ZAKON
O GRADU TUZLA

 

Član 1.

 

Predmet Zakona

 

U skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) ovim zakonom se uspostavlja Grad Tuzla, određuje njegova teritorija, svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta,
odredbe zakona koji se stavljaju van snage i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

Član 2.

 

Teritorija

 

Teritoriju Grada Tuzle čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Tuzla na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 3.

 

Svojstvo

 

Grad Tuzla je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Član 4.

 

Samoupravni organi

 

(1) Samoupravni organi Grada Tuzle su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Tuzle poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Član 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Organ odlučivanja Grada Tuzle je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada.
(3) Gradsko vijeće Grada Tuzle bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.

 

Član 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršni organ Grada Tuzle je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik grada Tuzle bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Član 7.

 

Statut

 

(1) Grad Tuzla ima Statut.
(2) Statutom Grada Tuzle propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih
organa, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Tuzle mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Tuzlanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Tuzla priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Član 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Tuzla je pravni sljednik Općine Tuzla i ima Ustavom i Zakonom određene nadležnosti Grada, i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine, čiji je pravni
sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Tuzla i načelnik Općine Tuzla, izabrani na Općinskim izborima održanim 07. Oktobra 2012. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju
sa radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Tuzle.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom kao i organi i službe
Grada Tuzle.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju sa radom kao Javna preduzeća i ustanove Grada Tuzle.

 

Član 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Tuzla održanim 2012. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Tuzle u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Član 10.

 

Prestanak važenja odredaba ranijih zakona

 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 4. tačka VI. podtačka 14. Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list
SRBiH", br. 47/62, 6/65, 14/65, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 28/81, 24/85 i 24/86) i ("Službeni list RBiH", br. 33/90, 8/91 i 32/91) i člana 1. tačka 63. Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama ("Službeni list SRBiH", br. 24/86, 29/86, 33/90), ("Službeni list RBiH", br. 32/91, 14/04) i ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 68/05).

 

Član 11.

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić