ZAKON
O GRADU ŠIROKI BRIJEG

 

Članak 1.

 

Predmet Zakona

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) ovim se zakonom
uspostavlja Grad Široki Brijeg, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskoga vijeća i gradonačelnika, donošenje privremene statutarne odluke,
donošenje statuta, odredbe zakona koje se stavljaju izvan snage i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.

 

Članak 2.

 

Teritorija

 

Teritorij Grada Široki Brijeg čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnoga zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Široki Brijeg na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 3.

 

Svojstvo

 

Grad Široki Brijeg je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

 

Samoupravna tijela

 

(1) Samoupravna tijela Grada Široki Brijeg su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Široki Brijeg poslove iz svoje mjerodavnosti vrše sukladno Ustavu, Zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskoga vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Tijelo odlučivanja Grada Široki Brijeg je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskoga vijeća određuje se Statutom Grada sukladno Zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Široki Brijeg bira se demokratskim putem na izravnim i tajnim izborima na području cijeloga grada.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršno tijelo Grada Široki Brijeg je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Široki Brijeg bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Članak 7.

 

Statut

 

(1) Grad Široki Brijeg ima Statut.
(2) Statutom Grada Široki Brijeg propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih
tijela, međusobni odnosi Gradskoga vijeća i gradonačelnika, oblici izravnoga odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Široki Brijeg mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Zapadno - hercegovačkog kantona i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.
(4) Statut Grada Široki Brijeg priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Članak 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Široki Brijeg je pravni sljednik Općine Široki Brijeg i ima Ustavom i Zakonom određene mjerodavnosti Grada, i preuzima mjerodavnosti, prava, obveze i imovinu općine,
čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskoga vijeća Široki Brijeg i načelnik Općine Široki Brijeg, izabrani na Općinskim izborima održanim 07. listopada 2012. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona
nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskoga vijeća i gradonačelnik Grada Široki Brijeg.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela stupanjem na snagu ovoga zakona nastavljaju s radom kao i tijela i službe Grada
Široki Brijeg.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju s radom kao Javna poduzeća i ustanove Grada Široki Brijeg.

 

Članak 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Široki Brijeg održanim 2012. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Široki Brijeg u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Članak 10.

 

Prestanak važenja odredaba ranijih zakona

 

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti odredbe članka 4. točka IV. podtočka 14. Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list
RBiH", br. 47/62, 6/65, 14/65, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 28/81, 24/85, 24/86, 33/90, 8/91 i 32/91) i članka 1. točka 63. Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/86, 29/86, 33/90, 32/91, 14/04, 59/05 i 68/05).

 

Članak 11.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić