ZAKON
O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE
KAZNENIM DJELOM

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Ovim se zakonom uređuju: uvjeti i postupak oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine, upravljanje privremeno i trajno
oduzetom imovinom i utemeljenje mjerodavnog tijela za upravljanje oduzetom imovinom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(2) Glede odredbe iz stavka 1. ovoga članka postupak se odnosi na:
(a) postupak utvrđivanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom,
(b) postupak osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i
(c) postupak izvršenja odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.
(3) Odredbe drugih zakona kojima se uređuje utvrđivanje, osiguranje oduzimanja,izvršenje odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i upravljanje oduzetom imovinom primjenjuju se samo ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

 

Članak 2.

 

(1) Nitko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu kaznenim djelom.
(2) Sva imovina koja je trajno oduzeta prema odredbama ovoga zakona postaje vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Prilikom postupanja po odredbama ovoga zakona sud i druga tijela koja primjenjuju ovaj zakon su, tijekom trajanja cijeloga postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, dužna voditi računa o ostvarenju prava osoba oštećenih kaznenim djelom, te se skrbiti o zaštiti prava trećih osoba.
(4) Odredbe Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13) (u
daljnjem tekstu: ZKP FBiH) i Kaznenoga zakona Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) (u daljnjem tekstu: KZ FBiH), koje se odnose na podneseni imovinskopravni zahtjev koji isključuje oduzimanje
imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u potpunosti se primjenjuju tijekom postupanja mjerodavnih institucija po odredbama ovoga zakona.
(5) Prema ovom zakonu postupa se na temelju prijedloga tužitelja.
(6) U slučaju da tužitelj u postupku koji se vodi po ovom zakonu ne podnese prijedlog za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, sud će po službenoj dužnosti donijeti odluku o oduzimanju te koristi.

 

Članak 3.

 

Odredbe ovoga zakona primjenjuju se u postupcima za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelima propisanim KZ FBiH za koja se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

 

II. ZNAČENJA IZRAZA U OVOME ZAKONU

 

Članak 4.

 

(1) Pojedini izrazi u ovome zakonu imaju sljedeća značenja:
a) imovina predstavlja stvari i prava koja je stekao učinitelj kaznenog djela ili povezana osoba, a obuhvaća sve stvari i prava koja mogu biti predmet izvršenja te posebice nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite kovine i drago kamenje u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom učinitelja kaznenog djela ili povezane osobe;
b) imovinska korist pribavljena kaznenim djelom, sukladno ovom i drugom zakonu, jeste svako povećanje ili sprječavanje smanjenja imovine koja potječe od kaznenog djela;
c) vlasnik je počinitelj protupravnog djela ili s njim povezana osoba;
d) povezana osoba je: poticatelj ili pomagač u kaznenom djelu; pravni sljednik počinitelja i sudionika u kaznenom djelu ili druge fizičke ili pravne osobe za koje sud utvrdi da su na njih prenesene stvari ili prava koja predstavljaju imovinsku korist pribavljenu kaznenim djelom a da to prenošenje nije bilo u dobroj vjeri;
e) treća osoba je osoba koja tvrdi da u pogledu imovine koja je predmet postupanja prema ovom zakonu ima pravo koje sprječava njegovu primjenu i traži da se osiguranje ili izvršenje proglasi nedopuštenim;
f) predlagatelj osiguranja je mjerodavni tužitelj;
g) protivnik osiguranja je optuženik i povezana osoba;
h) oduzimanjem se smatra privremeno ili trajno oduzimanje imovine pribavljene kaznenim djelom;
i) agencija je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom;
j) posebni postupak za oduzimanje imovinske koristi je opisan u čl. 5., 6. i 7. ovoga zakona, i provodi se u iznimnim slučajevima propisanim ovim zakonom;
k) stranke u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom, u procesnim situacijama vođenja posebnog postupka, po ovom su zakonu tužitelj i vlasnik;
l) ostali izrazi koji su korišteni u ovome zakonu definirani su ZKP FBiH, Zakonom o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), Zakonom o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06) i Zakonom o ovršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br.32/03, 52/03, 33/06,
39/06, 39/09 i 35/12).

 

III. POSTUPAK ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

 

  1. Pokretanje posebnog postupka za oduzimanje imovinske koristi

 

Članak 5.

 

(1) Posebni postupak za oduzimanje imovinske koristi prema odredbama ovoga zakona vodi se kada postoji osnovana sumnja da je učinjenjem kaznenog djela pribavljena imovinska korist, a nisu ispunjeni uvjeti za vođenje kaznenog postupka zbog:
a) smrti osumnjičenika ili optuženika ili
b) bjekstva osumnjičenika ili optuženika, a prijeti opasnost od nastupanja zastare kaznenog gonjenja.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka tužitelj će podnijeti zahtjev kod mjerodavnog suda za pokretanje posebnog postupka za oduzimanje imovinske koristi.
(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sadrži obrazloženje postojanja procesnih prepreka koje su takve prirode da se ne može voditi redovit postupak za oduzimanje imovinske
koristi pribavljene kaznenim djelom.
(4) O zahtjevu tužitelja iz stavka 2. ovoga članka rješenjem odlučuje sud koji bi bio mjerodavan za suđenje u kaznenom postupku za kazneno djelo iz kojeg je pribavljena imovinska korist.
(5) Stranke imaju pravo na žalbu protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka, o kojoj odlučuje Vijeće istoga suda sastavljeno od trojice sudaca.
(6) Nakon pravomoćnosti rješenja iz stavka 4. ovoga članka kojim je pokrenut poseban postupak za oduzimanje imovinske koristi tužitelj će tom sudu podnijeti prijedlog
za oduzimanje imovinske koristi.
(7) Prijedlog iz stavka 6. ovoga članka sadrži: podatke o osobi od koje se oduzima imovinska korist, opis i zakonski naziv kaznenog djela, podatke ili opis imovine koju treba oduzeti, dokaze o imovini koja je predmet oduzimanja a do kojih se došlo provedbom financijske
istrage, dokaze o zakonitim prihodima te osobe, okolnostima koje ukazuju na postojanje očite nesrazmjere između imovine i prihoda te osobe i razloge koji opravdavaju potrebu za trajnim oduzimanjem imovine.
Prijedlog protiv povezane osobe sadrži dokaze da je naslijedio imovinu pribavljenu kaznenim djelom, a prijedlog protiv treće osobe dokaze da je imovina stečena izvršenjem kaznenog djela prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti u cilju
onemogućavanja oduzimanja.
(8) Ukoliko drukčije nije propisano ovim zakonom, sud tijekom posebnog postupka iz stavka 1. ovoga članka shodno primjenjuje odredbe ZKP FBiH.
(9) U slučaju da osumnjičenik ili optuženik koji se nalazio u bjekstvu, a protiv kojeg je pokrenut posebni postupak iz stavka 1. ovoga članka, prije pravomoćnog okončanja
toga postupka postane dostupan, sud pred kojim se vodio taj postupak pozvat će ga radi ispitivanja i predlaganja dokaza u svoju korist.

 

Članak 6.

 

(1) Nakon pravomoćnosti rješenja iz članka 5. stavak 4. Ovoga zakona, kojim je odlučeno da će se provesti posebni postupak za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, sud može nakon podnošenja prijedloga iz članka 5. stavak 7. ovoga zakona održati pretpretresno ročište radi razmatranja pitanja važnih za glavno ročište za oduzimanje imovinske koristi po odredbama ovoga zakona.
(2) Na glavnom ročištu posebnog postupka sud će izvoditi dokaze i po potrebi ispitati povezanu osobu kako bi utvrdio je li imovinska korist pribavljena kaznenim djelom i što čini
imovinsku korist. Nakon što okonča dokazni postupak, sud će:
a) donijeti presudu kojom utvrđuje da je imovinska korist pribavljena protupravnim djelom koje sadrži zakonske elemente kaznenoga djela,
b) utvrditi sastav, odnosno vrijednost imovinske koristi, točnije koje stvari i prava predstavljaju imovinsku korist pribavljenu protupravnim djelom i njihovu novčanu protuvrijednost,
c) utvrditi da te stvari ili prava postaju vlasništvo, odnosno imovina Federacije Bosne i Hercegovine,
d) naložiti povezanoj osobi da Federaciji Bosne i Hercegovine odmah preda određene stvari, odnosno na nju prenese određena prava, ukoliko ona već nisu prešla na Federaciju Bosne i Hercegovine, ili da isplati njihov novčani iznos koji je srazmjeran pribavljenoj imovinskoj koristi u roku 15 dana od dana pravomoćnosti presude,
e) odrediti da se u javnim knjigama ili registru koji se vode kod mjerodavnih tijela izvrši upis prava vlasništva u korist Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Postupak prema st. 1. i 2. ovoga članka vodi se prema odgovarajućim pravilima kaznenog postupka. Za donošenje presude iz stavka 2. ovoga članka isključivo je mjerodavan sud koji bi bio mjerodavan za vođenje kaznenog postupka za kazneno djelo kojim je pribavljena imovinska korist.
(4) Ako osumnjičenik ili optuženik iz stavka 2. ovoga članka, odnosno povezana osoba sami ne uzmu branitelja, sud će im postaviti branitelja po službenoj dužnosti, odnosno odrediti skrbnika imovine u slučaju smrti osumnjičenika ili optuženika.
(5) Ukoliko sud ne utvrdi da je osumnjičenik ili optuženik počinio protupravno djelo i pribavio imovinsku korist, ili je imovinska korist obuhvaćena dosuđenim imovinskopravnim
zahtjevom, sud će postupiti prema odredbi članka 11. st. 2. i 3. ovoga zakona.
(6) Protiv presude iz stavka 2. ovoga članka stranke imaju pravo žalbe izravno višem sudu.
(7) Nakon pravomoćnosti presude iz stavka 2. ovoga članka sud će je dostaviti Agenciji na daljnje postupanje.

 

Članak 7.

 

(1) Prijedlog tužitelja za pokretanje posebnog postupka iz članka 5. stavka 3. ovoga zakona ne podliježe zastari.
(2) Ukoliko prije potvrđivanja optužnice ili tijekom trajanja kaznenog postupka dođe do njegove obustave ili prekida zbog smrti ili bjekstva osumnjičenika ili optuženika, a postoji osnovana sumnja da je pribavljena imovinska korist kaznenim djelom, posebni postupak za oduzimanje te koristi po ovom zakonu bit će nastavljen na zahtjev tužitelja.
(3) Tužitelj je dužan podnijeti zahtjev iz stavka 2. Ovoga članka, te prikupljati dokaze i izviđati okolnosti koje su važne za utvrđivanje pribavljene imovinske koristi.
(4) Podnošenjem zahtjeva za pokretanjem postupka po ovom zakonu prekida se rok zastare.

 

B. Financijska istraga

 

Članak 8.

 

(1) Ukoliko je to potrebno za sveobuhvatno utvrđivanje stvarnog podrijetla, vrijednosti i strukture imovinske koristi za koju postoje osnovi sumnje da je pribavljena kaznenim
djelom, mjerodavni tužitelj može izdati naredbu za provedbu financijske istrage.
(2) Ukoliko drukčije nije propisano ovim zakonom, primjenjuju se odredbe zakona o kaznenom postupku koje uređuju uvjete i načine provedbe pojedinih radnji koje po
svojoj svrsi i sadržaju čine radnje financijske istrage.
(3) Sva tijela vlasti i institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebice tijela unutarnjih poslova u kantonima i Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija
za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine će, u okviru svojih mjerodavnosti, postupati sukladno nalozima tužitelja koji je donio naredbu o provedbi financijske istrage na temelju ovoga zakona.

 

Članak 9.

 

(1) Cilj financijske istrage je prikupljanje svih dokaza koji ukazuju na opseg, iznos, vrstu, stvarnu vrijednost i druge okolnosti u svezi sa zakonitim prihodima osumnjičenika ili
optuženika, odnosno povezane osobe, njihovim troškovima života i stvarnim mogućnostima zakonitog stjecanja imovine za koju postoje osnovi sumnje da je pribavljena kaznenim djelom.
(2) O rezultatima provedenih mjera i radnji institucija koja je dobila naredbu tužitelja iz stavka 1. ovoga članka sačinjava izvješće u kojem se navode svi podatci i informacije do
kojih se došlo tijekom financijske istrage. Uz izvješće se prilažu svi prikupljeni dokazi, isprave, službene zabilješke i drugi materijali koji mogu poslužiti kao izvor saznanja za
tužitelja.
(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se tužitelju koji je donio naredbu iz članka 8. ovoga zakona najkasnije u roku tri mjeseca od dana dostavljanja naredbe na postupanje. Ako se financijska istraga ne završi u roku šest mjeseci od donošenja naredbe o provođenju financijske istrage, potrebne mjere kako bi se ova istraga okončala poduzet će kolegij tužiteljstva.
(4) Ako je za realiziranje naredbe o provedbi financijske istrage potrebno poduzimati radnje dokazivanja, primijenit će se odgovarajuće odredbe Zakona o kaznenom postupku.
(5) Sve dokaze do kojih se došlo provedbom financijske istrage postupajući tužitelj može koristiti u redovitom ili posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi.
(6) Tužitelj će naredbom obustaviti financijsku istragu ukoliko se ustanovi da nema dovoljno dokaza da su osumnjičenik ili optuženik, odnosno povezana osoba pribavili imovinsku
korist iz kaznenog djela.
(7) Protiv odluke tužitelja iz prethodnog stavka ovoga članka moguće je uložiti pritužbu uredu glavnog tužitelja.
(8) Tužitelj može ponovno otvoriti financijsku istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da su osumnjičenik ili optuženik, odnosno povezana osoba pribavili imovinsku korist iz kaznenog djela.
(9) Tužitelj okončava financijsku istragu kada nađe da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podnijeti prijedlog za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom po odredbama ovoga zakona.

 

C. Postupanje suda u redovitom postupku za oduzimanje imovinske koristi

 

Članak 10.

 

(1) Imovinsku korist pribavljenju kaznenim djelom utvrđuje sud svojom presudom kojom je optuženik oglašen krivim.
(2) Presuda iz stavka 1. ovoga članka donosi se na temelju prijedloga za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom koji podnosi mjerodavni tužitelj prilikom
podizanja optužnice.
(3) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka sadrži: podatke o osobi od koje se oduzima imovinska korist, opis i zakonski naziv kaznenog djela, podatke ili opis imovinske koristi koju
treba oduzeti, dokaze o imovini koja je predmet oduzimanja a do kojih se došlo provođenjem financijske istrage, dokaze o zakonitim prihodima te osobe i okolnostima koje ukazuju
na postojanje očite nesrazmjere između imovine i prihoda te osobe. Prijedlog protiv povezane osobe sadrži dokaze da je naslijedila imovinu pribavljenu kaznenim djelom, a prijedlog protiv treće osobe dokaze da je imovina stečena izvršenjem kaznenog djela prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti radi onemogućavanja oduzimanja.
(4) Sud će presudom iz stavka 1. ovoga članka oduzeti i imovinsku korist pribavljenu kaznenim djelom za koju tužitelj pruži dovoljno dokaza da se opravdano vjeruje da je
takva imovinska korist pribavljena izvršenjem kaznenog djela, a počinitelj nije pružio dokaze da je korist pribavljena zakonito.
(5) Dio izreke presude iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na utvrđivanje i oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom mora biti obrazložen.
(6) Protiv presude iz stavka 1. ovoga članka stranke imaju pravo žalbe izravno višem sudu.
(7) Nakon pravomoćnosti presude iz stavka 1. ovoga članka sud će ju dostaviti Agenciji na mjerodavno postupanje.

 

Članak 11.

 

(1) Presudom suda kojom se optuženik oglašava krivim također se utvrđuje:
a) koje stvari ili prava predstavljaju imovinsku korist pribavljenu kaznenim djelom i njihovu novčanu protuvrijednost,
b) da te stvari i prava postaju vlasništvo, odnosno imovina Federacije Bosne i Hercegovine,
c) da optuženik ili povezane osobe moraju odmah predati Federaciji Bosne i Hercegovine određene stvari, odnosno na nju prenijeti određena prava, ukoliko ona već nisu prešla na Federaciju Bosne i Hercegovine, ili da isplati njihov novčani iznos koji je srazmjeran pribavljenoj imovinskoj koristi u roku 15 dana od dana pravomoćnosti presude,
d) da se u javnim knjigama ili registrima koji se vode kod mjerodavnih tijela izvrši upis prava vlasništva u korist Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Ako sud odbije prijedlog tužitelja za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, podatci iz spisa bit će dostavljeni Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
na daljnje postupanje.
(3) Ako optuženik nije oslobođen optužbe, a dosuđen je imovinskopravni zahtjev, primijenit će se odgovarajuće odredbe ZKP FBiH i KZ FBiH.

 

Članak 12.

 

(1) Ako su nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, to ne utječe na odredbe ovoga zakona.
(2) Federacija Bosne i Hercegovine je:
a) razlučni povjeritelj u pogledu ostvarivanja novčanih potraživanja iz odluka donesenih prema odredbama ovoga zakona koje su bile osigurane prema odredbama ovoga zakona, ako je to osiguranje određeno na stvarima ili pravima upisanim u javnu knjigu ili registar,
b) izlučni povjeritelj u pogledu predmeta koji su njezina imovina na temelju odredaba ovoga zakona.

 

Članak 13.

 

(1) Tijekom trajanja postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom po ovom zakonu sud može narediti državnim tijelima, bankama, financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama da dostave podatke i informacije nužne za donošenje odluka po ovom zakonu.
(2) Ukoliko je potrebno, sud može narediti pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka da dostave izvješće glede utvrđivanja činjenica potrebnih za donošenje odluka
prema ovom zakonu.
(3) Sve će pravne i fizičke osobe kojima je naredbom suda iz stavka 1. ovoga članka naređeno postupanje postupati s naročitom žurnošću.
(4) U naredbi za dostavljanje podataka i informacija iz stavka 1. ovoga članka, sud određuje rok u kojem se ona mora izvršiti, koji ne može biti dulji od mjesec dana.
(5) Za neizvršavanje naredbe iz stavka 1. ovoga članka u postavljenom roku ili nepotpuno izvršavanje naredbe, sud može svojim rješenjem kazniti pravnu osobu novčanom kaznom u iznosu do 200.000,00 KM, a fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi ili državnom tijelu novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM. Ako fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi kojoj je izrečena ova kazna i nakon toga ne postupi po
naredbi suda, može biti kažnjena kaznom zatvora do izvršenja naredbe, a najdulje tri mjeseca.
(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka može se izjaviti žalba izravno višem sudu, koja ne odgađa njegovo izvršenje.
(7) Za neizvršavanje naredbe suda iz stavka 1. ovoga članka osumnjičenik i optuženik ne mogu biti kažnjeni.

 

Članak 14.

 

(1) Ako sud utvrdi tijekom postupka koji se vodi prema odredbama ovoga zakona da su kaznenim djelom pribavljeni predmeti koji se po KZ FBiH moraju oduzeti, donijet će rješenje o oduzimanju tih predmeta.
(2) Ako Zakonom nije drukčije propisano, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi sud pred kojim se vodio postupak, nakon što je postupak završen ili obustavljen. Protiv ovoga rješenja dozvoljena je žalba o kojoj odlučuje izravno viši sud.

 

Članak 15.

 

Prilikom donošenja presude o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom po ovom zakonu, sud neće priznati kao troškove sredstva koja su uložena u pripremanje, počinjenje, sudioništvo ili prikrivanje kaznenog djela.

 

D. Osiguranje oduzimanja imovinske koristi

 

Članak 16.

 

(1) U postupku osiguranja privremenom mjerom prema ovom zakonu pretpostavlja se postojanje opasnosti da potraživanja Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom neće moći biti ostvarena, ili da će njihovo ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena.
(2) Osiguranje iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti i prije nego što je osumnjičeniku, optuženiku ili povezanoj osobi omogućeno da se očituje o prijedlogu tužitelja za
određivanje mjera osiguranja.

 

Članak 17.
(1) U cilju osiguranja imovinske koristi za koju se sumnja da je pribavljena kaznenim djelom, tužitelj može tijekom ili nakon okončanja kaznenog postupka, ili kada nisu ispunjeni
uvjeti za vođenje kaznenog postupka zbog okolnosti iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona, predložiti osiguranje bilo kojom privremenom mjerom kojom se najučinkovitije
može postići svrha osiguranja.
(2) Osiguranje imovinske koristi iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti:
a) zabranom otuđenja i opterećenjem nekretnine ili stvarnih prava upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama, oduzimanjem nekretnine i njezinim povjeravanjem na čuvanje i upravljanje Agenciji,
b) zabranom osumnjičeniku, optuženiku ili povezanoj osobi da otuđi, sakrije, optereti ili raspolaže pokretnom imovinom, oduzimanjem i povjeravanjem tih stvari na čuvanje Agenciji,
c) oduzimanjem gotovog novca i vrijednosnih papira, te njihovom predajom Agenciji,
d) zabranom dužniku osumnjičenika, optuženika ili povezane osobe da im dragovoljno ispuni svoju obvezu, te zabranom osumnjičeniku, optuženiku ili povezanoj osobi da primi ispunjenje te obveze, odnosno da raspolažu svojim potraživanjima,
e) nalogom banci ili drugoj pravnoj osobi da osumnjičeniku, optuženiku ili povezanoj osobi uskrati da na temelju njihovog naloga izvrši isplatu novčanih sredstava s njihova računa, u vrijednosti za koju je određena privremena mjera,
f) zabranom otuđenja ili opterećenja dionica, vrijednosnih papira, udjela u fondovima, udjela ili poslovnog udjela uz zabilježbu zabrane kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Registru gospodarskih društava, zabranom korištenja ili raspolaganja pravima temeljem takvih dionica, vrijednosnih papira, udjela u fondovima, udjela ili poslovnih udjela, njihovim povjeravanjem na upravljanje Agenciji ili postavljanjem privremene uprave u društvu,
g) zabranom dužniku osumnjičenika, optuženika ili povezane osobe da im preda stvari, prenese pravo, ili obavi drugu novčanu transakciju.
(3) O prijedlogu tužitelja za određivanje privremenih mjera iz stavka 1. ovoga članka rješenjem odlučuje sud koji bi bio mjerodavan za suđenje u kaznenom postupku za kazneno
djelo iz kojeg je pribavljena imovinska korist koja je predmet osiguranja. Ovo rješenje mora sadržati i točno vrijeme na koje je privremena mjera određena, nakon čega sud ovisno o ishodu kaznenog postupka ili posebnog postupka za oduzimanje imovinske koristi donosi rješenje o produljenju privremene mjere ili rješenje o ukidanju privremene mjere.
(4) Rješenje kojim se određuju mjere osiguranja do podizanja optužnice donosi sudac za prethodni postupak, nakon podizanja optužnice do njezina potvrđivanja sudac za
prethodno saslušanje, a nakon potvrđivanja optužnice, sudac pojedinac ili vijeće kaznenog odjeljenja suda sukladno ZKP FBiH, najkasnije u roku sedam radnih dana od dana podnošenja prijedloga tužitelja iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Ako se radi o prijedlogu za osiguranje oduzimanja imovinske koristi koji se podnosi u okviru posebnog postupka iz članka 5. ovoga zakona, o njemu odlučuje sud koji bi bio mjerodavan za suđenje u kaznenom postupku za kazneno djelo iz kojeg je pribavljena imovinska korist.
(6) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba izravno višem sudu u roku tri dana od dana njegove dostave. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
(7) Izvršenje rješenja iz stavka 3. ovoga članka provodi sud, Agencija ili drugo tijelo određeno Zakonom.
(8) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se sudu, Agenciji ili drugom tijelu mjerodavnom za njegovo izvršenje odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana
nakon dana donošenja rješenja.
(9) Postupak izvršenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka smatra se žurnim.

 

Članak 18.

 

(1) Ako je privremenu mjeru potrebno upisati u javne knjige, javne registre ili registre, odluka suda sadržat će i nalog za upis privremene mjere u javne knjige, javne registre ili registre.
(2) Ako je privremenu mjeru potrebno brisati iz javnih knjiga, javnih registara ili registara, odluka će suda sadržati i nalog za brisanje privremene mjere u javnim knjigama, javnim
registrima ili registrima.
(3) U postupku iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne naplaćuju se pristojbe, osim u slučajevima kada se upis i brisanje privremene mjere vrši u registru, za što se iz sredstava prikupljenih prodajom oduzete imovine prema odredbama ovoga zakona plaća naknada utvrđena posebnim propisima.

 

Članak 19.

 

Pravni posao kojim protivnik osiguranja nakon upisa privremene mjere u javnu knjigu ili registar raspolaže stvarima ili pravom koje je predmet osiguranja, nema pravnog djelovanja.

 

Članak 20.

 

(1) Ako je prijedlog iz članka 17. stavka 1. ovoga zakona podnesen u slučajevima kada nisu ispunjeni uvjeti za vođenje kaznenog postupka zbog okolnosti iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona, osiguranje privremenom mjerom bit će ukinuto ako u roku dvije godine od dana kada je ta mjera određena ne bude određena rasprava za odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu ili podnesen zahtjev iz članka 5. stavka 2. ovoga zakona.
(2) Privremena se mjera može ukinuti ili zamijeniti drugom prije isteka vremena na koje je ona određena ili prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, ako sud na prijedlog protivnika osiguranja utvrdi da ona nije potrebna ili da se osiguranje može postići drugom privremenom mjerom, te ako protivnik osiguranja ili treća osoba položi jamstvo.
Jamstvo se uvijek daje u gotovom novcu, a iznimno u stvarima ili pravima koja se, po ocjeni suda, mogu unovčiti u kratkom roku.
(3) Ako je privremena mjera određena na vrijeme koje je kraće od roka iz stavka 1. ovoga članka, predlagatelj osiguranja može predložiti da se trajanje privremene mjere produlji.
(4) Na postupak ukidanja, produljenja, zamjene ili određivanja dodatne privremene mjere odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 17. ovoga zakona.

 

Članak 21.

 

(1) Osiguranje privremenom mjerom može trajati najdulje 60 dana nakon što sud dostavi predlagatelju osiguranja obavijest o tomu da je presuda iz čl. 6., 10. i 11. Ovoga zakona postala pravomoćna.
(2) Ako je presuda iz čl. 6., 10. i 11. ovoga zakona pobijana žalbom, rok iz stavka 1. ovoga članka teče od dana kad je predlagatelju osiguranja dostavljena odluka drugostupanjskog
suda kojom je ona potvrđena.

 

Članak 22.

 

(1) Za štetu koja je posljedica privremene mjere radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom odgovara Federacija Bosne i Hercegovine.
(2) Protivnik osiguranja može pokrenuti parnični postupak za naknadu štete pred mjerodavnim sudom u roku godinu dana računajući od pravomoćnosti presude kojom je optuženik oslobođen ili je optužba odbijena ili kojom je odbijen prijedlog za donošenje presude iz članka 6. ovoga zakona.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka protivnik osiguranja može pokrenuti parnični postupak u roku 30 dana od dana kad je odbijen zahtjev za medijaciju.

 

E. Zaštita prava treće osobe

 

Članak 23.

 

(1) Treća osoba ima pravo podnijeti prigovor do donošenja rješenja o izvršenju i tražiti da se privremena mjera ukine.
(2) O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka odlučuje sud koji je donio rješenje o osiguranju privremenom mjerom. Protiv toga rješenja dopuštena je žalba u roku tri dana od dana
njegove dostave. Žalba ne odgađa izvršenje osiguranja određenog prema ovom zakonu. O žalbi odlučuje neposredno viši sud.
(3) Ako treća osoba dokazuje svoje pravo javnom ispravom ili se postojanje toga prava može utvrditi na temelju pravila o zakonskim pretpostavkama, žalba odgađa provedbu rješenja
o osiguranju privremenom mjerom.

 

IV. OVRHA

 

Članak 24.

 

(1) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, ovrha radi oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom određuje se i provodi na prijedlog Federalnoga pravobraniteljstva Federacije BiH sukladno Zakonu o ovršnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(2) Za donošenje rješenja o ovrsi na temelju presude kojom se oduzima imovinska korist pribavljena kaznenim djelom i donošenjem drugih odluka u tom postupku, mjerodavan je
općinski sud koji je mjesno mjerodavan u sjedištu suda, koji je donio presudu iz čl. 6. i 10. ovoga zakona.
(3) Za provedbu ovrhe na temelju rješenja iz stavka 2. ovoga članka mjerodavan je sud.
(4) Sud provedbu ovrhe rješenja iz stavka 2. ovoga članka može u potpunosti ili djelomice povjeriti Agenciji.

 

V. UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

 

A. Ustrojstvo i mjerodavnosti Agencije

 

Članak 25.

 

(1) U cilju obavljanja poslova i provedbe mjera predviđenih ovim zakonom, utemeljuje se Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (u daljnjem tekstu: Agencija).
(2) Sjedište Agencije je u Sarajevu, a može imati i posebne organizacijske jedinice izvan svoga sjedišta što se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
(3) Sredstva potrebna za rad Agencije osiguravaju se u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, a mogu se osigurati i iz drugih izvora, sukladno Zakonu.
(4) Državna i druga tijela, javne službe i organizacije obvezne su pružiti potporu Agenciji u njezinom radu.

 

Članak 26.

 

(1) Agencija je samostalna federalna upravna organizacija koja ima svojstvo pravne osobe.
(2) Agencijom upravlja i rukovodi ravnatelj, kojeg nakon provedene natječajne procedure postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
(3) Ravnatelj ima status rukovodećeg državnog službenika.
(4) Ravnatelj Agencije bit će imenovan najkasnije u roku 60 dana, od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Vlada Federacije BiH imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ukoliko u ovome roku ne bude imenovan ravnatelj.
(5) Ravnatelj ne smije biti član tijela političke stranke. Ravnatelj Agencije bira se na mandat od četri godine, a jedna osoba može biti imenovana najviše u dva mandata uzastopce.

 

Članak 27.

 

Na radnopravni status osoba uposlenih u Agenciji primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i Zakona o namještenicima u Federaciji BiH.

 

Članak 28.

 

Ravnatelj rukovodi Agencijom, zastupa i predstavlja Agenciju te odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-financijskog poslovanja Agencije.

 

Članak 29.

 

Ravnatelj je dužan svakih šest mjeseci podnijeti izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Agencije Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja ga dostavlja Parlamentu
Federacije BiH na usvajanje. Ukoliko izvješće ne bude usvojeno, Vlada Federacije BiH pokreće postupak za razrješenje ravnatelja Agencije.

 

Članak 30.

 

(1) Agencija je mjerodavna za:
a) upravljanje privremeno oduzetom i oduzetom imovinom po odredbama ovoga i drugih zakona,
b) provedbu analiza u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom,
c) stručnu edukaciju iz područja financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom,
d) obavljanje i drugih poslova propisanih ovim zakonom.
(2) Agencija nema operativne mjerodavnosti za provedbu financijskih istraga i oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.

 

Članak 31.

 

(1) Agencija u provedbi svojih mjerodavnosti obavlja sljedeće poslove:
a) skladišti, čuva, prodaje, vrši najam imovine oduzete na temelju Zakona; ukoliko za to postoji opravdana potreba, ovu imovinu Agencija može povjeriti na čuvanje drugoj instituciji, o čemu se zaključuje poseban ugovor;
b) vrši stručnu procjenu vrijednosti privremeno oduzete i oduzete imovine po odredbama ovoga i drugih zakona;
c) vodi evidencije o imovini kojom raspolaže i upravlja, sudskim postupcima u kojima se odlučuje o takvoj imovini;
d) prikuplja od mjerodavnih institucija podatke, statistička izvješća i druge informacije iz pravomoćno okončanih postupaka za oduzimanje imovinske koristi sukladno ovom zakonu, s ciljem obrade i analize tih podataka i informacija, uočavanja trendova u vršenju kaznenih djela iz kojih se pribavlja imovinska korist;
e) prikuplja informacije iz sudskih registara, porezne uprave, registra vrijednosnih papira i drugih javnih registara koji se tiču vlasništva nad imovinom;
f) vrši analize i procjene rizika s ciljem identifikacije čimbenika i okolnosti koji pogoduju pribavljanju imovinske koristi iz vršenja kaznenih djela,
g) objavljuje redovita i godišnja izvješća o stanju u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, te ih dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine;
h) obavješćuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o rezultatima analiza u području provedbe zakona ili drugih propisa o financijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom;
i) inicira i daje preporuke za unaprjeđenje pravnih propisa u oblasti provedbe financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom;
j) sačinjava prijedlog Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcijski plan za njezino izvršenje te ih upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije BiH na usvajanje;
k) koordinira i prati provedbu Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcijskoga plana, te daje mišljenja i preporuke za njihovu učinkovitiju provedbu;
l) u suradnji s drugim mjerodavnim institucijama sudjeluje u obuci državnih i policijskih službenika i nositelja pravosudnih funkcija u svezi s financijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.

 

B. Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom

 

Članak 32.

 

(1) Prodaja imovine kojom glede ovoga zakona upravlja i raspolaže Agencija vrši se javnim nadmetanjem koje se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Bosne i Hercegovine.
(2) Imovina se prodaje po istoj ili višoj cijeni od procijenjene vrijednosti koju je odredila Agencija. Vlada Federacije BiH donijet će poseban propis kojim će se propisati kriteriji za
procjenu vrijednosti imovine.
(3) U slučaju da imovina ne bude prodata nakon jednog javnog nadmetanja, prodaja se može izvršiti na drugom javnom nadmetanju, ali za cijenu koja ne može biti niža od 50%
vrijednosti procijenjene imovine.
(4) Ukoliko se u roku godinu dana imovina ne proda, imovina može biti poklonjena instituciji koja se primarno financira iz Proračuna Federacije BiH ili u humanitarne svrhe ili
uništena.
(5) Odluku o poklonu imovine i odluku o uništenju imovine iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Federacije BiH naprijedlog ravnatelja Agencije. Troškove uništenja imovine
snosi Agencija.
(6) Prodaja dionica i drugih vrijednosnih papira vrši se sukladno zakonima koji uređuju tržište vrijednosnih papira.
(7) Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnoga ministra pravde posebnim će pravilnikom propisati postupak prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine.

 

Članak 33.

 

(1) Agencija može, bez prethodne objave javnog nadmetanja donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih pokretnih stvari:
a) ako je njihovo čuvanje opasno ili
b) ako prijeti izravna opasnost od njihovog propadanja ili znatnog gubitka vrijednosti
c) čije se vlasništvo ne može pouzdano utvrditi.
(2) Ravnatelj Agencije može donijeti odluku da privremeno oduzete stvari iznajmi ili preda u zakup sukladno njihovoj namjeni.
(3) Na postupke prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine, kojom Agencija upravlja sukladno ovom zakonu, zbog žurnosti postupka, ne primjenjuju se odredbe Zakona
o javnim nabavama.
(4) Agencija će o prodaji imovine iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti sud koji je odredio mjere osiguranja te imovine.

 

Članak 34.

 

(1) Novčana sredstva dobijena od prodaje imovine iz članka 33. stavak 1. ovoga zakona Agencija drži na posebnom računu do konačne odluke suda o njezinom podrijetlu. Ova
novčana sredstva mogu se oročavati, isključivo kod banaka u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Prihod od kamate pripada Agenciji.
(2) Vlasniku privremeno oduzete imovine za koju je sukladno ovom zakonu utvrđeno da ne potječe iz kaznenoga djela, bez odgađanja se vraćaju novčana sredstva dobijena
prodajom te imovine uz obračunatu kamatu po viđenju.
(3) Vlasnik koji smatra da isplatom sredstava iz prethodnog stavka nije isplaćena adekvatna vrijednost imovine može podnijeti Agenciji zahtjev za naknadu štete prouzročene
privremenim oduzimanjem imovine.
(4) Ako zahtjev za naknadu štete ne bude usvojen ili Agencija ne donese odluku o tome zahtjevu u roku tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, vlasnik te imovine može
mjerodavnom sudu podnijeti tužbu za naknadu štete protiv Federacije BiH.
(5) Ako je zahtjev djelomice usvojen, vlasnik može podnijeti tužbu u odnosu na preostali dio zahtjeva.

 

Članak 35.

 

Privremeno ili trajno oduzeti predmeti od kulturne, povijesne, umjetničke i znanstvene vrijednosti mogu se ustupiti na čuvanje ili korištenje specijaliziranim ustanovama koje se
primarno financiraju iz državnog, federalnog ili kantonalnog proračuna, o čemu odluku donosi Vlada Federacije BiH.

 

Članak 36.

 

Prihodi dobijeni od prodaje privremeno ili trajno oduzete imovine pripadaju Proračunu Federacije BiH.

 

Članak 37.

 

(1) Agencija će u svome radu ostvarivati neophodnu suradnju s mjerodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini u postupcima pružanja međunarodne pravne potpore s ciljem privremenog ili trajnog oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.
(2) Odluke mjerodavnih tijela u BiH, donesene na temelju Zakona o međunarodnoj pravnoj potpori u kaznenim stvarima, kojima se nalaže privremeno oduzimanje predmeta ili imovinske koristi i njihova predaja stranim pravosudnim tijelima po potrebi se dostavljaju Agenciji na izvršenje.
(3) Odredba iz stavka 2. ovoga članka shodno se primjenjuje i na odluke mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini kojima se vrši priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka, ukoliko
te odluke sadrže mjeru oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

 

(1) Postupci u predmetima osiguranja oduzimanja i donošenja odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom u kojima je do dana početka primjene
ovoga zakona donosena prvostupanjska odluka, nastavit će se prema odredbama propisa koje su bili na snazi u vrijeme pokretanja tih postupaka.
(2) Ako na dan početka primjene ovoga zakona nije donesena odluka o osiguranju oduzimanja ili oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom ili ako je prvostupanjska odluka iz stavka 1. ovoga članka ukinuta i predmet upućen prvostupanjskom sudu na ponovni
postupak i odlučivanje primijenit će se odredbe ovoga zakona.

 

Članak 39.

 

Izvršenje pravomoćnih odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom donesenih na temelju propisa koji su bili na snazi, prije početka primjene ovoga zakona
provodi se prema propisima koji su važili prije njegova početka primjene.

 

Članak 40.

 

(1) Vlada Federcije Bosne i Hercegovine će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona imenovati povjerenstvo koje će provesti postupak izbora ravnatelja Agencije.
(2) Ravnatelj će u roku 30 dana od dana imenovanja donijeti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta uz suglasnost Vlade Federacije BiH.
(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti akt iz članka 32. stavak 7. ovoga zakona.

 

Članak 41.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić