ZAKON
O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14) u GLAVI XV - KRIVIČNA
DJELA PROTIV USTAVNOG PORETKA FEDERACIJE, u članu 163. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
"(5) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili
domaćeg suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić