ZAKON
O GRADU TUZLA

 

Članak 1.

 

Predmet Zakona

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) ovim se zakonom
uspostavlja Grad Tuzla, određuje njegov teritorij, svojstvo, tijela, način izbora gradskoga vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta,
odredbe zakona koji se stavljaju izvan snage i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.

 

Članak 2.

 

Teritorij

 

Teritorij Grada Tuzle čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnoga zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Tuzla na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 3.

 

Svojstvo

 

Grad Tuzla je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

 

Samoupravna tijela

 

(1) Samoupravna tijela Grada Tuzle su gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Tuzle poslove iz svoje mjerodavnosti vrše sukladno Ustavu, Zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskoga vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Tijelo odlučivanja Grada Tuzle je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskoga vijeća određuje se Statutom Grada.
(3) Gradsko vijeće Grada Tuzle bira se demokratskim putem na izravnim i tajnim izborima na području cijeloga grada.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršno tijelo Grada Tuzle je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik grada Tuzle bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).

 

Članak 7.

 

Statut

 

(1) Grad Tuzla ima Statut.
(2) Statutom Grada Tuzle propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela,
međusobni odnosi Gradskoga vijeća i gradonačelnika, oblici izravnoga odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Tuzle mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Tuzlanskoga kantona i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.
(4) Statut Grada Tuzla priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Članak 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Tuzla je pravni sljednik Općine Tuzla i ima Ustavom i Zakonom određene mjerodavnosti Grada, i preuzima mjerodavnosti, prava, obveze i imovinu općine, čiji je
pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskoga vijeća Tuzla i načelnik Općine Tuzla, izabrani na Općinskim izborima održanim 07. Listopada 2012. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona,
nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskoga vijeća i gradonačelnik Grada Tuzle.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao i tijela i službe Grada
Tuzle.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju s radom kao Javna poduzeća i ustanove Grada Tuzle.

 

Članak 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Tuzla održanim 2012. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Tuzle u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Članak 10.

 

Prestanak važenja odredaba ranijih zakona

 

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti odredbe članka 4. točka VI. podtočka 14. Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list
SRBiH", br. 47/62, 6/65, 14/65, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 28/81, 24/85 i 24/86) i ("Službeni list RBiH", br. 33/90, 8/91 i 32/91) i članka 1. točka 63. Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama ("Službeni list SRBiH", br. 24/86, 29/86, 33/90), ("Službeni list RBiH", br. 32/91, 14/04) i ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 68/05).

 

Članak 11.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić