ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O FINANSIRANJU POMOĆI ZA
OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I
OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM
NESREĆOM

 

Član 1.

 

U Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14) u članu
7. u stavu (5) iza riječi: "stava (1)" dodaju se riječi: "i stava (3)".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić