ZAKON
O GRADU ZENICA

 

Članak 1.

 

Predmet Zakona

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) ovim se zakonom
uspostavlja Grad Zenica, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskoga vijeća i gradonačelnika, donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta,
odredbe zakona koji se stavljaju izvan snage i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.

 

Članak 2.

 

Teritorija

 

Teritoriju Grada Zenice čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Zenica na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 3.

 

Svojstvo

 

Grad Zenica je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

 

Samoupravni organi

 

(1) Samoupravna tijela Grada Zenice su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Zenice poslove iz svoje mjerodavnosti vrše sukladno Ustavu, Zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Tijelo odlučivanja Grada Zenice je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskoga vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Zenice bira se demokratskim putem na izravnim i tajnim izborima na području cijeloga grada.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršno tijelo Grada Zenice je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik grada Zenice bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Članak 7.

 

Statut

 

(1) Grad Zenica ima Statut.
(2) Statutom Grada Zenice propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela,
međusobni odnosi Gradskoga vijeća i gradonačelnika, oblici izravnoga odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Zenice mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Zeničko-dobojskog kantona i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.
(4) Statut Grada Zenice priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskoga vijeća.

 

Članak 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Zenica je pravni sljednik Općine Zenica i ima Ustavom i Zakonom određene mjerodavnosti Grada, i preuzima mjerodavnosti, prava, obveze i imovinu općine,
čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskoga vijeća Zenica i načelnik Općine Zenica, izabrani na Općinskim izborima održanim 07. listopada 2012. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona,
nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskoga vijeća i gradonačelnik Grada Zenice.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao i tijela i službe Grada
Zenice.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju s radom kao Javna poduzeća i ustanove Grada Zenice.

 

Članak 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Zenica održanim 2012. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Zenica u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Članak 10.

 

Prestanak važenja odredaba ranijih zakona

 

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti odredbe članka 4. točka VI. podtočka 14. Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list
RBiH", br. 47/62, 6/65, 14/65, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 28/81, 24/85, 24/86, 33/90, 8/91 i 32/91) i članka 1. točka 63. Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/86, 29/86, 33/90, 32/91, 14/04, 59/05 i 68/05).

 

Članak 11.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić