ZAKON
O AMNESTIJI ZA NEDOPUŠTENO DRŽANJE MINSKOEKSPLOZIVNIH
SREDSTAVA I ORUŽJA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom daje oslobađanje od kaznenog gonjenja svim fizičkim i pravnim osobama za kazneno djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz članka 371. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br.: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) i oslobađanje od pokretanja prekršajnog postupka, ako u roku dvije godine, od dana stupanja na snagu ovoga zakona, sukladno ovom zakonu, dragovoljno predaju/prijave minskoeksplozivna sredstva i oružje mjerodavnom tijelu.

 

Članak 2.

 

U smislu ovoga zakona pod minsko-eksplozivnim sredstvima smatraju se:
1. mina: bilo koje eksplozivno sredstvo namijenjeno za uništavanje, ili oštećenje ljudstva i opreme. Ovim su pojmom obuhvaćena: ubojita sredstva postavljena na
tlo, ispod ili iznad tla koja se aktiviraju prisustvom, blizinom ili kontaktom s osobom ili vozilom pomoću mehanizma za aktiviranje na načelu pritiska, potezne
žice, labavljenja ili pritiskanja, isteka vremena, magnetnog djelovanja, elektromagnetne frekvencije, vibracije ili zvučnih impulsa;
2. eksplozivni materijal: sve vrste eksplozivnog praha, nitroglicerin, dinamit, trinitrotoluol (TNT), amonijev nitrat kombiniran s drugim sastojcima radi dobijanja
eksplozivne smjese, te bilo koji drugi oblik visoko eksplozivnih brizantnih materijala, upaljača, detonatora ili detonirajućih sredstava, kemijskih spojeva ili mehaničkih smjesa koje sadrže oksidirajuće ili zapaljive elemente, odnosno druge sastojke u takvom omjeru, količinama ili pakiranju da zapaljene pomoću vatre, trenja, potresa ili nekog drugog načina detoniranja toga spoja ili smjese mogu dovesti do naglog stvaranja ili oslobađanja veoma zagrijanih plinova pod pritiskom, koji mogu proizvesti škodljiv, štetan ili destruktivan učinak na život, dijelove tijela
ili imovinu. U ovu kategoriju ulaze i sve vrste bombi, granata, raketa, projektila, improviziranih bombi ili sličnih sredstava koja sadrže eksplozivni materijal,
zapaljivi materijal ili otrovni plin;
3. sredstva za upućivanje na cilj ili detonatorska sredstva: minsko-eksplozivni pokretači, raketni motorni i pojačivački detonatori, kapsle, inicijatori i upaljači,
inicirajući materijali, uključujući barut, te upaljače za rakete, kao i svi drugi tipovi projektila i granata;
4. pirotehnička sredstva: bilo koja kemijska smjesa koja je, ukoliko se zapali, u stanju egzotehnički reagirati dovodeći do stvaranja svjetlosti, toplote, dima, zvuka ili plina, a koja se, zahvaljujući svom karakterističnom poznatom vremenu sagorijevanja,
može koristiti i za odgodu vatrenog djelovanja. U ova sredstva ne ubrajaju se eksplozivna punjenja i eksplozivi;
5. neeksplodirana ubojita sredstva: municija koja je ispaljena, ispuštena ili izbačena u vidu projektila, ili nije eksplodirala uslijed kvara, konstrukcijske pogreške ili iz bilo kojeg drugog razloga;
6. neuporabljiva ubojita sredstva; ubojita sredstva koja su oštećena, kojima je istekao rok trajanja, napuštena su, nepropisno upakirana ili rasuta bez originalne ambalaže. Ova sredstva mogu se naći na bivšim ratištima i skladišnim prostorima i trebaju biti
kvalificirana kao neuporabljiva, njima može rukovati tehničar za streljivo, ili kvalificirano osoblje za uklanjanje eksplozivnih ubojitih sredstava.
Minsko-eksplozivnim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i minsko-eksplozivna sredstva definirana posebnim propisima.

 

Članak 3.

 

U smislu ovoga zakona oružjem se smatra:
1. oružje: bilo koje smrtonosno ili nesmrtonosno sredstvo, ili komponenta takvog sredstva namijenjenog ili uporabljenog za nanošenje tjelesnih ozljeda, fizičkih oštećenja ili za osiguranje prednosti nad protivničkim snagama na neki drugi način. Ova definicija obuhvaća: sve vrste oružja protuzračne obrane, teško oružje, oružje dugih cijevi, mitraljeze, vojno oružje, pješadijsko oružje, lovačko oružje,
osobno naoružanje (pištolj), trofejno oružje i streljivo;
2. oružje za protuzračnu obranu: svaki top kalibra 20 mm i više predviđen za protuavionsko djelovanje, brzometni topovi kalibra 20 mm i više podešeni za
nišanjenje pod vertikalnim uglom i namijenjeni za uporabu u protuzračnoj odbrani te sustavi za lansiranje s ramena koji se ubrajaju u sustav projektila "ZEMLJA-ZRAK";
3. teško oružje: sve vrste oružja kalibra 75 mm i više uključujući i minobacače 81 mm i više;
4. oružje dugih cijevi: automatske i poluautomatske puške, automati bez obzira na duljinu cijevi namijenjeni za automatsku vatru. U ovu se skupinu ne ubrajaju oruđa koja opslužuju posade;
5. mitraljez: potpuno automatsko oružje koje se puni metcima pomoću redenika, metalnog redenika ili limene kutije i iz kojeg se može pucati samo rafalnom
paljbom;
6. vojno oružje: sva vojna oružja uključujući minobacače kalibra ispod 81 mm i svi mitraljezi ispod 20 mm;
7. pješadijsko vojno oružje: automatski pištolj "škorpion", vojne puške, laki ili srednji mitraljez (ispod 10 mm) koji se mogu uporabiti u vojne svrhe;
8. lovačko oružje: sve vrste oružja predviđene odredbama Zakona o lovstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
4/06) - sačmarice svih kalibara, kuglare s izbočenom cijevi;
9. osobno oružje: pištolj svih vrsta i kalibara izuzev automatskih pištolja;
10. trofejno oružje: vojne puške (poluautomatske i jedinačne paljbe); lovačko oružje i osobno oružje koje se može držati samo kao eksponat pod točno utvrđenim uvjetima (sigurno mjesto držanja, zalivena cijev ili na drugi način onemogućena njegova
uporaba);
11. municija: generički izraz koji obuhvata sve vrste projektila, kao što su: metci, projektili, rakete, barutna punjenja, ručne bombe, bombe i navođeni projektili
zajedno s neophodnim pogonskim gorivom, kapslama, upaljačima, detonatorima, te eksplozivnim i ostalim punjenjima. Ovaj izraz ne ograničava se na one tvari koje se koriste za: osvjetljavanje, signaliziranje, davanje počasti, miniranje, iskopavanje, sječenje, ubrzavanje, usporavanje, odvajanje, katapultiranje osoblja ili materijala, vježbanje, obuku, stražarenje, lovačke igre i sport. Svi njihovi sastavni dijelovi
smatraju se streljivom.
Oružjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i oružje definirano kantonalnim propisima.

 

II. POSTUPAK PREDAJE/PRIJAVLJIVANJA MINSKOEKSPLOZIVNIH
SREDSTAVA I ORUŽJA

 

Članak 4.

 

Fizičke i pravne osobe minsko-eksplozivna sredstva (u daljnjem tekstu: MES) i oružje iz čl. 2. i 3. ovoga zakona mogu dragovoljno prijaviti radi registracije, ili ih predati najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji javne sigurnosti.
O vrsti i količini dragovoljno predatog MES-a i oružja mjerodavno tijelo iz stavka 1. ovoga članka izdaje odgovarajuću potvrdu fizičkim ili pravnim osobama.
Mjerodavno tijelo iz stavka 1. ovoga članka (policijska uprava ili policijska postaja javne sigurnosti) vodi evidenciju primljenog naoružanja.
Evidencija iz stavka 3. ovoga članka sadrži: količinu, vrstu, veličinu, serijski broj (ukoliko postoji), kao i ostale podatke koji se smatraju potrebnim za identifikaciju prijavljenog/primljenog MES-a i oružja.

 

Članak 5.

 

Pod dragovoljnom predajom/prijavom MES-a i oružja u smislu ovoga zakona, podrazumijeva se postupak kojim fizička ili pravna osoba neposredno predaje MES i oružje mjerodavnom tijelu iz članka 4. ovoga zakona s namjerom da ih trajno ustupi,
odnosno postupak kojim fizička ili pravna osoba riječima ili djelom pokazuje namjeru da fizički preda MES i oružje radi njihova trajnog ustupanja.

 

Članak 6.

 

Fizičke i pravne osobe, mogu radi registracije, sukladno važećim propisima, prijaviti MES i oružje iz čl. 2. i 3. ovoga zakona (dobijanje dopuštenja od mjerodavnog tijela za njihovo držanje i nošenje) dokazivanjem ili bez dokazivanja njihova podrijetla.
Pod prijavljenim oružjem radi registracije iz st. 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva se postupak kojim fizička ili pravna osoba neposredno podnosi pisani zahtjev mjerodavnom tijelu (policijskoj upravi ili policijskoj postaji općine na čijem teritoriju
ima prebivalište, odnosno sjedište), s namjerom da ga registrira, odnosno dobije dopuštenje za držanje ili nošenje. Na zahtjev mjerodavnog tijela podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka dužan je pokazati, dati na uvid spomenuta naoružanja kako bi se utvrdila tehnička ispravnost, istinitost navoda o tom naoružanju, kao i provjeriti zaštitne mjere vezano uz držanje trofejnog naoružanja (zalivenost cijevi i sl.).
U pisanom zahtjevu za registraciju oružja moraju se pored osobnih podataka podnositelja zahtjeva navesti i vrsta, serijski broj (ako ga ima) kao i ostali podatci koji se smatraju potrebnim za identifikaciju oružja, odnosno za dobijanje dozvole za držanje i korištenje (dokumentacija o poklonu ili podrijetlu (ako je ima),
uvjerenje o nekažnjavanju za teška kaznena djela, potvrdu o neispravnosti oružja i sl.

 

III. POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD ODGOVORNOSTI

 

Članak 7.

 

Protiv osobe iz članka 1. ovoga zakona koja je dragovoljno predala/prijavila MES ili oružje iz čl. 2. i 3. ovoga zakona, kazneni ili prekršajni postupak neće se pokrenuti.

 

Članak 8.

 

Rješenje o davanju amnestije ili rješenje kojim se odbija davanje amnestije donosi mjerodavna policijska uprava kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova u roku osam dana od dana izdavanja potvrde iz članka 4. stavak 2. ovoga zakona.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba policijskom komesaru kantonalnog ministarstva unutarnjih poslova u roku 15 dana od dana prijema rješenja.
Žalba zadržava izvršenje rješenja.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Provođenje ovoga zakona nadzirat će Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i Federalno ministarstvo pravde.
Amnestija po ovom zakonu trajat će jednu godinu od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 10.

 

Kantonalno ministarstvo unutarnjih poslova dužno je po zahtjevu, a najmanje jednom godišnje, obavještavati Federalno ministarstvo unutarnjih poslova o primjeni ovoga zakona.

 

Članak 11.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Radoje Vidović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić