ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU POTPORE ZA
OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE
I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM
NEPOGODOM

 

Članak 1.

 

U Zakonu o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14) u
članku 7. u stavku (5) iza riječi: "stavka (1)" dodaju se riječi: "i stavka (3)".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić