ZAKON
O DOPUNI KAZNENOGA ZAKONA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Kaznenome zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14) u GLAVI XV - KAZNENA
DJELA PROTIV USTAVNOG USTROJSTVA FEDERACIJE, u članku 163. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:
"(5) Tko kazneno djelo iz stavka (1) ovoga članka učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravomoćnom odlukom Međunarodnoga suda pravde, Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćega suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić