ZAKON
O GRADU BIHAĆ

 

Članak 1.

 

Predmet Zakona

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) ovim se zakonom
uspostavlja Grad Bihać, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskoga vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora, odredbe zakona koji se stavljaju izvan snage i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

Članak 2.

 

Teritorija

 

Teritoriju Grada Bihaća čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnoga zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Bihać na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 3.

 

Svojstvo

 

Grad Bihać je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

 

Samoupravna tijela

 

(1) Samoupravna tijela Grada Bihaća su gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Bihaća poslove iz svoje mjerodavnosti vrše sukladno Ustavu, Zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Tijelo odlučivanja grada Bihaća je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskoga vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Bihaća bira se demokratskim putem na izravnim i tajnim izborima na području cijeloga grada.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršno tijelo Grada Bihaća je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik grada Bihaća bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Članak 7.

 

Statut

 

(1) Grad Bihać ima Statut.
(2) Statutom Grada Bihaća propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela,
međusobni odnosi Gradskoga vijeća i gradonačelnika, oblici izravnoga odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Bihaća mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Unsko-sanskog kantona i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.
(4) Statut Grada Bihaća priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Članak 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Bihać je pravni sljednik Općine Bihać i ima Ustavom i Zakonom određene mjerodavnosti Grada, i preuzima mjerodavnosti, prava, obveze i imovinu općine, čiji je
pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskoga vijeća Bihać i načelnik Općine Bihać, izabrani na Općinskim izborima održanim 07. Listopada 2012. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju
s radom kao vijećnici Gradskoga vijeća i gradonačelnik Grada Bihaća.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao i tijela i službe Grada
Bihaća.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju sa radom kao Javna poduzeća i ustanove Grada Bihaća.

 

Članak 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Bihać održanim 2012. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Bihaća u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Članak 10.

 

Prestanak važenja odredaba ranijih zakona

 

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti odredbe članka 4. točka IV. podtočka 14. Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list
RBiH", br. 47/62, 6/65, 14/65, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 28/81, 24/85, 24/86, 33/90, 8/91, i 32/91) i članka 1. točka 63. Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama ("Službene novine Federacije BiH" br. 24/86, 29/86, 33/90, 32/91, 14/04, 59/05 i 68/05).

 

Članak 11.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić