ZAKON
O AMNESTIJI ZA NEDOPUŠTENO DRŽANJE MINSKOEKSPLOZIVNIH
SREDSTAVA I ORUŽJA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim zakonom daje se oslobađanje od krivičnog gonjenja svim fizičkim i pravnim licima za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) i oslobađanje od pokretanja prekršajnog postupka, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom, dobrovoljno predaju/prijave minskoeksplozivna sredstva i oružje nadležnom organu.

 

Član 2.

 

U smislu ovog zakona pod minsko-eksplozivnim sredstvima smatraju se:
1. mina: bilo koje eksplozivno sredstvo namijenjeno za uništavanje ili oštećenje ljudstva i opreme. Ovim pojmom obuhvaćena su: ubojita sredstva postavljena
na tlo, ispod ili iznad tla koja se aktiviraju prisustvom, blizinom ili kontaktom sa licem ili vozilom pomoću mehanizma za aktiviranje na principu pritiska,
potezne žice, labavljenja ili pritiskanja, isteka vremena, magnetnog djelovanja, elektromagnetne frekvencije, vibracije ili zvučnih impulsa;
2. eksplozivni materijal: sve vrste eksplozivnog praha, nitroglicerin, dinamit, trinitrotoluol (TNT), amonijev nitrat kombiniran sa drugim sastojcima radi dobijanja
eksplozivne smjese, te bilo koji drugi oblik visoko eksplozivnih brizantnih materijala, upaljača, detonatora ili detonirajućih sredstava, hemijskih spojeva ili mehaničkih smjesa koje sadrže oksidirajuće ili zapaljive elemente, odnosno druge sastojke u takvom omjeru, količinama ili pakiranju da zapaljene pomoću vatre, trenja, potresa ili nekog drugog načina detoniranja tog spoja ili smjese mogu dovesti do naglog stvaranja ili oslobađanja veoma zagrijanih plinova pod pritiskom koji mogu proizvesti škodljiv, štetan ili destruktivan efekat na život, dijelove tijela ili imovinu. U ovu kategoriju ulaze i sve vrste bombi, granata, raketa, projektila, improviziranih bombi ili
sličnih sredstava koja sadrže eksplozivni materijal, zapaljivi materijal ili otrovni plin;
3. sredstva za upućivanje na cilj ili detonatorska sredstva: minsko-eksplozivni pokretači, raketni motorni i pojačivački detonatori, kapsle, inicijatori i upaljači, inicirajući materijali, uključujući barut, te upaljače za rakete, kao i svi drugi tipovi projektila i granata;
4. pirotehnička sredstva: bilo koja hemijska smjesa koja je, ukoliko se zapali, u stanju egzotehnički reagirati dovodeći do stvaranja svjetlosti, toplote, dima, zvuka ili plina, a koja se zahvaljujući svom karakterističnom poznatom vremenu sagorijevanja može
koristiti i za odgodu vatrenog djelovanja. U ova sredstva ne ubrajaju se eksplozivna punjenja i eksplozivi;
5. neeksplodirana ubojita sredstva: ispaljena municija, ispuštena ili izbačena u vidu projektila, ili nije eksplodirala uslijed kvara, konstrukcijske greške ili iz bilo kojeg drugog razloga;
6. neupotrebljiva ubojita sredstva; ubojita sredstva koja su oštećena, kojima je istekao vijek trajanja, napuštena su, nepropisno upakirana ili rasuta bez originalne ambalaže. Ova sredstva mogu se naći na bivšim ratištima i skladišnim prostorima i trebaju biti
kvalifikovana kao neupotrebljiva, njima može rukovati tehničar za municiju, ili kvalifikovano osoblje za uklanjanje eksplozivnih ubojitih sredstava.
Minsko-eksplozivnim sredstvima iz stava 1. ovog člana smatraju se i minsko-eksplozivna sredstva definirana posebnim propisima.

 

Član 3.

 

U smislu ovog zakona oružjem se smatra:
1. oružje: bilo koje smrtonosno ili nesmrtonosno sredstvo, ili komponenta takvog sredstva namijenjenog ili upotrijebljenog za nanošenje tjelesnih povreda,
fizičkih oštećenja ili za osiguranje prednosti nad protivničkim snagama na neki drugi način. Ova definicija obuhvata sve vrste oružja protivzračne odbrane, teško oružje, oružje dugih cijevi, mitraljeze, vojno oružje, pješadijsko oružje, lovačko oružje, lično
naoružanje (pištolj), trofejno oružje i municiju;
2. oružje za protivzračnu odbranu: svaki top kalibra 20 mm i više predviđen za protivavionsko djelovanje, brzometni topovi kalibra 20 mm i više podešeni za
nišanjenje pod vertikalnim uglom i namijenjeni za upotrebu u protivzračnoj odbrani, te sistemi za lansiranje sa ramena koji se ubrajaju u system projektila "ZEMLJA-ZRAK";
3. teško oružje: sve vrste oružja kalibra 75 mm i više uključujući i minobacače 81 mm i više;
4. oružje dugih cijevi: automatske i poluautomatske puške, automati bez obzira na dužinu cijevi namijenjeni za automatsku vatru. U ovu grupu ne ubrajaju se oruđa koja opslužuju posade;
5. mitraljez: potpuno automatsko oružje koje se puni mecima pomoću redenika, metalnog redenika ili limene kutije i iz kojeg se može pucati samo rafalnom
paljbom;
6. vojno oružje: sva vojna oružja uključujući minobacače kalibra ispod 81 mm i svi mitraljezi ispod 20 mm;
7. pješadijsko vojno oružje: automatski pištolj "škorpion", vojne puške, lahki ili srednji mitraljez (ispod 10 mm) koji se mogu upotrijebiti u vojne svrhe;
8. lovačko oružje: sve vrste oružja predviđene odredbama Zakona o lovstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/06) - sačmarice svih kalibara, kuglare sa izbočenom cijevi;
9. lično oružje: pištolj svih vrsta i kalibara izuzev automatskih pištolja;
10. trofejno oružje: vojne puške (poluautomatske i jedinačne paljbe); lovačko oružje i lično oružje koje se može držati samo kao eksponat pod tačno utvrđenim uvjetima (sigurno mjesto držanja, zalivena cijev ili na drugi način onemogućena njegova upotreba);
11. municija: generički izraz koji obuhvata sve vrste projektila kao što su: meci, projektili, rakete, barutna punjenja, ručne bombe, bombe i navođeni projektili
zajedno sa neophodnim pogonskim gorivom, kapslama, upaljačima, detonatorima, te eksplozivnim i ostalim punjenjima. Ovaj izraz ne ograničava se na one materije koje se koriste za: osvjetljavanje, signaliziranje, davanje počasti, miniranje, iskopavanje, sječenje, ubrzavanje, usporavanje, odvajanje, katapultiranje osoblja ili materijala, vježbanje, obuku, stražarenje, lovačke igre i sport. Svi njihovi sastavni dijelovi
smatraju se municijom.
Oružjem iz stava 1. ovog člana smatra se i oružje definirano kantonalnim propisima.

 

II. POSTUPAK PREDAJE/PRIJAVLJIVANJA MINSKOEKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I ORUŽJA

 

Član 4.

 

Fizička i pravna lica minsko-eksplozivna sredstva (u daljnjem tekstu: MES) i oružje iz čl. 2. i 3. ovog zakona mogu dobrovoljno prijaviti radi registracije ili ih predati najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj stanici javne sigurnosti.
O vrsti i količini dobrovoljno predatog MES-a i oružja nadležni organ iz stava 1. ovog člana izdaje odgovarajuću potvrdu fizičkim ili pravnim licima.
Nadležni organ iz stava 1. ovog člana (policijska uprava ili policijska stanica javne sigurnosti) vodi evidenciju primljenog naoružanja.
Evidencija iz stava 3. ovog člana sadrži: količinu, vrstu, veličinu, serijski broj (ukoliko postoji), kao i ostale podatke koji se smatraju potrebnim za identifikaciju prijavljenog/primljenog MES-a i oružja.

 

Član 5.

 

Pod dobrovoljnom predajom/prijavom MES-a i oružja u smislu ovog zakona podrazumijeva se postupak kojim fizičko ili pravno lice neposredno predaje MES i oružje nadležnom organu iz člana 4. ovog zakona sa namjerom da ih trajno ustupi, odnosno postupak kojim fizičko ili pravno lice riječima ili djelom pokazuje namjeru da fizički preda MES i oružje radi njihovog trajnog ustupanja.

 

Član 6.

 

Fizička i pravna lica mogu radi registracije i u skladu sa važećim propisima prijaviti MES i oružje iz čl. 2. i 3. ovog zakona (dobijanje dopuštenja od nadležnog organa za njihovo držanje i nošenje) dokazivanjem ili bez dokazivanja njihovog porijekla.
Pod prijavljenim oružjem radi registracije iz st. 1. i 2. ovog člana podrazumijeva se postupak kojim fizičko ili pravno lice neposredno podnosi pisani zahtjev nadležnom organu (policijskoj upravi ili policijskoj stanici općine na čijem teritoriju ima
prebivalište, odnosno sjedište) sa namjerom da ga registrira, odnosno dobije dopuštenje za držanje ili nošenje.
Na zahtjev nadležnog organa podnosilac zahtjeva iz stava 2. ovog člana dužan je pokazati, dati na uvid spomenuta naoružanja kako bi se utvrdila tehnička ispravnost, istinitost navoda o tom naoružanju, kao i provjera zaštitne mjere vezano uz držanje
trofejnog naoružanja (zalivenost cijevi i sl.).
U pisanom zahtjevu za registraciju oružja moraju se pored ličnih podataka podnosioca zahtjeva navesti vrsta, serijski broj (ako ga ima), kao i ostali podaci koji se smatraju potrebnim za identifikaciju oružja, odnosno za dobijanje dozvole za držanje i
korištenje (dokumentacija o poklonu ili porijeklu (ako je ima), uvjerenje o nekažnjavanju za teška krivična djela, potvrdu o neispravnosti oružja i sl.

 

III. POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD ODGOVORNOSTI

 

Član 7.

 

Protiv lica iz člana 1. ovog zakona koje je dobrovoljno predalo/prijavilo MES ili oružje iz čl. 2. i 3. ovog zakona, krivični ili prekršajni postupak se neće pokrenuti.

 

Član 8.

 

Rješenje o davanju amnestije ili rješenje kojim se odbija davanje amnestije donosi nadležna policijska uprava kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova u roku osam dana od dana izdavanja potvrde iz člana 4. stav 2. ovog zakona.
Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova u roku 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba zadržava izvršenje rješenja.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 9.

 

Provođenje ovog zakona nadzirat će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalno ministarstvo pravde.
Amnestija prema ovom zakonu trajat će jednu godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 10.

 

Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je po zahtjevu a najmanje jednom godišnje obavještavati Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova o primjeni ovog zakona.

 

Član 11.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Radoje Vidović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić