ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13), u članu 2. u stavu 2. riječi:
"Zakonom o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/06)", zamjenjuju se riječima:
"Zakonom o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14)."

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić