ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE
KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06 i 28/13) članak 2b. mijenja se i glasi:

 

"Članak 2b.

 

Podnositelju zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata propisanih člankom 2a. Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, te koji u cijelosti izmiri obveze glavnog duga najkasnije do 31.12.2014. godine, odnosno ukoliko se na njega odnosi stavak 3. članka 1. ovoga zakona, otpisat će se obračunata kamata.
Ako podnositelj zahtjeva izmiri glavni dug od 31.12.2014. do 30.06.2015. godine, otpisat će se obračunata kamata u visini 50%.
Pod obračunatom kamatom iz st. 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva se kamata obračunata na nepravodobno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić