i odgovornost kao osnov za vrednovanje poslova)

 

Poslovi vođenja, ažuriranja, čuvanja i rješavanja svih pitanja u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra predstavljaju izuzetno važan i poseban javni interes, kao i lični interes građana, budući da se radi o osnovnim i najvažnijim evidencijama o ličnim stanjima građana u Federaciji pa se moraju obavljati uz stalni pojačani stepen psihičkog i fizičkog napora i odgovornosti matičara i drugih službenih lica u obavljanju tih poslova, koji moraju biti tačni i ažurni, te se stoga sredstva za plaće stiču pod istim uvjetima koji važe za državne službenike i namještenike u općinskim i gradskim službama za upravu, odnosno za nivo kantona i Federacije prema kantonalnim i federalnim organima uprave, uvećana od 10% do 20% osnovne plaće.
Za provođenje odredbe stava 1. ovog člana nadležni su rukovodioci organa iz stava 1. ovog člana, koji su dužni to pitanje urediti općim aktom o plaćama tih organa.".

 

Član 25.

 

U članu 73. u stavu 1. iza tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja glasi:
"7) ne izdaje podatke o rođenju djeteta na obrascu prijave rođenja djeteta utvrđene propisom iz člana 79. stav 2. ovog zakona (član 79. stav 5.).".

 

Član 26.

 

U članu 74. stav 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.500,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj odgovorno lice u organu uprave ako:
1) ne primjenjuje propise na način utvrđen u članu 2. stav 3. ovog zakona;
2) u svom radu primjenjuje elemente diskriminacije (član 4.);
3) za matičara postavi lice koje ne ispunjava uvjete iz člana 10. stav 1. ovog zakona;
4) ne omogućava matičarima ili drugim službenim licima koja obavljaju poslove u oblasti matičnih knjiga učestvovanje na stručnom usavršavanju i osposobljavanju ili ne donese plan stručne obuke i ne provodi stručnu obuku matičara i drugih službenih lica (član 11.);
5) ne prijavi smrt lica čiji identitet nije utvrđen u predviđenom roku (član 28. stav 4., a u vezi sa članom 27. stav 2.);
6) ne dostavi podatke radi upisa u matični registar općini, odnosno gradu u kojem se vodi matična knjiga rođenih (član 34.);
7) ne dostavi podatke o rođenju djeteta općini ili gradu koji vodi matični registar roditelja djeteta u propisanom roku (član 36. stav 3.);
8) upis činjenica i podataka u matične knjige obavlja bez rješenja o naknadnom upisu (član 42. stav 2.);
9) ne obavijesti nadležnog matičara o saznanju da određeno lice nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili da mu nije određeno i upisano lično ime (član 43. stav 1.);
10) ispravku podataka u matičnoj knjizi obavlja bez rješenja (član 47. st. 2. i 4.);
11) nadležnom matičaru ne dostavi odgovarajući akt o činjenicama i promjenama u vezi sa činjenicama koje se upisuju u matične knjige kao naknadni upis ili zabilješka ili ispravka (član 48.);
12) ne osigura prostoriju za smještaj i čuvanje matičnih knjiga i rad matične službe prema članu 58. stav 4. ovog zakona;
13) zaštitu podataka iz matičnog registra ne osigura na propisan način (član 68. stav 4.);
14) ne da podatke potrebne za obnavljanje matičnih knjiga koji su im poznati ili njima raspolaže ili posjeduje ispravu o tim činjenicama (član 70. stav 3.);
15) ne dostavi tražene podatke, spise, dokumentaciju i obavještenja ili ne postupi prema rješenju ili drugom aktu Federalnog ministarstava (član 72. st. 2. i 3.).".
U stavu 2. u prvom redu iza riječi "je" dodaju se riječi: "općinski načelnik ili gradonačelnik, odnosno".

 

Član 27.

 

Iza člana 77. dodaje se novi član 77a. koji glasi:

 

"Član 77a.

 

(Vođenje matičnih knjiga rođenih i umrlih)

 

Matične knjige rođenih i matične knjige umrlih koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona vodile općinske i gradske službe za matične knjige prema mjestu rođenja djeteta, odnosno mjestu u kojem je nastupila smrt lica ostaju i dalje u tim matičnim službama i one su nadležne za ispravke podataka i naknadne upise u tim knjigama, izdavanje izvoda i uvjerenja i
obavljanje svih drugih poslova koji se odnose na te matične knjige, što se vrši u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
Ako se zbog promjene mjesne nadležnosti za vođenje matičnih knjiga rođenih (član 13.) i vođenje matičnih knjiga umrlih (član 27. stav 2.) pojavi višak matičara u službama za
matične knjige iz stava 1. ovog člana, u tom slučaju te matičare treba bez objavljivanja javnog konkursa ili oglasa rasporediti u matične službe općine i grada koje preuzimaju poslove vođenja matičnih knjiga rođenih i matičnih knjiga umrlih, što realiziraju rukovodioci matičnih službi tih općina i grada zaključivanjem sporazuma u skladu sa zakonom.".

 

Član 28.

 

U članu 79. u stavu 1. iza tačke 5) dodaje se nova tačka 6) koja glasi:
"6) propis o organiziranju godišnjeg okupljanja matičara kao dana matične službe radi promocije matične djelatnosti i razmjene iskustva na usavršavanju te djelatnosti.".
Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Zdravstvene ustanove dužne su izdavati podatke o rođenju djeteta na obrascu prijave rođenja djeteta, utvrđenom propisom koji se donosi na osnovu stava 2. ovog člana.".

 

Član 29.

 

Iza člana 83. dodaju se novi čl. 83a., 83b. i 83c. koji glase:

 

"Član 83a.

 

(Rješavanje zahtjeva koji su podneseni do donošenja ovog zakona a nisu okončani)

 

Zahtjevi stranaka podneseni radi rješavanja pitanja u matičnim knjigama koji su pokrenuti a nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona okončat će se prema odredbama
ovog zakona.

 

Član 83b.

 

(Primjena odredbe člana 72.a ovog zakona)

 

Odredba člana 72.a ovog zakona počet će se primjenjivati od sljedeće budžetske godine računajući od godine u kojoj je ovaj zakon stupio na snagu.

 

Član 83c.

 

(Prečišćeni tekst Zakona)

 

Ovlašćuju se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst ovog Zakona."

 

Član 30.

 

(Stupanje na snagu Zakona)

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić